Algemene Verkoopsvoorwarden PLAYMOBIL Belgium N.V.

U erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden van Playmobil Nederland. Deze voorwaarden beheersen de verkoop voorbehouden aan particulieren in het kader van een verkoop op afstand van de vennootschap Playmobil Benelux B.V.. Deze voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van alle andere voorwaarden die voorkomen in elk ander document. Zij zijn van toepassing in Nederland.


1. Bestelling en het sluiten van de overeenkomst

Op het internet, op website: www.playmobil.com. Om uw bestelling te plaatsen klikt U nadat U de verschillende stappen van de bestelling hebt doorlopen op de knop bestellen en/of bevestigen. De door Playmobil geregistreerde gegevens zijn het bewijs van de transacties die werden uitgevoerd door Playmobil en haar klanten. De door het betalingssysteem geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de financiële transactie, zijnde de betaling.

U kan ook aanvullende artikelen, accessoires en aparte stukken bestellen:

per post :


Playmobil Benelux B.V.

T.a.v. Consumentenafdeling

Postbus 22066

1100 CB Amsterdam

Nederland


De overeenkomst treedt in werking vanaf het moment van de ontvangst van de bestelling. Als er, in voorkomend geval, een geschil ontstaat in verband met de betaling van een voorgaande bestelling, die niet te wijten is aan een fout of een gebrekkig functioneren van Playmobil, dan behoudt Playmobil zich het recht voor om uw bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.


2. Verkoopprijs

De prijzen van de producten zijn aangeduid in Euro's en zijn inclusief BTW en administratiekosten, maar exclusief de kosten voor de behandeling van bijkomende bestellingen en expeditiekosten.

Alle bestellingen zijn betaalbaar in Euro's.

Playmobil Benelux B.V. behoudt zich het recht voor om de prijzen te allen tijde aan te passen of te wijzigen, maar de producten zullen worden gefactureerd op basis van de prijzen en tarieven op het moment van registratie van de bestelling.


3. Beschikbaarheid

De producten kunnen worden besteld zolang de voorraad strekt. In geval van het tijdelijk niet in voorraad aanwezig zijn van een bepaald artikel, behoudt Playmobil zich het recht voor om uw bestelling niet langer te garanderen en zal Playmobil u daarvan zo spoedig mogelijk kennis geven. Tenzij U met Playmobil Benelux B.V. overeenkomt de leveringstermijn van het betreffende artikel te verlengen totdat het betreffende product weer voorradig zal zijn, zal in dit geval de overeenkomst worden beschouwd als te zijn ontbonden en zal het reeds door u betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen na bovengenoemde kennisgeving, kosteloos aan u worden terugbetaald.


4. Aflevering

De producten worden afgeleverd op het leveringsadres dat u heeft ingevuld in de loop van het bestellingsproces.

De levertermijn voor het reguliere assortiment bedraagt 3 tot 5 werkdagen met UPS. De levertijd voor losse onderdelen is 2 tot 4 weken en in het hoogseizoen loopt dit tot maximaal 6 weken.

In het geval van overschrijding van de leveringstermijn van 3 weken na ontvangst van uw bestelling, of een andere termijn zoals overeengekomen tussen U en Playmobil, zal een verlenging van deze termijn kunnen worden overeengekomen. Bij gebreke van uw medewerking hieraan zal de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd zonder dat U een schadevergoeding of enige kosten zullen worden aangerekend.

U zal bovendien binnen de 30 dagen de bedragen terugbetaald krijgen die U in voorkomend geval reeds zou hebben betaald.

De verzend- en administratiekosten zijn € 4,99 per bestelling, tenzij anders aangegeven.

Het risico en gevaar van de verzending van de producten gebeurt voor rekening van Playmobil Benelux B.V.. De producten zijn van de bezorging af voor uw risico, zelfs al heeft betaling nog niet plaatsgevonden en is de eigendom nog niet overgedragen. Derhalve blijft u na bezorging de koopprijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het product door een oorzaak die niet aan Playmobil kan worden toegerekend.

