Privacybeleid van Playmobil Benelux B.V.

Laatste update: Oktober 2023


Wij heten u welkom op onze website en verheugen ons in uw belangstelling voor ons bedrijf. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen voor het beschermen van persoonsgegevens, in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de specifieke uitvoeringswetten die voor ons land van toepassing zijn. Wij willen u aan de hand van dit privacybeleid uitgebreid informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Playmobil Benelux B.V. en over uw rechten.

Onder 'persoonsgegevens' wordt verstaan de gegevens waarmee een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd. Dit omvat meer bepaald uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook uw IP-adres.

Gegevens zijn anoniem indien ze niet naar de gebruiker kunnen worden herleid.Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris gegevensbescherming

Adres (maatschappelijke zetel van de vennootschap):

Playmobil Benelux B.V.

Hogehilweg 18

1101 CD Amsterdam

Nederland


Contactgegevens:

www.playmobil.com

E-Mail: infonl@playmobil.de


Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming:

dpo_ne@playmobil.comUw rechten als betrokkene

Wij willen u allereerst informeren over uw rechten als betrokkene. Deze rechten zijn vastgelegd in de artikelen 15 t/m 22 van de AVG. Dit omvat:


  • 1. Het recht op inzage (artikel 15 van de AVG),
  • 2. Het recht op gegevenswissing of 'vergetelheid' (artikel 17 van de AVG),
  • 3. Het recht op rectificatie (artikel 16 van de AVG),
  • 4. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG),
  • 5. Het recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG),
  • 6. Het recht van bezwaar tegen de gegevensverwerking (artikel 21 van de AVG).


Indien u deze rechten wilt doen gelden, kunt u contact met ons opnemen via: dpo_ne@playmobil.com. Dit geldt ook als u vragen heeft over gegevensverwerking binnen ons bedrijf of als u een door u verleende toestemming wilt intrekken. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.Recht van bezwaar

Gelieve in verband met uw recht van bezwaar met het volgende rekening te houden:

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op gerichte reclame, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking, zonder opgave van redenen. Dit geldt ook bij profiling, voor zover dit verband houdt met gerichte reclame.


Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor gerichte reclamedoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken. U kunt kosteloos een bezwaar indienen. Dit kan langs informele weg, indien mogelijk via: dpo_ne@playmobil.com.

Indien wij uw gegevens verwerken om gerechtvaardigde belangen te beschermen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw persoonlijke situatie. Dit geldt ook voor profiling op grond van deze bepalingen.


Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij overtuigende redenen voor de bescherming van uw gegevens door deze verwerking kunnen geven die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of tenzij de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.Doeleinden en wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking

Wij nemen bij het verwerken van uw persoonsgegevens de bepalingen van de AVG en alle overige toepasselijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming in acht. De wettelijke grondslag voor gegevensverwerking wordt met name ontleend aan artikel 6 van de AVG.


Wij gebruiken uw gegevens om activiteiten te ondernemen, om aan contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, om een contractuele relatie uit te werken, om producten en diensten aan te bieden en om de klantrelatie te versterken. Hieronder kunnen analyses voor marketingdoeleinden en gerichte reclame worden gerekend.


Uw instemming wordt ook als toestemming opgevat, in de zin van de wetgeving op de gegevensbescherming. Hier informeren wij u over het doel van de gegevensverwerking en uw herroepingsrecht. Indien uw toestemming ook betrekking heeft op het verwerken van speciale categorieën persoonsgegevens, zullen wij hier uitdrukkelijk op wijzen in de toestemmingsverklaring.


Speciale categorieën persoonsgegevens in de zin van artikel 9, eerste lid van de AVG worden alleen verwerkt indien dit nodig is op grond van wettelijke bepalingen en er geen reden is om aan te nemen dat uw gerechtvaardigd belang bij het uitsluiten van de verwerking zwaarder weegt dan uw gerechtvaardigd belang bij de bescherming.Doorgifte aan derden

Wij zullen uw gegevens alleen in het kader van de wettelijke regelgeving of met rechtmatige toestemming aan derden doorgeven. Voor het overige zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven, tenzij wij daartoe zijn verplicht op grond van dwingende wettelijke bepalingen (doorgifte aan externe instanties, zoals toezichthouders en handhavingsinstanties).Ontvangers van de gegevens/categorieën ontvangers

Wij zorgen er binnen ons bedrijf voor dat uw gegevens alleen worden verstrekt aan personen die ze nodig hebben om aan contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Dienstverleners ondersteunen regelmatig onze gespecialiseerde afdelingen bij het vervullen van hun taken, bijvoorbeeld bij kredietwaardigheidscontroles, gegevensanalyses, de verzending van nieuwsbrieven, enz. Er zijn met alle dienstverleners de nodige gegevensbeschermingsovereenkomsten gesloten.

Om een opdracht tot verzending via UPS te kunnen behandelen, worden de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de ontvanger geregistreerd. Deze informatie wordt met UPS gedeeld zodat de opdracht kan worden uitgevoerd. Wanneer de gegevens zijn overgedragen, ontvangt de ontvanger van UPS per e-mail een verzendbevestiging met trackinginformatie.Doorgifte aan derde landen / Intentie tot doorgifte aan derde landen

Gegevens zullen alleen aan derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) worden doorgegeven indien dit technisch noodzakelijk is, indien dit nodig is om de contractuele relatie uit te voeren (zoals bij de wet voorgeschreven) of indien je ons daartoe toestemming hebt gegeven


Derdelanddoorgifte aan Salesforce

Wij geven je persoonsgegevens door aan Salesforce (Verenigde Staten en Asia-Pacific), een dienstverlener met groepsvennootschappen buiten de Europese Economische Ruimte. Deze doorgifte vindt plaats als onderdeel van de orderverwerking binnen de Salesforce Group; hierbij worden de standaard privacyclausules en de Binding Corporate Rules (bindende bedrijfsvoorschriften of BCR) van de verwerkingseenheid van Salesforce in acht genomen. Dit is bindend, bedrijfsspecifiek privacybeleid dat is goedgekeurd door de Europese autoriteiten voor gegevensbescherming en is onderworpen aan een continu verslagleggingsproces.

Het privacybeleid van Salesforce vind je op: https://www.salesforce.com/company/privacy/


Derdelanddoorgifte naar Cloudfare

Om onze website veilig te stellen, maken wij gebruik van de diensten van het bedrijf Cloudflare Inc. Klik hier voor meer informatie over gegevensverwerking: Beveiliging van onze website met Cloudflare (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG). Diensten die worden geleverd door Cloudfare Inc. worden gebruikt als onderdeel van de orderverwerking op basis van standaard privacyclausules. Wij garanderen - waar nodig - dat het Europese beschermingsniveau voor gegevens wordt nageleefd bij het gebruik van deze diensten, en wij bieden de toepasselijke waarborgen dat de toegang tot gegevens beveiligd is.


Overdracht naar een derde land naar Google

Als u ons toestemming hebt gegeven voor de diensten van Google (zie Conversion Tracking en Remarketing met Google Ads) (art. 6 lid 1, onder a van de AVG), dragen we gegevens over aan Google. De gegevens worden overgedragen in het kader van de opdrachtverwerking op basis van standaardclausules inzake gegevensbescherming (zie ook: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/).


