Generelle vilkår og betingelser for kundenordrer afgifet via internettet fra Danmark

1. Definitioner

Begreberne anvendt i disse generelle betingelser ("Betingelserne") er defineret som følger:

 • Vi (os og vores): Det private selskab med begrænset ansvar Playmobil Benelux BV med hovedsæde i Amsterdam og hovedkontor i Hogehilweg 18, 1101 CD Amsterdam (e-mailadresse: service_nordic@playmobil.com) og registreret i Handelsregisteret under nummer 23053624 og med momsnummer NL 007591020 B01.
 • Du (og din): Alle fysiske personer, med hvem vi indgår en kontrakt, eller til hvem vi afgiver tilbud eller for hvem vi udfører nogen (juridisk) handling.
 • Kontrakt: Alle kontrakter indgået mellem dig og os.
 • Produkter: Alle varer, der er genstand for en kontrakt.


2. Anvendelsesområde

 • Disse betingelser udgør en integreret del af alle kontrakter.
 • Ændringer af disse vilkår eller afvigelser fra specifikke dele af kontrakten er ikke bindende for os, medmindre vi har bekræftet vores accept af disse ændringer eller afvigelser skriftligt.


3. Tilbud og kontrakt

 • Alle tilbud er underlagt kontrakt, medmindre tilbuddet indeholder en udtrykkelig erklæring om det modsatte.
 • En kontrakt indgås indledende, når vi udtrykkeligt har bekræftet ordren, eller hvis vi har implementeret ordren.
 • De leverede produkter kan afvige på underordnede punkter fra de billeder og specifikationer, der er angivet på webstedet. Du har ikke ret til at få kontrakten ophævet, hvis forskellen i forhold til billederne og specifikationerne på webstedet er mindre.


4. Priser og betalinger

 • Alle priser på webstedet kan ændres. Alle priser er i danske kroner og inkluderer moms, men inkluderer ikke fragtomkostninger eller eventuelle omkostninger for tilbageleveringer.
 • Din betaling skal altid ske med kreditkort og PayPal.
 • Vi beholder ejerskabet af alle produkter leveret til dig, indtil du fuldt ud har opfyldt dine betalingsforpligtelser i henhold til kontrakten, under hvilken vi har leveret produkter til dig.


5. Leveringer

 • Levering finder normalt sted inden for 6 til 8 arbejdsdage efter din ordres godkendelse og under alle omstændigheder inden for 30 dage efter din ordres godkendelse.
 • Produkterne leveres udelukkende i Danmark.


6. Afkølingsperiode

 • Du er forpligtet til grundigt at inspicere produkterne for fejl ved levering. Du har ret til at opsige kontrakten uden begrundelse, helt eller delvist, inden for to uger efter modtagelsen af de bestilte produkter. Kontrakten kan opsiges ved at sende en meddelelse eller en e-mail adresseret til Playmobil Northern Europe, att. Consumer Service Nordic, Hogehilweg 18, 1101 CD Amsterdam, Holland eller service_nordic@playmobil.com. Du kan derefter sende de bestilte produkter til den adresse, du får til dette formål. Beløb, som du allerede har betalt for returnerede produkter vil blive tilbagebetalt til dig senest 30 dage efter, at kontrakten er opsagt. Vi forbeholder os ret til at afvise returnerede produkter eller kun kreditere en del af det allerede betalte beløb, hvis de ikke returneres i den tilstand, som du modtog dem i, af årsager som kan tilskrives dig.


7. Garantier

 • I mangel på erklæring om det modsatte er alle produkter omfattet af en garantiperiode på tre år fra leveringsdatoen. Denne garanti gælder udelukkende for produkter leveret i Danmark. Garantien dækker gratis udskiftningen eller - efter dit eget valg - reparation, efter vores bedste evne, af eventuelle materiale- eller fremstillingsfejl i de leverede produkter under garantiperioden, forudsat at disse fejl rapporteres til os skriftligt eller via e-mail sammen med en detaljeret beskrivelse i løbet af den ovennævnte garantiperiode. Alle udskiftede dele bliver vores ejendom. I stedet for at reparere eller udskifte det leverede produkt kan vi også vælge at refundere købsprisen. Disse garantibetingelser påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder og krav, såsom retten til at opsige kontrakten og erstatning for skader. Alle dine reklamationer skal ledsages af en tydelig skriftlig beskrivelse af reklamationen og en kopi af købsfakturaen.