Het is belangrijk om de afgeleverde producten direct in het bijzijn van de leverancier na te kijken. U heeft na ontvangst 48 uren de tijd om eventueel voorbehoud aan te tekenen tegen de aflevering in geval van gebreken of schade veroorzaakt tijdens het transport.


5. Betaling en beveiliging

Betaling in de Online Shop kan via iDeal, PayPal of creditcard (American Express, Visa, Mastercard). Voor betalingen met creditcard maken wij gebruik van Adyen, zodat je betaling binnen een beveiligde omgeving plaatsvindt. Uw saldo zal pas gedebiteerd worden na een termijn van 15 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de aflevering van de bestelde producten.

Playmobil Benelux B.V. gebruikt één van de meest betrouwbare beveiligingssystemen op internet : SSL (Secure Socket Layers), om al uw persoonlijke informatie zo goed mogelijk te beschermen en te versleutelen.

Buiten het internet kunt U ook per éénmalige machtiging en creditcard, de afzonderlijke en bijbehorende artikelen van de catalogus aankopen.

Playmobil blijft in elk geval eigenaar van de producten tot aan de integrale betaling van de hoofdsom, de interesten en de vergoedingen en kosten.


6. Afzien van de aankoop

U beschikt over een termijn van 15 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de ontvangst van uw bestelling om de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden of de aangekochte producten om te ruilen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koopovereenkomst een feit, tenzij de producten intussen in goede staat op de hieronder door Playmobil aangegeven wijze zijn teruggezonden.

De producten moet teruggestuurd worden naar het volgende adres: Playmobil Benelux B.V., T.a.v. Consumentenafdeling, Postbus 22066, 1100 CB Amsterdam, Nederland. De teruggestuurde artikelen moeten compleet zijn met alle bijbehorende accessoires, instructies, uitleg en andere documentatie, zoals ter beschikking gesteld bij aflevering.

In het onderhavige geval van ontbinding zullen, tenzij het geleverde product niet in overeenstemming is met hetgeen u op grond van de overeenkomst mocht verwachten, de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de producten naar Playmobil Benelux B.V. bij u in rekening worden gebracht.

Alle bedragen die U reeds zou betaald hebben zullen U in dat geval uiterlijk 30 dagen na de ontbinding van de koop kosteloos worden terugbetaald. De producten die beschadigd, onvolledig, bevuild of vernield teruggestuurd worden zullen evenwel niet worden teruggenomen door Playmobil Benelux B.V..


7. Klantenservice

Wij blijven ter uwer beschikking voor elke reclamatie en informatie of vraag


Playmobil Benelux B.V.

T.a.v. Consumentenafdeling

Postbus 22066

1100 CB Amsterdam

Nederland

internet: www.playmobil.com


8. Garanties

U moet de producten op het moment van de aflevering nakijken; Indien de afgeleverde producten qua kwaliteit, kwantiteit en conformiteit, niet in overeenstemming zijn met uw bestelling dan dient u het product of de producten per post terug te sturen naar het volgend adres :


Playmobil Benelux B.V.

T.a.v. Consumentenafdeling

Postbus 22066

1100 CB Amsterdam

Nederland


In dat geval zal Playmobil, afhankelijk van uw wens en opgave, de producten aanvullen en/of vervangen dan wel de koopprijs teruggeven.

De kosten van terugzending zullen U worden terugbetaald doch maximaal tot 1,5 keer het bedrag van de verzendingskosten van de oorspronkelijke factuur.

8.2 Het product mag enkel worden gebruikt zoals werd overeengekomen of bij gebreke daaraan, de gebruiken zoals het expliciet neergeschreven staat in de gebruiksaanwijzingen bij alle producten van Playmobil. In geval van gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met de voorschriften of in geval van slecht gebruik, zal geen enkele garantie meer worden verleend door Playmobil.

Playmobil zal niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de tekortkomingen of ongevallen die ontstaan door de producten, tenzij deze producten gebrekkig zouden zijn in de zin van Afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval zal de verantwoordelijkheid van Playmobil beperkt zijn tot wat expliciet is voorzien door deze Afdeling.


