Polityka prywatności firmy PLAYMOBIL Polska sp. z o. o.

Październik 2023Witamy na naszej stronie internetowej i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Bardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych. Przetwarzamy dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z europejskim ogólnym rozporządzeniem w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) oraz krajowymi przepisami wykonawczymi. Za pomocą niniejszej Polityki prywatności pragniemy obszernie poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez firmę PLAYMOBIL Polska sp. z o. o. oraz o przysługujących Ci prawach.

Dane osobowe to informacje, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej. Dotyczy to w szczególności Twojego imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, ale także Twojego adresu IP.

Dane anonimowe to informacje, których nie można w żaden sposób przyporządkować do konkretnego użytkownika.Odpowiedzialna jednostka i inspektor ochrony danych

Adres (adres do kontaktu firmy):

PLAYMOBIL Polska sp. z o. o.

ul. Górki 7

60-204 Poznan


Dane kontaktowe:

www.playmobil.com

Tel.: +49 (0) 911/9666-0

Faks: +49 (0) 911/9666-1120

E-mail: service@playmobil.de 


Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych:

dsb@playmobil.deTwoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Po pierwsze, chcielibyśmy poinformować Cię tutaj o Twoich prawach jako osoby, której dane dotyczą. Prawa te są określone w art. 15–22 europejskiego rozporządzenia RODO. Obejmują one:

 1. prawo do informacji (art. 15 RODO),
 2. prawo do usunięcia (art. 17 RODO),
 3. prawo do sprostowania (art. 16 RODO),
 4. prawo do przekazywania danych (art. 20 RODO),
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości na adres: dsb@playmobil.de. Gdy masz pytania dotyczące przetwarzania danych w naszej firmie lub chcesz cofnąć udzieloną zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości pod ten sam adres e-mail. Masz również prawo do odwołania się do organu nadzorującego ochronę danych.Prawo do sprzeciwu

W związku z prawem do sprzeciwu zwróć uwagę na następujące kwestie: 

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów reklamy bezpośredniej, masz prawo w każdej chwili bez podania przyczyny sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z reklamą bezpośrednią.


Jeżeli sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych w celach reklamy bezpośredniej, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych do tych celów. Wniesienie sprzeciwu jest bezpłatne i nie wymaga określonej formy, prosimy o kierowanie go w miarę możliwości na następujący adres: dsb@playmobil.de.


W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane w celu ochrony uzasadnionych interesów, możesz w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu z powodów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.


W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania danych, które są godne ochrony i przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie danych służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych przestrzegane są europejskie przepisy RODO oraz wszystkie inne obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych. Podstawy prawne przetwarzania danych wywodzą się w szczególności z art. 6 RODO.

Używamy Twoich danych w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej, wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych, realizacji stosunku umownego, oferowania produktów i usług oraz wzmacniania relacji z klientami, co może również obejmować analizy dla celów marketingowych i reklamy bezpośredniej.

Twoja zgoda jest również regulacją dotyczącą zezwoleń na ochronę danych osobowych. Tutaj informujemy Cię o celach przetwarzania danych i Twoim prawie odstąpienia. Jeżeli zgoda odnosi się również do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, zostanie to przez nas wyraźnie zaznaczone w zgodzie.

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO przeprowadza się tylko wtedy, gdy jest to konieczne ze względu na przepisy prawne i nie ma powodu, aby zakładać, że uzasadniony interes użytkownika w wykluczeniu przetwarzania przeważa.Przekazanie osobom trzecim

Przekazujemy Twoje dane osobom trzecim wyłącznie w ramach przepisów prawnych lub za stosowną zgodą. W przeciwnym razie dane nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że będziemy do tego zobowiązani na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (przekazywanie danych organom zewnętrznym, takim jak organy nadzorcze lub organy ścigania).Odbiorcy danych/kategorie odbiorców

W naszej firmie zapewniamy, że tylko te osoby otrzymują Twoje dane, które ich potrzebują do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych.

W wielu przypadkach usługodawcy wspierają nasze specjalistyczne działy w wypełnianiu ich zadań. Usługodawcy ci wspierają nasze specjalistyczne działy, np. w zakresie kontroli kredytowej, analizy danych, wysyłki newsletterów itp. Ze wszystkimi dostawcami usług zostały zawarte niezbędne umowy o ochronie danych osobowych.

W celu przetwarzania zamówień wysyłkowych za pośrednictwem firmy UPS zapisywane są nazwa, adres, numer telefonu i adres e-mail odbiorcy. Informacje te są przekazywane do firmy UPS w celu wysyłki tego zamówienia. Po przesłaniu danych odbiorca otrzymuje od firmy UPS wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki zawierającą informacje dotyczące monitorowania.Transfer do kraju trzeciego/zamiar transferu do kraju trzeciego

Dane będą przesyłane do krajów trzecich (poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym) tylko wtedy, gdy będzie to konieczne z technicznego punktu widzenia, niezbędne do realizacji stosunku umownego, wymagane przez prawo lub gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.


Transfer do kraju trzeciego – do grupy Salesforce

Przekazujemy Twoje dane osobowe grupie Salesforce (kraje USA oraz Azji i Pacyfiku.), dostawcy usług z podmiotami powiązanymi poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie to odbywa się w ramach realizacji zamówienia na podstawie standardowych klauzul ochrony danych, a w ramach grupy Salesforce poprzez wiążące reguły korporacyjne (BCR) dla osób przetwarzających dane grupy Salesforce. Są to wiążące, specyficzne dla danego przedsiębiorstwa wytyczne dotyczące ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez organy ochrony danych UE i podlegają ciągłemu obowiązkowi zdawania im raportów. Politykę prywatności Salesforce można przeczytać tutaj: https://www.salesforce.com/company/privacy/.