Derdelanddoorgifte aan Microsoft

Op voorwaarde dat je ons toestemming geeft voor de diensten van Microsoft (zie de marketingprocedure van Conversant (artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG)), geven wij gegevens door aan de Microsoft Corporation. De doorgifte van gegevens aan Microsoft vindt plaats als onderdeel van orderverwerking op basis van standaard privacyclausules.Derdelanddoorgifte aan Google

Op voorwaarde dat u ons toestemming geeft voor de diensten van Google (zie Conversion tracking en remarketing met Google Ads en Google Tag Manager (artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG)), geven wij gegevens door aan Google. Google is een gecertificeerd lid van het EU-VS privacyschild-raamwerk en heeft zich ertoe verbonden om alle persoonsgegevens binnen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te behandelen in overeenstemming met het privacyschild-raamwerk en de daarin geldende beginselen.Voor meer informatie over het privacyschild-raamwerk, zie de privacyschildlijst van het Amerikaanse Ministerie van Handel: https://www.privacyshield.gov.Derdelanddoorgifte aan Microsoft

Op voorwaarde dat u ons toestemming geeft voor de diensten van Microsoft (zie Microsoft Bing Ads (artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG)), geven wij gegevens door aan de Microsoft Cooperation. Microsoft is een gecertificeerde deelnemer aan het EU-VS privacyschild-raamwerk. Microsoft heeft zich ertoe verbonden om alle persoonsgegevens binnen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te behandelen in overeenstemming met het privacyschild-raamwerk en de daarin geldende beginselen. Voor meer informatie over het privacyschild-raamwerk, zie de privacyschildlijst van het Amerikaanse Ministerie van Handel: https://www.privacyshield.govBewaartermijn van gegevens

Wij bewaren uw gegevens zolang ze nodig zijn voor het desbetreffende verwerkingsdoel. Gelieve te noteren dat gegevens vaak langer dan de voorgeschreven bewaartermijn bewaard moeten blijven. Dit betreft met name de commerciële en fiscale bewaarplicht (bv. het Duitse handelswetboek en belastingwetboek). Op voorwaarde dat er verder geen bewaarverplichtingen zijn, worden de gegevens stelselmatig verwijderd zodra het doel is bereikt.

Verder kunnen wij gegevens bewaren als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven of indien er gerechtelijke geschillen ontstaan en wij binnen de wettelijke verjaringstermijn bewijs aanvoeren. Deze termijn kan oplopen tot 30 (dertig) jaar; de standaardverjaringstermijn is 3 (drie) jaar.Veilige doorgifte van uw gegevens

Om de door ons bewaarde gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden, hebben wij gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen. De beveiligingsniveaus worden voortdurend in samenwerking met beveiligingsdeskundigen beoordeeld en aan nieuwe beveiligingsnormen aangepast.

De uitwisseling van gegevens van en naar onze website is altijd versleuteld. Wij hanteren HTTPS als overdrachtsprotocol voor onze website, steevast met de meest actuele versleutelingsprotocollen.

Wij bieden onze gebruikers voor de contactformulieren ook de mogelijkheid van contentversleuteling. Alleen wij kunnen deze gegevens ontsleutelen. Het is ook mogelijk om alternatieve communicatiemiddelen in te zetten (bv. per post).Verplichting om gegevens te verstrekken

Verschillende persoonsgegevens zijn nodig voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de verbintenis en het nakomen van de daarmee samenhangende contractuele en wettelijke verplichtingen. Dit geldt ook voor het gebruik van onze website en de verschillende functies waarin deze voorziet.

De bijzonderheden hebben wij in bovenstaand punt voor u samengevat. In bepaalde gevallen moeten gegevens op grond van wettelijke regelgeving worden verzameld of beschikbaar gesteld. Gelieve op te merken dat het niet mogelijk is om uw vraag in behandeling te nemen of om de onderliggende contractuele relatie uit te voeren indien deze gegevens niet worden verstrekt.Categorieën, bronnen en herkomst van gegevens

Welke gegevens wij verwerken wordt bepaald door de desbetreffende context: Dit hangt af van de vraag of u bijvoorbeeld een bestelling online plaatst of een vraag via ons contactformulier voorlegt.

Gelieve te noteren dat wij ook apart gegevens kunnen verstrekken (op een daartoe geschikte plaats) voor bijzondere situaties op het gebied van gegevensverwerking, bv. in geval van een contactverzoek.


Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

1. Naam van de internetserviceprovider

2. Informatie over de website van waaruit u ons bezoekt

3. De gebruikte webbrowser en het gebruikte besturingssysteem

4. Het door uw internetserviceprovider toegekende IP-adres

5. Opgevraagde bestanden, hoeveelheid overgedragen gegevens, downloads/geëxporteerde bestanden

6. Informatie over de webpagina's die u op onze website bezoekt, waaronder datum en tijdstip

7. Verder verwerken wij gegevens via cookies en tools, zie hieronder: Bezoek aan onze website (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG) en de volgende punten:


Wanneer u contact legt, verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

1. Achternaam, voornaam

2. Adres

3. E-mailadres

4. Aanhef

5. Informatie over verzoeken en interesses


Wij verwerken de volgende gegevens in het kader van het bestelproces:

1. Aanhef

2. Achternaam, voornaam

3. Bedrijfsnaam

4. Geboortedatum

5. Bezorgadres

6. Factuuradres

7. E-mailadres

8. Telefoonnummer

9. Gegevens uit andere bronnen die rechtmatig kunnen worden verwerkt


Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens voor nieuwsbrieven:

1. Achternaam, voornaam

2. E-mailadres

3. Aanhef

4. Postcode

5.Trackinggegevens afkomstig uit de evaluaties van nieuwsbrieven (wij analyseren onder meer de 'click-to-open-rate' van de nieuwsbrief, evenals het koopgedrag van de abonnees op onze nieuwsbrief, via onze dienstverlener Salesforce Marketing Cloud)


Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens voor prijsvragen:

1. Achternaam, voornaam

2. Adres

3. E-mailadres

4. Geboortedatum

5. Land


Wij verwerken de volgende gegevens in het kader van het verzenden van de catalogus

1. Aanhef

2. Achternaam, voornaame

3. Straatnaam en huisnummer

4. Postcode

5. Plaats

6. Land

7. E-mailadres

8. TelefoonnummerBezoeken aan onze website (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG

Wanneer onze website wordt opgeroepen, worden de volgende gegevens automatisch door onze webserver geregistreerd: De naam van uw internetserviceprovider, informatie over de website van waaruit u ons bezoekt, de gebruikte webbrowser en het gebruikte besturingssysteem, het door uw internetserviceprovider toegekende IP-adres, opgevraagde bestanden, hoeveelheid overgedragen gegevens, downloads/geëxporteerde bestanden en informatie over de websites die u vanuit onze website bezoekt, waaronder datum en tijdstip.


Vanuit technisch oogpunt is deze gegevensverwerking nodig om onze webcontent naar uw eindapparaat te kunnen overbrengen. Uw IP-adres moet daarom worden opgehaald en voor de duur van de desbetreffende sessie worden opgeslagen. Dit geldt ook voor andere gegevens die verwerkt moeten worden om onze website juist te kunnen weergeven. Verder dient het opslaan van gegevens in zogenaamde logbestanden om de website verder te optimaliseren, om de functionaliteit van de website te waarborgen, om de beveiliging van onze applicaties te garanderen en voor wettelijke bescherming (bv. het herkennen en afslaan van aanvallen op onze website).

De wettelijke grondslag voor deze gegevensverwerking en tijdelijke gegevensopslag is ons gerechtvaardigd belang als website-exploitant (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG).


De bewaartermijn van de gegevens is beperkt. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer voor verwerkingsdoeleinden bewaard moeten worden. De gegevens moeten na afloop van de sessie niet meer bewaard worden voor het doel van een juiste weergave van de website. Wanneer de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, worden ze na 37 dagen verwijderd of geanonimiseerd.Beveiliging van onze website door Cloudflare (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG)

Wij maken op onze website gebruik van de CDN (Content Delivery Network)-dienst van Cloudflare Inc. (101 Townsend St San Francisco, CA 94107). In technische termen wordt de verbinding tussen uw apparaat en onze website via het netwerk van Cloudflare tot stand gebracht. Hiermee kan Cloudflare bijvoorbeeld aanvallen op onze website herkennen. Door de TLS-versleuteling, die altijd op onze website is ingeschakeld, heeft Cloudflare echter geen toegang tot de door u ingevoerde gegevens. Wanneer u onze website bezoekt, worden Cloudflare-cookies aan uw webbrowser toegevoegd. Cloudflare verzamelt statistische gegevens over het bezoek aan deze website. Onder meer de volgende gegevens worden tot de toegangsgegevens gerekend: naam van de bezochte website, bestand, het tijdstip waarop de website is opgeroepen, de hoeveelheid overgedragen gegevens, bericht dat gegevens succesvol zijn opgehaald, type browser en browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de daarvoor bezochte website), IP-adres en de verzoekende provider. Cloudflare gebruikt de loggegevens voor statistische evaluaties, voor exploitatie- en beveiligingsdoeleinden en om aanbiedingen te optimaliseren (bv. voor het vaststellen van en verweren tegen grootschalige onrechtmatige toegang in het kader van DDoS-aanvallen of voor het vaststellen van verschillende toegangsbevoegdheden tot verschillende apparaten met gebruik van één IP-adres). Gelieve ook de gegevensbeschermingsvoorschriften van Cloudflare door te nemen. Zie hiervoor: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/ Wij maken gebruik van deze dienst om de beschikbaarheid van onze website te waarborgen, om onszelf tegen aanvallen te beschermen en om de laadtijden van onze website te optimaliseren.