8. Ansvar

 • Vi har udelukkende et erstatningsansvar over for dig som fastsat i denne artikel 8.
 • I tilfælde af manglende overholdelse af kontrakten fra vores side, er vi udelukkende ansvarlige for de direkte skader, der opstår som følge deraf, og forudsat at vi først holdes straks og korrekt i misligholdelse, og gives en rimelig frist til at opfylde vores forpligtelser. "Direkte skader" er udelukkende defineret som: skade på de leverede produkter, skade på din ejendom og personskade.
 • Vores samlede ansvar for manglende overholdelse af kontrakten er begrænset for hver forekomst til betaling af de direkte skader maksimalt op til det beløb, som du har betalt for det pågældende produkt, eksklusive moms og andre omkostninger, og hvor en serie af begivenheder anses for at være en enkelt begivenhed, medmindre andet er aftalt gensidigt. Kompensationen vil under ingen omstændigheder overstige 250 euro, medmindre den forsikring, vi har tegnet, udbetaler et højere beløb i det pågældende tilfælde.
 • Vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for indirekte tab, herunder tab af data eller følgeskader.
 • Bestemmelserne i de foregående afsnit berører ikke vores ansvar i forbindelse med produktansvar.
 • Vi vil ikke påberåbe os ansvarsbegrænsninger, hvis det pågældende tab skyldes en forsætlige handling eller udeladelse eller forsætlig hensynsløshed udført af os eller af vores ledende medarbejdere, der er en del af direktionen eller selskabsledelsen.


9. Hændelser vi ikke har kontrol over

 • Vi har udelukkende et erstatningsansvar over for dig som fastsat i denne artikel 8.


10. Force majeure

 •  Force majeure er på vores side, blandt andet, defineret som: strejker, arbejdsnedlæggelser og lock-outs, optøjer, stagnation eller andre produktionsproblemer eller problemer med vores leverandører og/eller transport leveret af os selv eller af tredjeparter og/eller devaluering, forhøjelse af importafgifter og/eller punktafgifter og/eller skatter og/eller lovbestemte foranstaltninger samt manglende tilladelse fra regeringen, sygdom eller mangel på personale af anden grund.
 • I tilfælde af force majeure suspenderes forpligtelsen for den part, der påberåber sig force majeure, så længe force majeure står på.


11. Personoplysninger

 • Vi behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende regler for beskyttelse af personlige oplysninger og vores fortrolighedserklæring.


12. Gældende lov og kompetent domstol

 • Betingelserne og kontrakten er underlagt hollandsk lovgivning. Anvendelsen af Wien-salgskonventionen fra 1980 (CISC) er udelukket.
 • Alle tvister, der opstår som følge af kontrakten eller disse betingelser, henvises først og fremmest til retten som har domstolskompetence i dit valgte hjemsted eller dit faktiske bopælssted.


13. OS-platform til udenretslig løsning af tvister online

 •   I henhold til EU-forordning nr. 524/2013 har Europa-Kommissionen etableret et interaktivt websted til udenretslig afvikling af online juridiske transaktioner. Du kan finde Europa-Kommissionens OS-platform her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


14. Øvrigt

 • Vores produkter er beregnet til forbrugere, med mindre andet er bestemt i en leveringsaftale. Vi forbeholder os derfor ret til at annullere ordrer, der er i strid med vores almindelige vilkår og betingelser, ikke at levere ordrer, begrænse antallet af produkter, der kan bestilles i én ordre, eller til at blokere kundekonti.