Transfer do kraju trzeciego – do firmy Cloudflare

W celu zabezpieczenia naszej strony internetowej korzystamy z usług firmy Cloudflare Inc. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych, kliknij tutaj: Zabezpieczenie naszej strony internetowej przez Cloudflare (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Oferty firmy Cloudflare Inc. są wykorzystywane w ramach realizacji zamówień na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. W związku z korzystaniem z usług zapewniamy – o ile to konieczne – poprzez odpowiednie gwarancje, że zachowany jest europejski poziom ochrony danych i dane są chronione przed dostępem.


Przekazywanie danych do Google w krajach trzecich

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z usług Google (patrz Śledzenie konwersji i remarketing za pomocą Google Ads (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO UE), wówczas przekazujemy dane do Google. Przekazywanie danych odbywa się w ramach przetwarzania zamówień na podstawie standardowych klauzul ochrony danych (patrz również: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/).


Transfer do kraju trzeciego – do firmy Microsoft

Jeśli wyrażono zgodę na korzystanie z usług firmy Microsoft (patrz Microsoft Bing Ads (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)),przekażemy dane firmie Microsoft Cooperation. Przekazanie danych firmie Microsoft odbywa się w ramach realizacji zamówienia na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.Okres przechowywania danych

rzechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo są one potrzebne do danego celu przetwarzania. Należy pamiętać, że liczne okresy przechowywania danych wymagają, aby dane były (lub musiały być) nadal przechowywane. Dotyczy to w szczególności zobowiązań handlowych lub podatkowych w zakresie przechowywania (np. niemiecki kodeks handlowy, ordynacja podatkowa itp.). Gdy nie ma dalszych obowiązków dotyczących przechowywania, dane są rutynowo usuwane po osiągnięciu celu.

Ponadto możemy przechowywać dane, jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę lub jeżeli zaistnieją spory prawne i wykorzystamy dowody w ramach ustawowych terminów przedawnienia, które mogą wynosić do trzydziestu lat; zwykły termin przedawnienia wynosi trzy lata.Bezpieczny transfer Twoich danych

W celu jak najlepszej ochrony przechowywanych przez nas danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych, stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Poziomy bezpieczeństwa są stale weryfikowane we współpracy z ekspertami ds. bezpieczeństwa i dostosowywane do nowych norm w zakresie bezpieczeństwa.

Wymiana danych z naszą stroną internetową jest zawsze – w obu kierunkach, tzn. do i ze strony – szyfrowana. Oferujemy protokół HTTPS jako protokół transferu dla naszej strony internetowej, w każdym przypadku z wykorzystaniem aktualnych protokołów szyfrowania.

Ponadto oferujemy naszym użytkownikom szyfrowanie treści w ramach formularzy kontaktowych. Tylko my możemy rozszyfrować te dane. Możliwe jest również wykorzystanie alternatywnych środków komunikacji (np. poczty).Obowiązek przekazywania danych

Różne dane osobowe są niezbędne do ustanowienia, wykonania i zakończenia stosunku zobowiązaniowego oraz wypełnienia związanych z tym zobowiązań umownych i prawnych. To samo odnosi się do korzystania z naszej strony internetowej i różnych funkcji, które ona oferuje.

W powyższym punkcie podsumowaliśmy dla Ciebie szczegóły. W niektórych przypadkach dane muszą być również gromadzone lub udostępniane z uwagi na przepisy prawne. Należy pamiętać, że bez podania tych danych nie jest możliwe przetworzenie zapytania ani realizacja leżącego u jego podstaw stosunku umownego.Kategorie, źródła i pochodzenie danych

To, jakie dane przetwarzamy, zależy od kontekstu: Zależy to od tego, czy składasz zamówienie np. online, czy też wpisujesz zapytanie w naszym formularzu kontaktowym.

Zwracamy uwagę na fakt, że informacje dotyczące specjalnych sytuacji przetwarzania mogą być również przekazywane oddzielnie w odpowiednim miejscu, np. w przypadku zapytania kontaktowego.


Podczas odwiedzania naszej strony internetowej zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

 1. Nazwa dostawcy usług internetowych.
 2. Informacje o stronie internetowej, z której do nas trafiasz.
 3. Przeglądarka internetowa i używany system operacyjny.
 4. Adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych.
 5. Żądane pliki, przesyłana ilość danych, pobieranie/eksport plików.
 6. Informacje o stronach internetowych, które wywołujesz na naszej stronie internetowej, w tym data i godzina.

Dalsze dane przetwarzamy za pomocą plików cookie i narzędzi, patrz tutaj: Odwiedź naszą stronę internetową (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz następujące punkty


W ramach zapytania kontaktowego zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

 1. Nazwisko, imię.
 2. Adres.
 3. Adres e-mail.
 4. Zwrot powitalny.
 5. Informacje o życzeniach i zainteresowaniach.


W ramach procesu zamawiania przetwarzamy następujące dane:

 1. Zwrot powitalny.
 2. Nazwisko, imię.
 3. Nazwa firmy.
 4. Data urodzenia.
 5. Adres dostawy.
 6. Adres rozliczeniowy.
 7. Adres e-mail.
 8. Numer telefonu.
 9. Dane, które mogą być zgodnie z prawem przetwarzane z innych źródeł.


W przypadku newsletterów zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

 1. Nazwisko, imię.
 2. Adres e-mail.
 3. Zwrot powitalny.
 4. Kod pocztowy.
 5. Śledzenie danych z oceny newslettera (analizujemy m.in. wskaźnik kliknięć i otwarć newslettera, jak również zachowania nabywcze naszych subskrybentów newslettera za pośrednictwem naszego usługodawcy Salesforce Marketing Cloud).