Het gebruik van de tool berust op ons gerechtvaardigd belang volgens artikel 6, eerste lid, onder 1 f van de AVG.

Uw gegevens zullen voor evaluatie aan Cloudflare, en dus aan een derde land, worden doorgegeven. Zie: (Intentie tot) doorgifte aan derde landen Wij hebben op grond van de AVG een bijbehorende orderverwerkingsovereenkomst met Cloudflare gesloten. Salesforce gebruikt Cloudflare om de soepele werking van de webwinkel te garanderen.Fraudedetectie met de Profile Tracking Solution van Arvato (artikel 6, eerste lid, onder b van de AVG en artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG)

Ten behoeve van het bestelproces maken wij voor onze webwinkel gebruik van de Fraud Detection Tool van Arvato Financial Solutions (Arvato infoscore GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland). De Profile Tracking Solution maakt gebruik van een JavaScript-code en een trackingpixel om op grond van de door deze tool vastgestelde apparaatgegevens een unieke ID aan uw apparaat toe te kennen. De trackingtag wordt bij aanvang van het afrekenproces geplaatst, d.w.z. wanneer de adresgegevens worden ingevoerd.


De volgende gegevens worden geregistreerd: IP-adres, de gebruikte browser, schermresolutie, browser add-ins, het gebruikte besturingssysteem en taalinstellingen. Deze worden omgezet in een hash-ID. Het is ook mogelijk dat uw eindapparaat bij vervolgbezoeken met een zekere waarschijnlijkheid zal worden herkend (door vergelijking met de aangemaakte hash-ID). Uw persoonsgegevens (het aangekochte artikel, naam, postadres, e-mailadres, bezorgadres, betaalwijze, bankgegevens, enz.) worden apart geregistreerd. Deze gegevens vormen de basis voor een geautomatiseerde analyse om verdachte activiteiten vast te stellen. Wij gebruiken deze tool alleen om onszelf en onze klanten te beschermen tegen frauduleuze activiteiten en handelingen. Wij verwerken deze gegevens voor geen enkele andere doeleinden. Bij een vermoeden van misbruik controleert een van onze medewerkers de resultaten van de geautomatiseerde evaluatie en de achterliggende aanwijzingen. Indien wordt afgezien van het aangaan van een overeenkomst, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en, op verzoek, de belangrijkste redenen voor de beslissing aan u mededelen. U zult dan in de gelegenheid worden gesteld om uw standpunt via dpo_ne@playmobil.com bekend te maken. De beslissing zal daarna opnieuw door een medewerker worden beoordeeld.


Het gebruik van de tool berust op ons gerechtvaardigd belang volgens artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG en is nodig om de overeenkomst uit te voeren in geval van een à conto betaling.

De gegevens van uw apparaat en aankoop worden doorgegeven aan infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99 76532 Baden-Baden. Er vindt geen doorgifte aan derde landen plaats. Wij hebben met de betrokken bedrijven bijbehorende orderverwerkingsovereenkomsten gesloten. De volgens deze procedure verkregen gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden.

Zie ook: Betalingssystemen (artikel 6, eerste lid, onder a en b van de AVG), kredietbeoordeling (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG) en Geautomatiseerde individuele beslissingenWebwinkelfuncties van Salesforce (artikel 6, eerste lid, onder b van de AVG)

Onze website maakt gebruik van de diensten van Salesforce Commerce Cloud (voorheen Demandware) (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str.31, 80636 München). Daarmee waarborgen wij de functionaliteit van onze webwinkel (weergave van de juiste valuta, winkelwagenfunctie, wenslijstfunctie). Het is daarom nodig om cookies aan uw browser toe te voegen. Deze kennen een persoonlijke ID aan u toe en slaan samenhangende handelingen op (het plaatsen van artikelen in de winkelwagen en op de wenslijst). De gegevens worden alleen in uw browser opgeslagen. Een link naar uw klantgegevens zal pas tot stand worden gebracht wanneer u met uw gebruikersaccount inlogt.

Deze procedure, die wordt voorgeschreven voor het implementeren van precontractuele maatregelen (artikel 6, eerste lid, onder b van de AVG), dient te worden gevolgd om de elementaire technische functies van de webwinkel te waarborgen.


Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven in het kader van het verzorgen van de basisfunctionaliteit van de webwinkel. Een doorgifte aan een derde land wordt ook in dit opzicht uitgevoerd (in tegenstelling tot het nakomen van de verplichting, zie: (Intentie tot) doorgifte aan derde landen). De volgens deze procedure verkregen gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden. De bewaartermijn van de cookie voor gebruikersinformatie, winkelwageninhoud en aan e-commerce gerelateerde informatie is 6 maanden.

Sofern Sie von der Reservierungsoption Gebrauch machen, wird ein technisch-notwendiger Cookie gesetzt welcher nach einem Jahr gelöscht wird.Marketingfunctie van Salesforce Einstein (artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG)

Wij maken op onze website gebruik van de marketingtool Salesforce-Einstein van Salesforce Commerce Cloud (voorheen Demandware) (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str.31, 80636 München, Duitsland). Salesforce-Einstein verzamelt en bewaart gegevens met betrekking tot het koopgedrag van klanten en onderwerpt deze aan systematische evaluaties. Onder meer de volgende gegevens worden geregistreerd: Producten die worden bekeken of aan de winkelwagen worden toegevoegd en artikelen die worden gelezen; wij leggen ook sociale media-activiteiten vast. Wij gebruiken deze tool om u aantrekkelijke en persoonlijke winkelervaringen te kunnen bieden. Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat om u op grond van de vergaarde informatie gepersonaliseerde (product)aanbevelingen te doen en om u nog beter te adviseren bij het selecteren van producten in onze webwinkel.


De tool wordt ingezet op grond van uw toestemming volgens artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door hier te klikken. De intrekking geldt alleen voor het apparaat en de webbrowser waarvoor toestemming is verleend. Indien nodig, wordt u verzocht om dit voor alle apparaten te herhalen. Indien u de opt-out-cookie verwijdert, zal u opnieuw gevraagd worden om toestemming te geven voor de doorgifte van gegevens. Uw gegevens worden ter analyse aan Salesforce doorgegeven. Er vindt een overdracht aan een derde land plaats (zie: (Intentie tot) doorgifte aan derde landen). De volgens deze procedure verkregen gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden. Bij ons is dit na 13 maanden het geval.Marketingfunctie Salesforce Interaction Studio (Evergage) (art. 6 lid 1, onder a van de AVG)

We gebruiken de tool Salesforce Interaction Studio (voorheen Evergage) (salesforce.com Germany GmbH*, * Erika-Mann-Str.31, 80636 München) op onze website. De tool stelt ons in staat om op basis van acties op de website (bijv. klikken, kijktijd, het invoeren van een zoekterm, winkelwagentje) gepersonaliseerde inhoud weer te geven en om meer inzicht te krijgen in de behoeften van onze websitebezoekers. Zo kunnen we u bijvoorbeeld productaanbevelingen laten zien die u misschien zouden interesseren of u bericht via e-mail sturen (als u geregistreerd bent met uw e-mailadres) als u producten in het winkelwagentje bent vergeten. We geven de verzamelde gegevens in overeenstemming met de noodzakelijke doeleinden (om webanalyse uit te voeren) door aan de betreffende interne instanties alsmede aan externe dienstverleners, opdrachtverwerkers (bijv. aanbieders van platform-, hosting-, support- en analysediensten). Overdracht naar derde landen is mogelijk. Met deze diensterverleners zijn als geschikte garanties standaard contractuele clausules conf. art. 46 AVG afgesloten, zie: Overdracht naar een derde land/intentie tot overdracht naar een derde land.


