Wettelijke aanwijzingen en beperkingen

Auteursrecht

Copyright 2024 Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, Zirndorf, Deutschland

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, prenten, geluid-, animatie- en videobestanden zijn evenals hun rangschikking onderworpen aan auteursrecht en aan alle andere wetten ter bescherming van de intellectuele eigendom daarvan. De inhoud van deze website mag noch voor handelsdoeleinden, noch voor het anderzijds doorgeven daarvan worden gekopieerd, gewijzigd, verspreid of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Ook het gebruik ervan op andere websites is niet toegestaan.

De inhoud van deze website mag u uitsluitend voor persoonlijk, niet commercieel privé-gebruik downloaden en dat alleen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u alle copyright-, handelsmerk- en andere octrooi-aanwijzingen onaangeroerd laat en u deze aanwijzingen dus niet wist of doet wissen of door andere bewerkingen onherkenbaar maakt of laat maken. Alle wijzigingen op de inhoud of het gebruik van de inhoud van onze website, voor een willekeurig ander doel zijn een inbreuk op onze rechten en zijn ten strengste verboden.Handelsmerken

Voor zover niet anders aangegeven, zijn alle genoemde handelsmerken op de PLAYMOBIL®-website wettig gedeponeerde handelsmerken van Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG. Dit geldt speciaal voor de handelsmerken PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® System X, PLAYMOBIL® RC Train en PLAYMOBIL® Funpark. Deze merken zijn nationaal en internationaal beschermd en mogen niet worden gereproduceerd, noch gekopieerd, veranderd of in een of andere vorm worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG.Vrijwaring

Onze website werd met de grootste zorg samengesteld. Zelfs indien wij er van uitgaan dat de door ons verstrekte informatie juist is, kan deze toch fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij stellen deze informatie daarom uitsluitend ter beschikking zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende toezegging of vrijwaring met betrekking tot de inhoud of formulering en opgave daarvan. Uitgesloten zijn ook alle stilzwijgende vrijwaringen met betrekking tot de handelsgeschiktheid, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden of niet-overtreding van wetten en patenten. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor schade, die direct of indirect ontstaat uit het gebruik van deze website, voor zover zij niet het gevolg is van opzettelijke of grove onachtzaamheid van onze zijde. Wij garanderen evenmin dat onze website, de inhoud ervan en/of de gebruikte server virusvrij zijn. Bovendien wijzen wij erop dat wij geen controle hebben over andere websites waarnaar wordt verwezen en dat wij bijgevolg niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan.Licentierechten

PLAYMOBIL® voorziet u graag van een innovatieve en informatieve website. Wij hopen dan ook dat u er veel plezier zult aan beleven. De hiermee gepaard gaande intellectuele eigendom van bijvoorbeeld patenten, handelsmerk en auteursrecht is beschermd, en door deze website wordt geen licentie verleend voor het gebruik van deze intellectuele eigendom van PLAYMOBIL® of derden.Uw mening

Uw mening over onze producten en onze website interesseert ons zeer! Wij wijzen er evenwel op dat wij alle mededelingen die wij van u mogen ontvangen als niet vertrouwelijk beschouwen. Verder hebben wij het recht om op elke wijze en zonder enige verplichting tegenover u gebruik te maken van de door u verstrekte informatie. Na ontvangst van de informatie wordt deze eigendom van PLAYMOBIL® en hebben wij het recht om alle ideeën, concepten, knowhow of technische informatie voor om het even welk doel te gebruiken met inbegrip van de ontwikkeling, de productie en de verkoop van producten, zonder dat wij u hiervoor enige vergoeding verschuldigd zijn.

INTFRFET-RICHTLIJNEN VOOR NIET-INDUSTRIËLE WEBSITES