W przypadku konkursów z nagrodami zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

 1. Nazwisko, imię.
 2. Adres korespondencyjny lub adres.
 3. Adres e-mail.
 4. Data urodzenia.
 5. Kraj.


W ramach wysyłki katalogowej przetwarzamy następujące dane:

 1. Zwrot powitalny.
 2. Nazwisko, imię.
 3. Ulica i numer domu.
 4. Kod pocztowy.
 5. Miasto.
 6. Kraj.
 7. Adres e-mail.Odwiedziny naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Po wywołaniu naszej strony internetowej następujące dane są automatycznie zapisywane przez nasz serwer internetowy: nazwa Twojego dostawcy usług internetowych, informacje o stronie internetowej, z której do nas trafiasz, używana przeglądarka internetowa i system operacyjny, adres IP przydzielony przez Twojego dostawcę usług internetowych, żądane pliki, ilość przesyłanych danych, pobieranie/eksport plików oraz informacje o odwiedzanych stronach internetowych, w tym data i godzina.


Przetwarzanie danych jest technicznie niezbędne, aby zawartość naszej strony internetowej mogła zostać dostarczona do Twojego urządzenia końcowego. Twój adres IP musi zostać zatem koniecznie zarejestrowany i przechowywany na czas trwania danej sesji. To samo odnosi się do innych danych, których przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego wyświetlania naszej strony internetowej. Przechowywanie danych w tzw. plikach logów służy również dalszej optymalizacji strony, zapewnieniu jej funkcjonalności, zagwarantowaniu bezpieczeństwa naszych aplikacji oraz ochronie prawnej (np. rozpoznawaniu ataków na naszą stronę internetową i obronie przed nimi).

Podstawą prawną przetwarzania i tymczasowego przechowywania danych jest nasz uzasadniony interes jako operatora strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


Okres przechowywania danych jest ograniczony, a ich usunięcie następuje w momencie, gdy dane nie muszą już być przechowywane do celów przetwarzania. W przypadku gromadzenia w celu prawidłowego wyświetlania naszej strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu sesji. Gdy dane są przechowywane w plikach dziennika, są one usuwane lub anonimizowane po 37 dniach.


Zabezpieczenie naszej strony internetowej przez Cloudflare (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Content Delivery Network firmy Cloudflare Inc. (101 Townsend St San Francisco, CA 94107). Z technicznego punktu widzenia połączenie z Twojego urządzenia do naszej strony internetowej jest kierowane przez sieć Cloudflare. Dzięki temu Cloudflare jest w stanie rozpoznać np. ataki na naszą stronę internetową. Cloudflare nie ma jednak dostępu do wprowadzonych przez Ciebie danych ze względu na szyfrowanie TLS, które jest zawsze aktywowane na naszej stronie internetowej. Podczas wywoływania naszej strony internetowej w przeglądarce internetowej zapisywane są pliki cookie Cloudflare. Cloudflare gromadzi dane statystyczne dotyczące odwiedzin tej strony. Dane dostępowe obejmują: nazwę wywoływanej strony internetowej, plik, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym pobraniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłający (poprzednio odwiedzaną stronę), adres IP oraz wnioskującego dostawcę. Cloudflare wykorzystuje dane protokołów do ocen statystycznych w celu obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty (np. w celu identyfikacji i obrony masowych nadużyć dostępu w ramach ataków typu Denial of Service (DDoS) lub w celu identyfikacji kilku legalnych dostępów do różnych urządzeń wykorzystujących jeden adres IP). Prosimy o zapoznaniesię z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych Cloudflare, które są dostępne tutaj https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/. Korzystamy z tej usługi, aby zapewnić dostępność naszej strony internetowej, chronić się przed atakami i zoptymalizować czas ładowania naszej strony.


Zastosowanie tego narzędzia opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Twoje dane zostaną przekazane do Cloudflare w celu oceny, a tym samym do kraju trzeciego. Patrz tutaj: Transfer do kraju trzeciego / zamiar transferu do kraju trzeciego Zawarliśmy odpowiednią umowę z Cloudflare na podstawie RODO w celu przetwarzania zlecenia. Cloudflare jest wykorzystywane przez Salesforce w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania sklepu internetowego.Wykrywanie oszustw za pomocą rozwiązania ARVATO w zakresie śledzenia profilu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

W procesie zamawiania w naszym sklepie internetowym używamy narzędzia do wykrywania oszustw firmy Arvato Financial Solutions (Arvato infoscore GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Niemcy). Narzędzie Profile Tracking Solution wykorzystuje kod JavaScript i piksel śledzący, aby przypisać unikatowy identyfikator urządzenia na podstawie określonych informacji o urządzeniu. Znacznik śledzący jest ustawiany w momencie rozpoczęcia procesu check out, tzn. w momencie wprowadzenia danych adresowych.


Zapisywane są następujące dane: adres IP, używana przeglądarka, rozdzielczość ekranu, dodatki do przeglądarki, używany system operacyjny i ustawienia języka. Są one zamieniane na hash ID. Możliwe jest również, że urządzenie końcowe zostanie rozpoznane z pewnym prawdopodobieństwem podczas kolejnych wizyt (poprzez porównanie wygenerowanego hash ID). Osobno rejestrowane są Twoje dane osobowe (przedmiot zakupu, imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, adres dostawy, sposób płatności, dane bankowe itp.) . Dane te stanowią podstawę do zautomatyzowanej analizy mającej na celu identyfikację podejrzanych działań. Używamy tego narzędzia wyłącznie w celu ochrony siebie i naszych klientów przed nieuczciwymi działaniami i oszustwami. Nie przetwarzamy tych danych w żadnym innym celu. Jeśli istnieje podejrzenie nadużycia, jeden z naszych pracowników sprawdza wyniki zautomatyzowanej oceny i leżące u jej podstaw punkty zaczepienia. W przypadku odmowy zawarcia umowy poinformujemy Cię o tym, a na żądanie otrzymasz informacje o głównych powodach tej decyzji. Następnie będziesz mieć możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia tutaj: dsb@playmobil.de, po czym po raz kolejny nasz pracownik ponownie sprawdzi decyzję.