De Salesforce Interaction Studio-cookies die via onze website worden geplaatst, worden na 180 dagen verwijderd. De persoonsgegevens die door de cookies worden verzameld, worden na het vervallen van het doeleinde of uiterlijk na 2 jaar verwijderd.


Het gebruik van deze tool vindt plaats op basis van uw toestemming conform art. 6, lid 1, onder a van de AVG, § 25, lid 1, TTDSG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door HIER te klikken. Het bezwaar is alleen van toepassing op het apparaat en de webbrowser waarop het is ingediend. Herhaal het proces indien nodig op alle apparaten. Als u de opt-out-cookie verwijdert, wordt opnieuw om uw toestemming gevraagd voor de overdracht van gegevens.


Het privacybeleid van Salesforce is hier te vinden:https://www.salesforce.com/de/company/privacyWebtrackingmethode Piwik PRO (art. 6 lid 1, onder a van de AVG)

Deze website gebruikt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1, zin 1, onder a van de AVG, § 25 lid 1, TTDSG), Piwik PRO. In deze configuratie maakt Piwik PRO gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Met Piwik PRO evalueren we informatie over uw bezoeken aan onze website (bijv. online-identificatoren, waaronder IP-adres, sessie-identificatoren, cookies, geografische oorsprong, verblijfsduur, interactie met de website of evt. herkomst) voor analysedoeleinden. Het doel is de analyse van uw bezoekersgedrag om de gebruikerservaring te verbeteren of voor meer inzicht in de prestaties van marketingcampagnes. De informatie die Piwik PRO verzamelt over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op de server van de aanbieder (serverlocatie in Frankrijk). Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.


Bij gebruik van een gebruikersaccount voert Piwik PRO door overdracht van de user-ID een cross device tracking uit en stelt hierdoor een gebruikersprofiel op. Hierdoor wordt bijvoorbeeld op mobiele apparaten andere en geschiktere inhoud dan op een desktop-pc weergegeven, afhankelijk van de voorkeuren van de gebruiker.


U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om dit te doen, hoeft u alleen maar onze consent-banner te openen en de betreffende toestemming te deselecteren. Houd er rekening mee dat de wijziging in de consent-banner-instellingen voor elk apparaat afzonderlijk moet worden doorgevoerd. We bewaren de verzamelde gegevens gedurende een standaardperiode van 12 maanden.

We hebben een opdrachtverwerkingscontract met Piwik PRO gesloten. Piwik PRO geeft de gegevens over u niet door aan andere subopdrachtverwerkers or derden en gebruikt ze niet voor eigen doeleinden. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Piwik PRO op https://piwik.pro/privacy-security/Jentis Tag Manager (art. 6 lid 1, onder a van de AVG)

We gebruiken JENTIS als tag manager. JENTIS Tag Manger is een tool van JENTIS GmbH ('JENTIS') (Schönbrunner Strasse 231, 1120 Wenen). De wettelijke basis voor het gebruik is uw toestemming (art. 6, lid 1, zin 1, onder a van de AVG, § 1, lid 25, TTDSG). De tool wordt gebruikt om technologieën van derden op de website uit te voeren. Met first-party-cookies kan JENTIS de gegevens op eigen servers in de EU verzamelen en opslaan. Hiervoor worden gegevens naar JENTIS verzonden, die JENTIS voor ons in geanonimiseerde vorm aan de serverzijde evalueert. Deze gegevens helpen ons bij de analyse van het bezoekersgedrag, bij marketinganalyses en bij de optimalisatie van onze website. JENTIS verwerkt alleen gegevens die door JENTIS niet naar een persoon kunnen worden herleid. Voor de opslag wordt het IP-adres zodanig ingekort dat een verwijzing naar een persoon komt te vervallen. Verdere gegevens worden indien nodig gepseudonimiseerd. We hebben volledige controle over de gegevensstroom. De JENTIS-systemen worden gehost op de EU-servers van IONOS, een Duitse ISO 27001-gecertificeerde cloudprovider, om ervoor te zorgen dat de gegevens van websitebezoekers in de EU worden verzameld en verwerkt. JENTIS draagt geen gegevens over naar de VS. De noodzakelijke overeenkomst inzake gegevensbescherming werd met JENTIS gesloten.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om dit te doen, hoeft u alleen maar onze consent-banner te openen en de betreffende toestemming te deselecteren.

We hebben de noodzakelijke overeenkomst met JENTIS gesloten. Het privacybeleid van JENTIS en verdere informatie over JENTIS zijn te bekijken via de volgende link: https://www.jentis.com/en/privacy-policy/Daisycon marketingprocedure (artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG)

Wij maken gebruik van een pixel van het affiliate netwerk van Daisycon B.V., P.J. Oudweg 5, 1314 CH Almere, Nederland ("Daisycon"). Daisycon bemiddelt partnerwebsites (zogenaamde publishers) waarop onze producten worden aangeboden.

Als u vanaf een website van Daisycon naar onze website bent doorgestuurd, kunnen we met de pixel meten hoe succesvol advertenties van ons op de sites van Daisycon-partners zijn en kunnen we gebruikersacties op onze website volgen en evalueren om ons online aanbod te optimaliseren. Voor dit doel is een trackingpixel op onze site ingebed. Hiermee wordt een koppeling tot stand gebracht tussen de afgeronde bestelling op onze website en het klikken op de advertentie op een Daisycon-website.


Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, delen wij anonieme transactiegegevens met Daisycon. Deze gegevens hebben betrekking op: Productbeschrijvingen, verkoopwaarde en demografische en geografische kenmerken. Deze is niet te herleiden tot een persoon en wordt alleen gebruikt voor statistische doeleinden en gedeeld met Daisycon. Naast anonieme transactiegegevens verstrekken we de volgende gegevens, 1) gepseudonimiseerde transactie-ID's. Deze transactie-ID's worden niet gedeeld met derden en worden alleen door ons gebruikt voor validatiedoeleinden. 2) Uw IP-adres wordt ook gedeeld met Daisycon als onderdeel van het technische proces. Dit adres wordt alleen anoniem opgeslagen in het systeem van Daisycon.


Via de diensten van Daisycon worden geen gebruikersprofielen aangemaakt. De pixel wordt na 100 dagen automatisch verwijderd. Met Daisycon hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten. Meer informatie over gegevensverwerking vindt u in het privacybeleid van Daisycon.


De wettelijke basis voor het instellen van de pixel is uw eerder gegeven toestemming volgens art. 6 par. 1 verlicht. een EU-DS-GVO, § 25 para. 1 TTDSGConversion Tracking met Google Ads (art. 6 lid 1, onder a van de AVG)

We gebruiken de advertentieservice Google Ads (voorheen Google AdWords) van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; 'Google'). Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die tijdens deze processen worden verzameld. De bij ons actieve typen Display Netwerk, Shopping en Search worden gebruikt om interacties tussen u en via Google geplaatste advertenties te meten. Voor dit doel wordt, wanneer u op een door Google geplaatste advertentie van ons klikt, een cookie in uw browser opgeslagen. Deze wordt gebruikt om uw verdere activiteit met betrekking tot het product waarmee wordt geadverteerd te volgen (Conversion Tracking). We kunnen deze gegevens gebruiken om de effectiviteit van onze reclamecampagnes te meten. Daarbij worden de volgende gegevens van u verzameld: een unieke ID, het aantal/de frequentie van advertenties (Ad Impressions) die aan u worden weergegeven en de acties/klikken die u hebt uitgevoerd.