9. Produkten

Geïnspireerd door de permanente zorg U de meest uitgebreide precisie in de details van de personages en hun accessoires voor te stellen, behoudt Playmobil zich het recht voor om zijn producten te actualiseren of de inhoud ervan aan te passen teneinde U altijd de beste kwaliteit te kunnen leveren.


10. Verantwoordelijkheid

De voorgestelde producten zijn conform de heersende Nederlandse wetgeving alsook aan de Europese en Nederlandse veiligheidsnormen. De foto's, de illustraties en de teksten gereproduceerd en vergezeld van de presentatie van de producten zijn illustratief en aan afwijking onderhevig behalve wat de essentiële kenmerken betreft van het product. Bijgevolg zou de verantwoordelijkheid van Playmobil niet verbindend zijn in geval van een fout van één van deze foto's of van één van deze teksten betreffende de niet essentiële kenmerken van het product. Playmobil zal niet aansprakelijk zijn voor de niet uitvoering van de overeenkomst in geval van overmacht, van sociale onrust of een volledige of gedeeltelijke staking van de post en transport en/of communicatie, in geval van een overstroming of brand. De hypertekst verbindingen kunnen verwijzen naar andere websites dan Playmobil. In het geval dat de inhoud van deze sites in strijd zou zijn met de huidige wet- en regelgeving ontslaat Playmobil zichzelf van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze sites. Playmobil is tevens niet verantwoordelijk voor eventuele functiestoornissen van het internetnetwerk.


11. Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, werken, illustraties en beelden gereproduceerd op de website van Playmobil zijn voorbehouden door middel van auteursrecht alsook wat betreft de intellectuele eigendom en dit voor de hele wereld.

Elk ander gebruik dan privé-gebruik zal gestraft worden behalve wanneer dit voorafgaand en expliciet door Playmobil Benelux B.V. is toegestaan De gehele of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van Playmobil is strikt verboden.


12. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. In geval van problemen in de interpretatie of toepassing van deze overeenkomst, vragen wij U vriendelijk om zich onmiddellijk te richten tot Playmobil Benelux B.V., dienst Verkoop op afstand, teneinde samen een gepaste oplossingen te vinden. Bij gebreke van een oplossing zullen enkel de Nederlandse rechtbanken bevoegd zijn om het geschil te beslechten


13. Nominatieve informatie

Playmobil verbindt zich ertoe geen informatie die u aan haar meedeelt aan derden bekend te maken. Deze informatie is vertrouwelijk en zal slechts gebruikt worden door de interne diensten van Playmobil ten behoeve van de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, waaronder begrepen invordering van betalingsachterstanden, het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De bankgegevens van de klant (nummer bankkaart en geldigheidsdatum) zijn beveiligd door het systeem SSL. Zij zijn niet toegankelijk voor derden en zij zullen nooit bewaard worden in de gegevensbasis van Playmobil.

Tenzij U zich hiertegen verzet, zal Playmobil uw coördinaten bewaren teneinde U eventueel informatie over haar producten te versturen.

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens maakt de behandeling van nominatieve informatie met betrekking tot de klant het voorwerp uit van een verklaring van het College Bescherming Persoonsgegevens. U beschikt over een toegangsrecht, de rechtzetting of de intrekking van uw persoonlijke gegevens. In het kader van deze wet, moet Playmobil Benelux B.V., waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in de Hogehilweg 18, 1101 CD Amsterdam, Nederland beschouwd worden als zijnde de verantwoordelijke van de behandeling.


14. ODR-platform voor buitengerechtelijke (online-) geschillenbeslechting:

Naar aanleiding van de EU-regelgeving Nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een interactieve website ontworpen voor buitengerechtelijke afhandeling van online rechtshandelingen.De link naar het ODR-platform van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


15. Overig

Onze producten zijn bestemd voor consumenten, tenzij anders is bepaald in een bezorgovereenkomst. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen die in strijd zijn met onze algemene voorwaarden te annuleren, niet uit te leveren, een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen, of klantaccounts te blokkeren.