Korzystanie z tego narzędzia opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i jest również wymagane do realizacji umowy w przypadku płatności na fakturę.

Dane urządzenia i zakupu są przesyłane do infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99 76532 Baden-Baden (Niemcy). Transfer do kraju trzeciego nie odbywa się. Z firmami, których to dotyczy, zawarliśmy odpowiednie umowy o przetwarzaniu zamówień. Dane uzyskane w wyniku tej procedury są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do naszych celów.

Zobacz też: Systemy płatności (art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO), ocena zdolności kredytowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)oraz zautomatyzowane decyzje indywidualneFunkcje sklepów internetowych Salesforce (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)


Nasza strona korzysta z usług Salesforce Commerce Cloud (wcześniej Demandware)(salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str.31, 80636 Monachium, Niemcy). Dzięki temu zapewniona jest funkcjonalność naszego sklepu internetowego (wyświetlanie odpowiedniej waluty, funkcja koszyka, funkcja listy życzeń). W tym celu konieczne jest ustawienie w Twojej przeglądarce plików cookie, które przypisują Ci indywidualny identyfikator i zapisują odpowiednie akcje (umieszczanie artykułów w koszyku, umieszczanie artykułów na liście życzeń). Dane są zapisywane tylko w przeglądarce. Połączenie z danymi klienta zostanie utworzone dopiero po zalogowaniu się do swojego konta użytkownika.

Zastosowanie tej procedury jest niezbędne do zapewnienia podstawowych funkcji technicznych sklepu internetowego i do wdrożenia środków poprzedzających zawarcie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane nie będą przesyłane osobom trzecim w ramach zapewnienia podstawowej funkcjonalności sklepu internetowego. W tym zakresie odbywa się również transfer do kraju trzeciego (inaczej niż w przypadku wykonywania stosunku zobowiązaniowego, zob: Transfer do kraju trzeciego / zamiar transferu do kraju trzeciego). Dane uzyskane w wyniku tej procedury są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do naszych celów. Okres przechowywania pliku cookie z informacją o użytkowniku, zawartością koszyka i informacjami związanymi z handlem elektronicznym wynosi 6 miesięcy.Funkcja marketingowa Salesforce Einstein (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

a naszej stronie internetowej używamy narzędzia marketingowego Salesforce Einstein od Salesforce Commerce Cloud (dawniej Demandware) (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str.31, 80636 Monachium, Niemcy). Salesforce Einstein gromadzi, przechowuje i systematycznie ocenia dane dotyczące zachowań zakupowych klientów. Zapisywane są m.in. następujące dane: produkty oglądane lub dodawane do koszyka i czytane artykuły; rejestrujemy również działania w mediach społecznościowych. Korzystamy z tego narzędzia, aby zaoferować Ci atrakcyjne i indywidualne doświadczenia zakupowe. Dzięki temu możemy na przykład udzielić Ci zindywidualizowanych rekomendacji (produktowych) na podstawie zebranych informacji i jeszcze lepiej doradzić Ci przy wyborze produktów w naszym sklepie internetowym.


Narzędzie jest wykorzystywane na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę można cofnąć w każdej chwili, klikając tutaj. Wycofanie dotyczy tylko urządzenia i przeglądarki internetowej, na których zostało ono ustawione, w razie potrzeby należy powtórzyć proces na wszystkich urządzeniach. W przypadku usunięcia pliku cookie opt-out użytkownik zostanie ponownie poproszony o wyrażenie zgody na przesyłanie danych. Twoje dane są przekazywane Salesforce do analizy. Transfer do kraju trzeciego odbywa się (patrz tutaj: Transfer do kraju trzeciego / zamiar transferu do kraju trzeciego). Dane uzyskane w wyniku tej procedury są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do naszych celów. W naszym przypadku ma to miejsce po 13 miesiącach.Funkcja marketingowa Salesforce Interaction Studio (Evergage) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO UE)

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Salesforce Interaction Studio (dawniej Evergage) (salesforce.com Germany GmbH*,* Erika-Mann-Str. 31, 80636 Monachium). Pozwala nam to na wyświetlanie spersonalizowanych treści w oparciu o działania na stronie internetowej (np. kliknięcie, czas przeglądania, wpisanie wyszukiwanego hasła, koszyk zakupów) i lepsze zrozumienie potrzeb odwiedzających naszą witrynę. Umożliwia nam to na przykład wyświetlanie użytkownikowi rekomendacji produktów, które mogą mu się spodobać, lub wysyłanie mu wiadomości e-mail (gdy jest zarejestrowany przy użyciu adresu e-mail), jeśli zapomniał o produktach znajdujących się w koszyku. Zebrane dane przekazujemy do przetwarzania odpowiednim działom wewnętrznym, a także zewnętrznym dostawcom usług, podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie (np. dostawcom platform, hostingu, wsparcia i usług analitycznych) zgodnie z wymaganymi celami (w celu przeprowadzenia analizy internetowej). Możliwe są transfery do krajów trzecich. Standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO UE zostały zawarte z tymi usługodawcami jako odpowiednie gwarancje, patrz: Przekazywanie do państwa trzeciego / Zamiar przekazania do państwa trzeciego


Pliki cookie Salesforce Interaction Studio ustawione na naszej stronie internetowej są usuwane po 180 dniach. Dane osobowe zebrane przez pliki cookie zostaną usunięte po wygaśnięciu celu lub najpóźniej po 2 latach.