Bovendien gebruiken we de Remarketing-functie binnen de Google Ads-dienst. Met de Remarketing-functie kunnen we aan gebruikers van onze website op andere websites binnen het advertentienetwerk van Google (in Google Search of op YouTube, de zogenaamde 'Google-advertenties' of op andere websites) op hun interesses gebaseerde advertenties presenteren. Voor dit doel wordt de interactie van gebruikers op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld in welk aanbod de gebruiker geïnteresseerd was, om aan gebruikers ook na een bezoek aan onze website op andere websites gerichte advertenties te kunnen presenteren. Hiervoor slaat Google een getal op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-diensten of websites in het Google Display Netwerk bezoeken. Het via deze als 'cookie' aangeduide getal wordt gebruikt om de bezoeken van deze gebruikers vast te leggen. Dit getal wordt gebruikt om een webbrowser op een specifiek apparaat te identificeren en niet om een persoon te identificeren.


Het gebruik van de Google-tools is gebaseerd op uw toestemming conform art. 6, lid 1, onder a van de AVG, § 25, lid 1, TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door op https://adssettings.google.com te klikken. De herroeping is alleen van toepassing op het apparaat en de webbrowser waarop het is ingediend. Herhaal het proces indien nodig op alle apparaten. Als u de opt-out-cookie verwijdert, wordt opnieuw om uw toestemming gevraagd voor de overdracht van gegevens.


U kunt uw browser ook dienovereenkomstig configureren om advertenties van derden te voorkomen. U kunt tracking door Google ook permanent stoppen met een geschikte plug-in voor veelgebruikte webbrowsers, die u hier: https://support.google.com/ads/answer/7395996 moet downloaden en installeren. Uw gegevens worden naar Google verzonden voor evaluatie. Als u een account bij Google hebt, kan Google de gegevens die via tracking zijn verkregen, ook samenvoegen. Er vindt een overdracht naar derde landen plaats, zie: Overdracht naar derde landen / intentie tot overdracht naar derde landen. We hebben met Google op basis van de AVG een betreffende overeenkomst voor opdrachtverwerking gesloten. De gegevens die via dit proces worden verkregen, worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze doeleinden. In ons geval is dit na 24 maanden het geval. Meer informatie over het privacybeleid van Google en Google vindt u op: www.google.com/privacy/ads/Microsoft Bing-advertenties (artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG)

Wij maken op onze website gebruik van Microsoft Bing-advertenties, een advertentiedienst van Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Daartoe worden drie cookies aan uw browser toegevoegd, die gebruikt worden om gerichte reclame onder uw aandacht te brengen en om geldige klikken op advertenties van het Microsoft-netwerk te meten. De volgende gegevens worden verzameld: een universele ID voor gebeurtenissen, een Microsoft Bing Ads-ID om uw interacties met de advertenties te beoordelen. Wij gebruiken deze tool om onze producten aan de man te brengen en om de effectiviteit van onze advertenties te beoordelen.

De tool wordt ingezet op grond van uw toestemming volgens artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door hier te klikken http://choice.microsoft.com/de/opt-out De intrekking geldt alleen voor het apparaat en de webbrowser waarvoor toestemming is verleend. Indien nodig, wordt u verzocht om dit voor alle apparaten te herhalen. Indien u de opt-out-cookie verwijdert, zal u opnieuw gevraagd worden om toestemming te geven voor de doorgifte van gegevens. Uw gegevens zullen voor evaluatie aan Microsoft worden doorgegeven (zie (Intentie tot) doorgifte aan derde landen). Wij zijn samen met Microsoft verantwoordelijk voor gegevensverwerking. Er is een zogenaamde overeenkomst tot gezamenlijke controle gesloten.

De volgens deze procedure verkregen gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden. Bij ons is dit na 180 dagen het geval.Gerichte doelgroepen van Facebook ('Visitor Action-pixels')

Deze website maakt gebruik van de zogenaamde 'Facebook-pixel' van het sociaal netwerk Facebook, dat door Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS of, indien u EU-ingezetene bent, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) wordt geëxploiteerd.

Conform artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG berust de gegevensverwerking op de wettelijke grondslag voor uw toestemming.

Indien nodig, zal Facebook Inc. persoonsgegevens aan de VS doorgeven. Facebook is echter gecertificeerd op grond van de privacyschildovereenkomst (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. Facebook verplicht zich daarmee om aan de gegevensbeschermingsnormen van de EU te voldoen.


Enerzijds stelt de Facebook-pixel Facebook in staat om de bezoekers van onze online aanbieding als doelgroep vast te stellen voor advertenties (zogenaamde Facebook-advertenties). Daarom gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen onder de aandacht te brengen van Facebook- of Instagram-gebruikers die ook belangstelling hebben getoond voor ons online aanbod of die blijk geven van bepaalde eigenschappen (bv. interesse voor bepaalde onderwerpen of producten, vastgesteld op grond van de bezochte websites). Deze informatie delen wij met Facebook (zogenaamde gerichte doelgroepen).

De Facebook-pixel wordt rechtstreeks door Facebook geïntegreerd wanneer u onze websites oproept. De pixel kan een cookie op uw apparaat opslaan. Indien u vervolgens op Facebook inlogt, zal uw bezoek aan onze online aanbieding in uw profiel worden vastgelegd. Deze informatie kan aan de hand van andere door Facebook over u opgeslagen gegevens aan u worden gekoppeld, bv. omdat een account op het sociaal netwerk 'Facebook' aan u toebehoort.

De Facebook-pixel stelt ons ook in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties bij te houden ten behoeve van statistische analyse en marktonderzoek. Dit doen wij door te kijken of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website zijn doorgeleid (zogenaamde conversie).


Facebook kan de via de pixel of cookie verzamelde gegevens aggregeren en vervolgens gebruiken voor zowel zijn eigen reclamedoeleinden als die van derden. Facebook kan bijvoorbeeld bepaalde interesses afleiden uit uw online gedrag op deze website en deze informatie gebruiken om reclame te maken voor de aanbiedingen van derden. Facebook kan de pixel- of cookiegegevens ook samenvoegen met andere gegevens over u die Facebook heeft verkregen van andere websites en/of in verband met uw gebruik van het sociaal netwerk 'Facebook'. Daarmee kan uw profiel bij Facebook Ireland Limited worden opgeslagen. Dit profiel kan voor reclamedoeleinden worden gebruikt.

De Facebook-pixel kan ook worden gebruikt om, nadat u een Facebook-advertentie heeft gezien of aangeklikt, uw gedrag op verschillende webpagina's bij te houden. Dit volgtraject wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties te beoordelen ten behoeve van statistische analyse en marktonderzoek. Het kan tevens dienen tot het optimaliseren van toekomstige reclame-inspanningen.


Verder zetten wij bij het gebruik van de Facebook-pixel de aanvullende 'extended matching'-functie in. Gegevens voor het samenstellen van doelgroepen (gerichte of vergelijkbare doelgroepen) worden hierbij in versleutelde vorm aan Facebook doorgegeven.


Wij maken ook gebruik van de 'Custom Audiences (gerichte doelgroepen) from File'-procedure van het sociaal netwerk Facebook. In dit geval worden de e-mailadressen van de abonnees op de nieuwsbrief naar Facebook geüpload. Het uploadproces is versleuteld. De upload wordt alleen gebruikt om te bepalen wie onze Facebook-advertenties te zien krijgt. Wij doen dit om ervoor te zorgen dat de advertenties alleen onder de aandacht worden gebracht van gebruikers die belangstelling hebben voor onze informatie en diensten.


Facebook verwerkt de gegevens in het kader van het beleid inzake gegevensgebruik van Facebook https://www.facebook.com/policy. Gerichte informatie over de Facebook-pixel en hoe deze werkt, kunt u hier inzien https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.