Narzędzie to jest używane na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO UE, § 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych i prywatności w telekomunikacji i telemediach (TTDSG). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, klikając tutaj. Zastrzeżenie dotyczy tylko urządzenia i przeglądarki internetowej, na której zostało ustawione. W razie potrzeby należy powtórzyć proces na wszystkich urządzeniach. Jeśli użytkownik usunie plik cookie opt-out, wówczas zostanie ponownie poproszony o wyrażenie zgody na przesyłanie danych.


Politykę prywatności Salesforce można znaleźć tutaj: https://www.salesforce.com/company/privacy/Metoda śledzenia stron internetowych Piwik PRO (art. 6 ust. 1 lit. a RODO UE)

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje dane osobowe na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO UE, § 25 ust. 1 TTDSG) Piwik PRO. Piwik PRO używa w tej konfiguracji tzw. „plików cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika.

Za pomocą Piwik PRO oceniamy informacje o wizytach użytkownika na naszej stronie internetowej (np. identyfikatory online, w tym adres IP, identyfikatory sesji, pliki cookie, pochodzenie geograficzne,

długość pobytu, interakcje ze stroną internetową lub ew. pochodzenie) do celów analitycznych. Celem jest analiza zachowań odwiedzających w celu poprawy komfortu użytkowania lub lepszego zrozumienia skuteczności kampanii marketingowych. Informacje zebrane przez Piwik PRO na temat korzystania z tej strony internetowej są przechowywane na serwerze dostawcy (lokalizacja serwera: Francja). Przed zapisaniem adres IP zostaje zanonimizowany.

 

W ramach korzystania z konta użytkownika Piwik PRO wykonuje śledzenie między urządzeniami, przesyłając identyfikator użytkownika i tworząc w ten sposób profil użytkownika. Oznacza to na przykład, że na urządzeniach mobilnych wyświetlane są inne i bardziej odpowiednie treści niż na przykład na komputerach stacjonarnych, w zależności od preferencji użytkownika.

 

Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby to zrobić, wystarczy wejść na stronę Consent-Banner i wybrać odpowiednią zgodę. Należy pamiętać, że zmiana ustawień banera zgody musi być dokonana indywidualnie dla każdego urządzenia końcowego. Zebrane dane będą standardowo przechowywane przez okres 12 miesięcy.

 

Zawarliśmy z Piwik PRO umowę na realizację zamówienia. Piwik PRO nie udostępnia danych użytkownika innym podwykonawcom ani stronom trzecim i nie wykorzystuje ich do własnych celów. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Piwik PRO na stronie https://piwik.pro/privacy-security/Jentis Tag Manager (art. 6 ust. 1 lit. a RODO UE)

Używamy JENTIS jako menedżera tagów. JENTIS Tag Manager jest narzędziem firmy JENTIS GmbH („JENTIS”) (Schönbrunner Straße 231, 1120 Wiedeń). Podstawą prawną korzystania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO UE, § 25 ust. 1 TTDSG) Narzędzie to służy do uruchamiania technologii innych firm na stronie internetowej. Pliki cookies pierwszej generacji umożliwiają firmie JENTIS gromadzenie i przechowywanie danych na własnych serwerach w UE. W tym celu dane są przesyłane do JENTIS, które JENTIS ocenia w naszym imieniu w zanonimizowanej formie na serwerze. Dane te pomagają nam analizować zachowania odwiedzających, przeprowadzać analizy marketingowe i optymalizować naszą stronę internetową. JENTIS przetwarza wyłącznie dane, które nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Adres IP jest skracany przed zapisaniem w taki sposób, aby nie można było go już zidentyfikować. W razie potrzeby dalsze dane są pseudonimizowane. Kontrola nad przepływem danych leży całkowicie po naszej stronie. Systemy JENTIS są hostowane na serwerach UE przez IONOS, niemieckiego dostawcę usług w chmurze z certyfikatem ISO 27001, aby zapewnić, że dane odwiedzających witrynę są gromadzone i przetwarzane w UE. JENTIS nie przekazuje żadnych danych do USA. Z JENTIS została zawarta niezbędna umowa o ochronie danych.

 

Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby to zrobić, wystarczy wejść na stronę Consent-Banner i wybrać odpowiednią zgodę.

 

Zawarliśmy z JENTIS niezbędną umowę. Politykę prywatności JENTIS oraz dalsze informacje na temat JENTIS można znaleźć pod następującym linkiem:https://www.jentis.com/en/privacy-policy/Śledzenie konwersji za pomocą Google Ads (art. 6 ust. 1 lit. a RODO UE)

Korzystamy z usługi reklamowej Google Ads (dawniej Google AdWords) firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Jeśli użytkownik jest rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, wówczas administratorem danych użytkownika gromadzonych w ramach tych procedur jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Interakcje użytkownika z reklamami umieszczonymi w Google są mierzone za pośrednictwem aktywnych u nas typów sieci reklamowej, zakupów i wyszukiwania. W tym celu po kliknięciu reklamy umieszczonej przez Google w przeglądarce użytkownika zapisywany jest plik cookie. Służy to do śledzenia dalszej aktywności użytkownika związanej z produktem przedstawianym w reklamie (śledzenie konwersji). Dane te pozwalają nam mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych. Od użytkownika zbierane są następujące dane: unikalny identyfikator, liczba/częstotliwość reklam dostarczanych użytkownikowi (wyświetlenia reklam) oraz wykonywane przez niego działania/kliknięcia.