U kunt afzien van het verzamelen door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om advertenties te tonen. https://www.facebook.com/settings?tab=adsConsent-tool OneTrust (art. 6 lid 1, onder f van de AVG)

Voor het verkrijgen van werkzame gebruikerstoestemmingen voor cookies waarvoor toestemming vereist is en op cookies gebaseerde toepassingen gebruiken we de cookie-consent-tool van OneTrust Technology Limited, 82 St John St, Farringdon, Londen EC1M 4JN, Verenigd Koninkrijk (VK).

Door de integratie krijgen gebruikers een consent-banner te zien wanneer ze de pagina bezoeken, waarin ze toestemming kunnen geven voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen door vakjes aan te vinken. Daarbij blokkeert de tool het plaatsen van alle cookies waarvoor toestemming vereist is totdat de betreffende gebruiker de betreffende toestemming geeft. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op uw apparaat worden geplaatst als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Om ervoor te zorgen dat de cookie-consent-tool eenduidig aan individuele gebruikers kan worden toegewezen en de door hen aangebrachte toestemmingsinstellingen individueel kunnen worden vastgelegd, geprotocolleerd en voor een sessieduur worden opgeslagen, wordt bij het bezoeken van onze website door de cookie-consent-tool bepaalde gebruikersinformatie verzameld, aan de server van de aanbieder overgedragen en daar opgeslagen. De serverlocatie is Duitsland. De overdracht van gegevens naar de VS is gedeactiveerd. De datum en tijd van het bezoek, browserinformatie, toestemmingsinformatie, apparaatinformatie en het IP-adres van het aanvragende apparaat worden geregistreerd en verwerkt. Deze gegevensverwerking vindt plaats conform art. 6 lid 1, onder f van de AVG, § 25 lid 2 TTDSG op basis van ons gerechtvaardige belang bij een wettelijk conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus in de juridisch conforme vormgeving van onze website. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij wettelijk verplicht om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de betreffende toestemming van de gebruiker. Meer informatie over het gebruik van gegevens door de aanbieder van de cookie-consent-tool vindt u in hun privacybeleid, dat beschikbaar is op https://www.onetrust.com/privacy-notice/Contactformulier/contact via e-mail (artikel 6, eerste lid, onder a en b van de AVG)

Op onze website vindt u een contactformulier waarmee u langs elektronische weg contact met ons kunt opnemen. Indien u het contactformulier hiervoor gebruikt, verwerken wij de via het contactformulier verstrekte gegevens om contact met u op te nemen, uw vragen te beantwoorden en verzoeken te behandelen.


Het beginsel van gegevensminimalisatie wordt hierbij in acht genomen - u hoeft alleen de gegevens te verstrekken die wij absoluut nodig hebben om met u contact op te nemen. Dit betreft uw e-mailadres, aanhef, voornaam, achternaam, het onderwerp en het berichtenveld zelf. Daarnaast wordt uw IP-adres verwerkt om technische redenen en ten behoeve van wettelijke bescherming. Alle overige gegevens zijn niet verplicht (hiermee kunnen vragen bijvoorbeeld gerichter worden beantwoord).


Indien u per e-mail contact met ons legt, zullen wij de via e-mail verstrekte persoonsgegevens alleen verwerken om uw verzoek te kunnen behandelen.Nieuwsbrief (Salesforce Marketing Cloud) (art. 6 lid 1, onder a van de AVG)

Op onze website kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. Het e-mailadres en uw naam die u hebt opgegeven bij de aanmelding voor de nieuwsbrief, worden gebruikt om de gepersonaliseerde nieuwsbrief te verzenden. De postcode wordt gebruikt voor regionaal interessante nieuwsbrieven.


Hierbij wordt het principe van gegevensbesparing en gegevensvermijding in acht genomen, aangezien alleen het e-mailadres als verplicht veld is gemarkeerd. Om technische redenen en om juridische redenen wordt ook uw IP-adres verwerkt wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. U kunt uw abonnement natuurlijk op elk gewenst moment opzeggen met behulp van de afmeldoptie in de nieuwsbrief en zo uw toestemming herroepen. We gebruiken het zogenaamde double opt-in-proces om nieuwsbrieven per e-mail te verzenden. Dit betekent dat u alleen reclame per e-mail ontvangt als u vooraf uitdrukkelijk hebt bevestigd dat we de nieuwsbriefservice moeten activeren. We doen dit door u een bericht via e-mail te sturen en u te vragen om te bevestigen dat u onze nieuwsbrief op dit e-mailadres wilt ontvangen door op een link in deze e-mail te klikken. Via geïntegreerde trackingpixels meten we het openingspercentage van onze nieuwsbrieven en uw interactie met onze nieuwsbrief-e-mails (bijvoorbeeld klikken). Als u op een van de links in de nieuwsbrieven klikt, wordt dit ook geregistreerd door de trackingmechanismen van Salesforce Marketing Cloud (Erika-Mann-Str. 31, 80636 München). De hier verzamelde gegevens worden opgeslagen op servers in Frankfurt en Parijs. Overdracht naar derde landen is mogelijk. Met deze diensterverleners zijn als geschikte garanties standaard contractuele clausules conf. art. 46 AVG afgesloten, zie: Overdracht naar derde landen / intentie tot overdracht naar derde landen. Het gebruik van deze functie vindt plaats op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1, onder a van de AVG, die u hebt aangegeven bij aanmelding voor de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is u af te melden voor de nieuwsbrief.Prijsvraag/instemming met reclame (artikel 6, eerste lid, onder a en b van de AVG)

U heeft op onze website de mogelijkheid om aan onze prijsvraag deel te nemen. Indien u het prijsvraagformulier invult, verwerken wij de daarin opgenomen gegevens enkel en alleen om de prijsvraag te kunnen uitschrijven.

Het beginsel van gegevensminimalisatie wordt hierbij in acht genomen - u hoeft alleen de gegevens te verstrekken die wij absoluut nodig hebben om de prijsvraag te kunnen uitschrijven en, indien van toepassing, u te kunnen berichten dat u heeft gewonnen. Dit betreft bv. uw naam, e-mailadres, titel, adres en land.


De verplichte velden worden met een sterretje (*) aangegeven. Uw IP-adres wordt om technische en juridische redenen ook verwerkt. De overige velden zijn niet verplicht. Zonder de verplichte velden kunnen wij de prijsvraag niet uitschrijven. U kunt dan niet deelnemen.

U heeft op het prijsvraagscherm ook de mogelijkheid om met reclame in te stemmen. U kunt natuurlijk ook aan de prijsvraag deelnemen als u niet met reclame instemt.

Indien u toestemming verleent door het desbetreffende vakje aan te vinken, zullen wij uw gegevens ook verwerken om u per post te voorzien van aanbiedingen en informatie over onze producten/diensten (producten en (exclusieve) aanbiedingen van het merk Playmobil van Playmobil Belgium N.V.).

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder opgave van redenen, door contact met ons op te nemen (e-mail: infonl@playmobil.de)Webwinkel (artikel 6, eerste lid, onder b van de AVG)

Wij verwerken de door u via het bestelformulier verstrekte gegevens enkel en alleen om de contractuele relatie uit te werken of te verwerken, tenzij u instemt met verder gebruik.

Het beginsel van gegevensminimalisatie wordt hierbij in acht genomen - u hoeft alleen de gegevens te verstrekken die wij absoluut nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren of om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen (d.w.z. uw naam, adres, e-mailadres en de betalingsgegevens die nodig zijn voor de gekozen betaalwijze) of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen.


Daarnaast wordt uw IP-adres verwerkt om technische redenen en ten behoeve van wettelijke bescherming. Zonder deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst aangaan omdat wij dan niet in staat zullen zijn om de overeenkomst uit te voeren. Lopende overeenkomsten zullen dan mogelijk moeten worden beëindigd. U kunt desgewenst ook meer gegevens verstrekken.