 

Ponadto korzystamy z funkcji remarketingu w ramach usługi Google Ads. Dzięki funkcji remarketingu możemy prezentować użytkownikom naszej strony internetowej reklamy oparte na ich zainteresowaniach na innych stronach internetowych w ramach sieci reklamowej Google (w wyszukiwarce Google lub na YouTube, tzw. „Google Ads” lub na innych stronach internetowych). W tym celu analizowana jest interakcja użytkowników na naszej stronie internetowej, np. które oferty były dla użytkownika interesujące, aby móc wyświetlać użytkownikom ukierunkowane reklamy na innych stronach także po odwiedzeniu naszej witryny. W tym celu Google zapisuje numer w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone usługi Google lub strony internetowe w sieci reklamowej Google. Poprzez ten numer znany jako „plik cookie”, rejestrowane są wizyty tych użytkowników. Numer ten służy do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki internetowej na konkretnym urządzeniu końcowym, nie zaś do identyfikacji danej osoby.

 

Korzystanie z narzędzi Google odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO UE, § 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych i prywatności w telekomunikacji i telemediach (TTDSG). Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, klikając na https://adssettings.google.com. Wycofanie ma zastosowanie tylko dla urządzenia i przeglądarki internetowej, na której zostało ustawione. W razie potrzeby należy powtórzyć proces na wszystkich urządzeniach. Jeśli użytkownik usunie plik cookie opt-out, wówczas zostanie ponownie poproszony o wyrażenie zgody na przesyłanie danych.

Ponadto można odpowiednio skonfigurować przeglądarkę, aby uniemożliwić wyświetlanie reklam pochodzących od dostawców zewnętrznych. Użytkownik może także trwale uniemożliwić śledzenie przez Google, korzystając z odpowiedniej wtyczki do popularnych przeglądarek internetowych, którą należy pobrać i zainstalować tutaj: https://support.google.com/ads/answer/7395996 Dane użytkownika zostaną przesłane do Google w celu oceny. Jeśli użytkownik posiada konto w Google, Google może również łączyć dane uzyskane w wyniku śledzenia. Przekazywanie danych do kraju trzeciego, patrz tutaj: Przekazywanie do kraju trzeciego / zamiar przekazania do kraju trzeciego. Zawarliśmy z Google odpowiednią umowę dotyczącą przetwarzania zamówień na podstawie unijnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dane uzyskane w ramach tej procedury są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do naszych celów. W naszym przypadku ma to miejsce po 24 miesiącach.

Więcej informacji na temat Google i polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem: www.google.com/privacy/ads/


Microsoft Bing Ads (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Korzystamy z Bing Ads, usługi reklamowej firmy Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) na naszej stronie internetowej. W tym celu w przeglądarce użytkownika zapisywane są trzy pliki cookie, które służą do wyświetlania reklamy skierowanej do użytkownika i mierzenia aktualnych kliknięć w reklamy sieci Microsoft. Gromadzone są następujące dane: uniwersalny identyfikator do śledzenia zdarzeń, Microsoft Bing Ads ID do pomiaru interakcji z reklamami. Używamy tego narzędzia do promocji naszych produktów i pomiaru skuteczności naszych reklam.


Narzędzie jest wykorzystywane na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę można cofnąć w każdej chwili, klikając https://choice.microsoft.com/de/opt-out. Wycofanie dotyczy tylko urządzenia i przeglądarki internetowej, na których zostało ono ustawione, w razie potrzeby należy powtórzyć proces na wszystkich urządzeniach. W przypadku usunięcia pliku cookie opt-out użytkownik zostanie ponownie poproszony o wyrażenie zgody na przesyłanie danych. Twoje dane zostaną przesłane do Microsoftu do analizy (patrz Transfer do kraju trzeciego / zamiar transferu do kraju trzeciego). Wspólnie z firmą Microsoft jesteśmy współodpowiedzialni za przetwarzanie danych. Zawarta została odpowiednia tzw. umowa o wspólnej kontroli.


Dane uzyskane w wyniku tej procedury są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do naszych celów. W naszym przypadku ma to miejsce po 180 dniach.Niestandardowe grupy odbiorców na Facebooku („piksele akcji odwiedzających”)

Ta strona korzysta z tzw. „piksela Facebooka” portalu społecznościowego Facebook, który jest obsługiwany przez Facebooka Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub jeśli mieszkasz w UE, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.


Przetwarzanie danych opiera się na podstawie prawnej Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W razie potrzeby Facebook Inc. przekaże dane osobowe do USA. Facebook jest jednak certyfikowany w ramach porozumienia o Tarczy Prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Facebook zobowiązuje się tym samym do przestrzegania unijnych standardów w zakresie ochrony danych.


Z jednej strony piksel Facebooka umożliwia Facebookowi określenie odwiedzających naszą ofertę online jako grupy docelowej do prezentacji reklam (tzw. „reklam Facebooka”). W związku z tym wykorzystujemy piksel Facebooka do wyświetlania umieszczonych przez nas reklam na Facebooku tylko tym użytkownikom Facebooka lub Instagrama, którzy również wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub wykazują pewne cechy (np. zainteresowanie pewnymi tematami lub produktami określonymi na podstawie odwiedzonych stron internetowych), które przekazujemy do Facebooka (tzw. „niestandardowe grupy odbiorców”).


Piksel z Facebooka jest integrowany bezpośrednio przez Facebooka podczas wywoływania naszych stron internetowych i może przechowywać tzw. cookie na Twoim urządzeniu. Jeśli następnie zalogujesz się na Facebooku lub wciąż jesteś zalogowany/-a, Twoja wizyta w celu obejrzenia naszej oferty online zostanie odnotowana w Twoim profilu. Informacje te mogą być przypisane do Twojej osoby za pomocą innych informacji, które Facebook przechowuje o Tobie, np. z powodu posiadania konta w sieci społecznościowej „Facebook”.