Ga voor verdere verwerking binnen de webwinkel naar: : Fraudedetectie met de Profile Tracking Solution van Arvato (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG), Webwinkelfuncties van Salesforce (artikel 6, eerste lid, onder b van de AVG)Aanmelding/klantenaccount (artikel 6, eerste lid, onder a en b van de AVG)

Wij bieden gebruikers de mogelijkheid om zich op onze website aan te melden door persoonsgegevens te verstrekken. Een belangrijk voordeel is dat u uw bestelgeschiedenis kunt bekijken en dat de door u via het bestelformulier verstrekte gegevens zullen worden bewaard. U hoeft deze gegevens bij een volgende bestelling niet opnieuw op te geven.

Indien ook een toegang voor gasten is voorzien, dient u zich aan te melden om een met u aangegane overeenkomst uit te voeren (via onze webwinkel) of om precontractuele maatregelen door te voeren.

Het beginsel van gegevensminimalisatie wordt hierbij in acht genomen - om u te kunnen aanmelden, dient u alleen de met een sterretje (*) aangegeven velden in te vullen. Dit betreft bv. het e-mailadres en wachtwoord, waaronder wachtwoordherhaling.


Om orders die in onze webwinkel worden geplaatst te kunnen uitvoeren, hebben wij ook de factuuradresgegevens (titel, voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer) nodig. Indien het bezorgadres afwijkt van het factuuradres, dienen bovenvermelde bezorgadresgegevens ook te worden verstrekt.

Wanneer u zich op onze website aanmeldt, worden uw IP-adres en het tijdstip van aanmelding ook bewaard (technische achtergrondinformatie). Door op de 'Meld u nu aan'-knop te klikken, stemt u in met het verwerken van uw gegevens.


Let op: Wij slaan het aan u toegewezen wachtwoord in versleutelde vorm op. Onze werknemers kunnen dit wachtwoord niet inzien. Zij kunnen u dus niet van informatie voorzien als u uw wachtwoord bent vergeten.

Maak in dat geval gebruik van de 'Wachtwoord vergeten'-functie, die u per e-mail een nieuw, automatisch aangemaakt wachtwoord zal toesturen. Geen enkele werknemer is bevoegd om u telefonisch of schriftelijk om uw wachtwoord te vragen. Geef daarom nooit uw wachtwoord als u dergelijke verzoeken krijgt.


Na afwikkeling van de inschrijvingsprocedure slaan wij uw gegevens ten behoeve van het gebruik van de beveiligde klantenzone op. Wanneer u met uw e-mailadres en wachtwoord op onze website inlogt, worden deze gegevens op onze website beschikbaar gesteld voor de handelingen die u daarop verricht (bv. ten behoeve van bestellingen in onze webwinkel). Uitgevoerde orders kunt u in de bestelgeschiedenis volgen. U kunt het factuur- of bezorgadres hier aanpassen.


Het staat ingeschreven personen vrij om het factuur- of bezorgadres in de bestelgeschiedenis zelf te wijzigen/corrigeren. Onze afdeling Klantenservice zal deze wijzigingen/correcties echter ook graag voor u aanbrengen. U kunt uw aanmelding of klantenaccount natuurlijk ook opzeggen of verwijderen (onder 'Mijn klantenaccount', 'Verwijder klantenaccount').Betalingssystemen (artikel 6, eerste lid, onder a en b van de AVG), kredietbeoordeling (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG)

U kunt in onze webwinkel op rekening, per creditcard, met PayPal, bij levering of per automatische incasso (SEPA Incasso) betalen. Wij verzamelen daarom relevante betalingsgegevens om uw bestelling en betaling te kunnen verwerken. Daarnaast wordt uw IP-adres verwerkt om technische redenen en ten behoeve van wettelijke bescherming.

Het beginsel van gegevensminimalisatie wordt hierbij in acht genomen - u hoeft alleen de gegevens te verstrekken die wij absoluut nodig hebben om de betaling te verwerken (en dus om de overeenkomst uit te voeren) of die wij wettelijk verplicht zijn om te verzamelen.


Zonder deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst aangaan omdat wij dan niet in staat zullen zijn om de overeenkomst uit te voeren.

Om uw gegevens op een veilige manier te kunnen overdragen, maakt ons betalingssysteem gebruik van TLS-versleuteling.


Opmerking over voorschotbetalingen:

Indien u aan de telefoon of in onze webwinkel kiest voor een à conto betaling, zullen wij een kredietwaardigheidscontrole uitvoeren. Arvato verwerft daartoe de gegevens die nodig zijn om uw kredietwaardigheid en het risico op wanbetaling te kunnen vaststellen. De kredietwaardigheidscontrole wordt alleen uitgevoerd in landen waar à conto betalingen mogelijk zijn, namelijk Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.


De verschillende Arvato-bedrijven zijn:

Duitsland: informa Solutions GmbH

Oostenrijk: Experian Austria GmbH

Zwitserland: Intrum AGPrivacybeleid van Arvato:

Wij geven uw gegevens (naam, adres en, indien van toepassing, geboortedatum) door [aan infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden] om kredietwaardigheid te beoordelen, om informatie te vergaren waarmee het risico op wanbetaling kan worden beoordeeld op grond van mathematische en statistische methoden (gebruik makend van adresgegevens) en om uw adresgegevens te controleren (controleren op leverbaarheid) of, indien uw bestelling vanuit Oostenrijk of Zwitserland wordt geplaatst, aan Experian Austria GmbH en Intrum AG.


De wettelijke grondslag voor deze overdrachten is artikel 6, eerste lid, onder b en artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG. De doorgifte op grond van deze bepalingen mag alleen plaatsvinden voor zover nodig om de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of derden veilig te stellen, en deze belangen niet zwaarder wegen dan het belang van de fundamentele rechten en vrijheden van de betreffende personen, die voorschrijven dat persoonsgegevens moeten worden beschermd. Gedetailleerde informatie over de ICD in de zin van artikel 14 van de Europese algemene verordening gegevensbescherming ('AVG'), d.w.z. informatie over het bedrijfsdoel, de reden voor de gegevensopslag, de ontvangers van de gegevens, het recht op zelfonthulling, het recht op verwijdering of verbetering, enz. kunt u vinden in de bijlage of op de volgende links: (https://finance.arvato.com/icdinfoblatt), https://www.experian.at/art-14-dsgvo-info en www.intrum.ch.

Indien wordt afgezien van het aangaan van een overeenkomst, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en, op verzoek, de belangrijkste redenen voor de beslissing aan u mededelen. U zult dan in de gelegenheid worden gesteld om uw standpunt via dpo_ne@playmobil.com bekend te maken. De beslissing zal daarna opnieuw door een medewerker worden beoordeeld.

Technische achtergrondinformatie kan hier worden ingezien: Fraudedetectie met de Profile Tracking Solution van Arvato (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG)


Opmerking over creditcardbetalingen:

Zoals gebruikelijk bij creditcardbetalingen worden de creditcardgegevens gecontroleerd en wordt er een kredietwaardigheidscontrole uitgevoerd.


Opmerking over PayPal:

Het bedrijf PayPal maakt deel uit van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Indien de betrokkene tijdens het bestelproces in onze webwinkel kiest voor PayPal als betalingsmogelijkheid, worden zijn/haar gegevens automatisch aan PayPal doorgegeven.

Door voor deze betaalwijze te kiezen, stemt de betrokkene in met de doorgifte van persoonsgegevens die nodig zijn om betalingen te verwerken. De volgende persoonsgegevens worden normaliter aan PayPal verstrekt: voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, gsm-nummer of andere gegevens die nodig zijn om betalingen te verwerken.

Verder zijn de persoonsgegevens die betrekking hebben op het desbetreffende order nodig om de verkoopovereenkomst uit te voeren. De bijzonderheden van het privacybeleid van PayPal kunt u inzien op:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev


Opmerking over de automatische incassoprocedure:

Zoals gebruikelijk bij automatische incasso's, worden uw rekeninggegevens (IBAN, rekeninghouder) verzameld om het juiste bedrag van uw rekening af te schrijven.Verzending van catalogi per post/e-mail (artikel 6, eerste lid, onder a en b van de AVG)

Wij verwerken de door u via het bestelformulier verstrekte gegevens enkel en alleen om de zending van de catalogus uit te voeren en te verwerken, tenzij u instemt met verder gebruik.

Het beginsel van gegevensminimalisatie wordt hierbij in acht genomen - u hoeft alleen de gegevens te verstrekken die wij absoluut nodig hebben om het order uit te voeren (d.w.z. aanhef, voornaam, achternaam, toezendadres, e-mailadres, telefoonnummer).

Daarnaast wordt uw IP-adres verwerkt om technische redenen en ten behoeve van wettelijke bescherming.Reclamedoeleinden - bestaande klanten (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG)

Playmobil Benelux B.V. heeft er belang bij dat de klantrelatie met u wordt behouden en dat u informatie ontvangt over hun producten/diensten (catalogi en nieuwsbrieven) en aanbiedingen. Wij verwerken uw gegevens dus om u relevante informatie en aanbiedingen per e-mail en post toe te sturen.

Indien u dit niet op prijs stelt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van gericht reclame; dit geldt ook voor profiling, voor zover dit betrekking heeft op gerichte reclame. Indien u bezwaar maakt, zullen wij afzien van het verwerken van uw gegevens voor dit doel.

U kunt kosteloos een bezwaar indienen, vormvrij en zonder opgave van redenen. U kunt uw bezwaar maken per e-mail: infonl@playmobil.deGeautomatiseerde individuele beslissingen

Wij maken gebruik van volledig geautomatiseerde verwerking om in de volgende gevallen beslissingen te nemen:

Indien u aan de telefoon of in onze webwinkel kiest voor à conto betaling, zullen wij een kredietwaardigheidscontrole uitvoeren. Arvato verwerft daartoe de gegevens die nodig zijn om uw kredietwaardigheid en het risico op wanbetaling te kunnen vaststellen. Ga voor meer informatie naar: Fraudedetectie met de Profile Tracking Solution van Arvato (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG

Indien wordt afgezien van het aangaan van een overeenkomst, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en, op verzoek, de belangrijkste redenen voor de beslissing aan u mededelen. U zult dan in de gelegenheid worden gesteld om uw standpunt via dpo_ne@playmobil.com bekend te maken. De beslissing zal daarna opnieuw door een medewerker worden beoordeeld.

U kunt het privacybeleid van Arvato hier inzien: https://finance.arvato.com/de/datenschutz/

Indien u vragen heeft over deze procedure of indien u ons wilt spreken over de resultaten, neem dan contact met ons op via dpo_ne@playmobil.com.Informatie over privacy op sociale media

Het bedrijf Playmobil Benelux B.V. is actief op de sociale media om met de daar geregistreerde gebruikers te communiceren en hen over onze diensten te informeren.

Wij willen er graag op wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw gebruik van deze platforms en hun inherente eigenschappen. Dit geldt met name voor uw concrete gebruiksgedrag op deze platforms. Dit is met name het geval als u gebruik maakt van interactieve functies (bv. becommentariëren, delen, beoordelen).


Voor de verwerking van uw persoonsgegevens dragen wij echter samen met Facebook verantwoordelijkheid ten aanzien van alle bestaande klanten, potentiële klanten en gebruikers. Wij zijn ons bewust van deze verantwoordelijkheid en hechten belang aan het beschermen van uw gegevens. Helaas zijn wij niet in staat om ons voor wat dit betreft volledig van onze verantwoordelijkheden te kwijten omdat Facebook ons niet de nodige transparantie en informatie verschaft die nodig is om aan de hierboven omschreven informatieverplichtingen te voldoen. Wij streven er desalniettemin naar om alle nodige maatregelen te treffen om uw gegevens te beschermen.

Verder wijzen wij u erop dat wanneer u van deze platforms gebruik maakt, uw gegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Als gevolg van hun certificering op grond van het EU-VS privacyschild, garanderen Amerikaanse providers dat de gegevensbeschermingsnormen van de EU zullen worden nageleefd, ook indien gegevens in de Verenigde Staten worden verwerkt.


Daarnaast kunnen uw gebruiks- en gebruikergerelateerde gegevens worden verwerkt ten behoeve van marktonderzoek en promotionele activiteiten. Gebruikersprofielen kunnen bijvoorbeeld op grond van uw gebruiksgedrag en verwante interesses worden aangemaakt. Dat maakt het mogelijk om advertenties binnen en buiten deze platforms te activeren. Als algemene regel worden cookies hiertoe op uw apparaat opgeslagen. Desondanks kunnen de gebruikersprofielen ook worden gebruikt om gegevens op te slaan die niet rechtstreeks van uw apparaat zijn verzameld (met name als u bent aangesloten bij en ingelogd op de desbetreffende platforms).

Verder verzamelen en verwerken wij, als de provider van deze informatiedienst, geen gegevens die voortkomen uit uw gebruik van onze dienst.


Onze verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers berust op ons gerechtvaardigd belang bij het op doeltreffende wijze informeren van en communiceren met gebruikers conform artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG. Indien de desbetreffende providers u vragen om in te stemmen met gegevensverwerking (bv. door een vakje aan te vinken of een knop aan te klikken), bestaat de wettelijke grondslag voor de verwerking uit artikel 6, eerste lid, onder a en artikel 7 van de AVG.


Recht van bezwaar

Indien u lid bent van een sociaal netwerk en niet wil dat het netwerk via onze website gegevens over u verzamelt of deze koppelt aan uw op het desbetreffende netwerk opgeslagen lidmaatschapsgegevens, dient u

uit het desbetreffende netwerk uit te loggen voordat u onze website bezoekt,

de bestaande, op uw apparaat opgeslagen cookies te verwijderen en

uw browser te sluiten en heropenen.


De volgende keer dat u inlogt, zal het netwerk u echter herkennen als specifieke gebruiker.

Voor een nadere omschrijving van de desbetreffende verwerking en uw recht van bezwaar (opt-out) verwijzen wij u naar de informatie van de provider, die u via onderstaande links kunt opvragen.

Wij willen u erop wijzen dat, indien u een informatieverzoek zou willen indienen of uw rechten als betrokkene wil doen gelden, u rechtstreeks met de providers contact dient op te nemen. De reden is dat alleen de providers toegang hebben tot de gegevens van gebruikers en rechtstreeks op uw verzoeken kunnen ingaan en informatie kunnen verschaffen. Indien u echter nog hulp nodig zou hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und https://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Google / YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Datenschutzerklärung/ Opt-Out: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Datenschutzerklärung: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.Mededeling met betrekking tot auteursrechten en rechten van artiesten

Indien u afbeeldingen, teksten, plannen, video's, muziek, enz. op uw website wilt zetten, dient u zich te realiseren dat u verplicht kunt worden om alle daarmee samenhangende gebruiksrechten aan het netwerk over te dragen. Dit kan uiteindelijk rechtsgevolgen voor u hebben als u niet de auteur of rechthebbende bent.Online aanbiedingen voor kinderen

Personen onder de 16 jaar mogen zonder toestemming van een ouder of voogd geen persoonsgegevens aan ons doorgeven of een instemmingsverklaring overleggen. Wij moedigen ouders en voogden aan om actief deel te nemen aan de online activiteiten en interesses van hun kinderen.Links naar andere providers

Onze website bevat ook - duidelijk zichtbare - links naar de websites van andere bedrijven. Wat de links naar de websites van andere providers betreft, hebben wij geen invloed op hun webcontent. Daarom kunnen wij niet garant staan of aansprakelijkheid aanvaarden voor deze content. De desbetreffende provider of exploitant van dergelijke websites is steeds verantwoordelijk voor de content van die websites.

De gelinkte pagina's zijn gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen en duidelijke overtredingen toen de links werden gelegd. Er was geen sprake van illegale content toen de links werden gelegd. Zonder concreet bewijs van een wetsovertreding is het niet redelijk om de content van de gelinkte pagina's blijvend te controleren. Indien wij ons bewust worden van enige overtredingen, zullen zulke links onmiddellijk worden verwijderd.


Om alle cookies op deze site te resetten, klikt u HIER.