Piksel Facebooka pozwala nam również śledzić skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „konwersja”).


Informacje zebrane za pomocą pikseli lub plików cookie mogą być również agregowane przez Facebooka, a agregowane informacje mogą być wykorzystywane przez Facebooka do własnych celów reklamowych, jak również do celów reklamowych osób trzecich. Facebook może przykładowo wywnioskować z Twojego zachowania podczas surfowania na tej stronie pewne zainteresowania, a także wykorzystać te informacje do reklamowania ofert osób trzecich. Facebook może również łączyć informacje o pikselach lub plikach cookie z innymi informacjami, które Facebook zebrał o użytkowniku z innych stron internetowych i/lub w związku z korzystaniem z sieci społecznościowej „Facebook”, tak aby profil użytkownika mógł być przechowywany w serwisie Facebook Ireland Limited. Profil ten może być wykorzystywany do celów reklamowych.


Piksel z Facebooka może być również używany do śledzenia Twojego zachowania na wielu stronach po zobaczeniu lub kliknięciu reklamy na Facebooku. Proces ten jest wykorzystywany do oceny skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych i może pomóc w optymalizacji przyszłych działań reklamowych.


Ponadto podczas korzystania z piksela na Facebooku używamy dodatkowej funkcji „rozszerzonego dopasowania”. Tutaj dane do tworzenia grup docelowych („niestandardowe grupy odbiorców” lub „grupy podobnych odbiorców”) są przekazywane do Facebooka w zaszyfrowanej formie.


Stosujemy również procedurę „niestandardowe grupy odbiorców z pliku” na portalu społecznościowym Facebook. W tym przypadku adresy e-mail odbiorców newslettera są umieszczane na Facebooku. Proces wgrywania danych jest szyfrowany. Wgrywanie jest wykorzystywane wyłącznie do określenia odbiorców naszych reklam na Facebooku. Robimy to, aby zapewnić, że reklamy są wyświetlane tylko użytkownikom, którzy są zainteresowani naszymi informacjami i usługami.


Przetwarzanie danych przez Facebooka odbywa się w ramach wytycznych w sprawie wykorzystywania danych firmy Facebook: https://www.facebook.com/policy. Szczegółowe informacje o pikselu na Facebooku i jego działaniu można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.


Możesz zrezygnować z monitorowania przez piksel Facebooka i wykorzystywania Twoich danych do wyświetlania reklam. https://www.facebook.com/settings?tab=adsNarzędzie zgody OneTrust (art. 6 ust. 1 lit. f RODO UE)

Korzystamy z narzędzia zgody na pliki cookie firmy OneTrust Technology Limited, 82 St John Street, Farringdon, London EC1M 4JN, Wielka Brytania (UK) w celu uzyskania skutecznej zgody użytkownika na pliki cookie wymagające zgody i aplikacje oparte na plikach cookie.

 

Dzięki jego integracji użytkownikom uzyskującym dostęp do strony wyświetlany jest baner zgody, w którym można wyrazić zgodę na określone pliki cookie i/lub aplikacje oparte na plikach cookie, zaznaczając odpowiednie pole. W takim przypadku narzędzie blokuje ustawienie wszystkich plików cookie wymagających zgody, dopóki dany użytkownik nie wyrazi odpowiedniej zgody. Gwarantuje to, że takie pliki cookie są ustawiane na danym urządzeniu końcowym tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę. Aby narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookie mogło jednoznacznie przypisywać odsłony do poszczególnych użytkowników oraz indywidualnie rejestrować, protokołować i przechowywać ustawienia zgody dokonane przez użytkownika na czas trwania sesji, niektóre informacje o użytkowniku są gromadzone przez narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookie podczas wyświetlania naszej strony internetowej, przesyłane na serwer dostawcy i tam przechowywane. Lokalizacją serwera są Niemcy. Przesyłanie danych do USA zostało wyłączone. Data i godzina wizyty, informacje o przeglądarce, informacje o zgodzie, informacje o urządzeniu i adres IP urządzenia żądającego są rejestrowane i przetwarzane. Te operacje przetwarzania danych są przeprowadzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO UE, § 25 ust. 2 TTDSG w oparciu o nasz uzasadniony interes polegający na zgodnym z prawem, dostosowanym do użytkownika i przyjaznym dla użytkownika zarządzaniu zgodami na pliki cookie, a tym samym na zgodnym z prawem projekcie naszej strony internetowej. Jako osoby odpowiedzialne jesteśmy prawnie zobowiązani do uzależnienia stosowania plików cookie, które nie są technicznie konieczne, od zgody użytkownika. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez dostawcę narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie można znaleźć w jego polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.onetrust.com/privacy-notice/Formularz kontaktowy / kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO)

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który może być wykorzystany do kontaktu elektronicznego. Jeśli napiszesz do nas za pomocą formularza kontaktowego, przetworzymy dane podane w formularzu kontaktowym, aby się z Tobą skontaktować i odpowiedzieć na Twoje pytania i prośby.


W tym przypadku przestrzegana jest zasada oszczędności danych i unikania ich, ponieważ wystarczy podać dane, których bezwzględnie potrzebujemy, aby się z Tobą skontaktować. Są to Twój adres e-mail, zwrot powitalny, imię, nazwisko, temat i samo pole wiadomości. Ponadto Twój adres IP jest przetwarzany z powodów technicznych i w celu ochrony prawnej. Wszystkie pozostałe dane są polami dobrowolnymi i mogą być wprowadzane opcjonalnie (np. w celu bardziej indywidualnej odpowiedzi na pytania).


Jeżeli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, będziemy przetwarzać dane osobowe podane w e-mailu wyłącznie w celu przetworzenia zapytania.Newsletter (Salesforce Marketing Cloud) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO UE)

Możesz zapisać się do bezpłatnego newslettera na naszej stronie internetowej. Do wysyłania spersonalizowanego newslettera wykorzystywany będzie adres e-mail i imię podane podczas rejestracji do newslettera. Kod pocztowy jest używany w przypadku newsletterów o znaczeniu regionalnym.


Przestrzegana jest tutaj zasada oszczędności danych i unikania danych, ponieważ jako pole obowiązkowe oznaczony jest wyłącznie adres e-mail. Ze względów technicznych i ochrony prawnej adres IP użytkownika jest również przetwarzany podczas zamawiania newslettera.

Użytkownik może oczywiście zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, korzystając z opcji rezygnacji z subskrypcji dostępnej w newsletterze, a tym samym cofnąć swoją zgodę.

Do wysyłania newsletterów pocztą elektroniczną stosujemy tzw. procedurę double opt-in. Oznacza to, że użytkownik będzie otrzymywać reklamy pocztą elektroniczną tylko wtedy, gdy wcześniej wyraźnie potwierdził, że chce aktywować usługę newslettera. Odbywa się to poprzez wysłanie użytkownikowi wiadomości e-mail z powiadomieniem i prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania naszego newslettera na ten adres e-mail poprzez kliknięcie łącza zawartego w tej wiadomości e-mail.

Za pomocą zintegrowanych pikseli śledzących mierzymy wskaźnik otwarć naszych newsletterów i interakcję użytkownika z naszymi newsletterami (np. kliknięcia). Kliknięcie jednego z linków zawartych w newsletterach jest również rejestrowane przez mechanizmy śledzenia Salesforce Marketing Cloud (Erika-Mann-Str. 31, 80636 Monachium). Zebrane w ten sposób dane są przechowywane na serwerach we Frankfurcie i Paryżu. Możliwe są transfery do krajów trzecich. Standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO UE zostały zawarte z tymi usługodawcami jako odpowiednie gwarancje, patrz: Przekazywanie do kraju trzeciego / zamiar przekazania do kraju trzeciego. Korzystanie z tej funkcji odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO UE, którą wyraził przy zamówieniu newslettera. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić, wystarczy zrezygnować z otrzymywania newslettera.

 


Konkursy z nagrodami / zgoda na reklamę (art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO)

Na naszej stronie internetowej masz możliwość udziału w konkursie z nagrodami. Jeśli wypełnisz formularz konkursowy, przetworzymy podane tam dane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.

Zasada oszczędności danych i unikania danych jest przestrzegana poprzez wymóg dostarczenia tylko tych danych, które są nam absolutnie niezbędne do przeprowadzenia konkursu i powiadomienia o wygranej. Są to np. imię i nazwisko, adres e-mail, zwrot powitalny, adres i kraj.


Pola obowiązkowe są oznaczone symbolem (*). Ze względów technicznych oraz prawnych Twój adres IP będzie również przetwarzany. Pozostałe pola są opcjonalne i mogą być wypełnione, jeśli zechcesz. Bez pól obowiązkowych nie możemy niestety przeprowadzić konkursu z nagrodami. Uczestnictwo nie jest wtedy możliwe.


W ramach formularza konkursowego masz również możliwość udzielenia nam zgody na reklamę. Udział w konkursie z nagrodami jest także możliwy bez konieczności wyrażania zgody na reklamę.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole wyboru, będziemy również przetwarzać Twoje dane w celu dostarczenia Ci informacji i ofert na temat naszych produktów/usług (produktów i (wyłącznych) ofert marki PLAYMOBIL firmy PLAYMOBIL Polska sp. z o. o.) drogą pocztową.


Zgodę można odwołać w każdej chwili bez podania przyczyny, dzwoniąc pod numer 0911/9666-0, pocztą elektroniczną na adres gewinnspiele@playmobil.de lub listownie na adres PLAYMOBIL Polska sp. z o. o., ul. Górki 7, 60-204 Poznan.Sklep internetowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Dane podane w formularzu zamówienia przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji lub przetwarzania stosunku umownego, chyba że wyrazisz zgodę na ich dalsze wykorzystanie.

Zasada oszczędności danych i unikania danych jest przestrzegana w ten sposób, że musisz przekazać nam tylko te dane, które są nam absolutnie niezbędne do realizacji umowy lub do wypełnienia naszych zobowiązań umownych (tzn. imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz dane dotyczące płatności, które są wymagane dla wybranego sposobu płatności) lub które jesteśmy prawnie zobowiązani zebrać.


Ponadto Twój adres IP jest przetwarzany z powodów technicznych i w celu ochrony prawnej. Bez tych danych będziemy niestety musieli odmówić zawarcia umowy, ponieważ wtedy nie będziemy w stanie jej wykonać lub będziemy zmuszeni do rozwiązania istniejącej umowy. Jeśli chcesz, możesz oczywiście również podać więcej danych z własnej inicjatywy.

Dalsze przetwarzanie w ramach sklepu internetowego, patrz: Wykrywanie oszustw za pomocą rozwiązania do śledzenia profili ARVATO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Funkcje sklepów internetowych Salesforce (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)Rejestracja/konto klienta (art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO)


Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Zaletą jest to, że można przejrzeć w szczególności historię zamówień i że wprowadzone dane są zapisywane do formularza zamówienia. Przy kolejnym zamówieniu nie musisz ich ponownie wprowadzać.


Rejestracja jest zatem konieczna lub możliwa do realizacji umowy z Tobą (za pośrednictwem naszego sklepu internetowego) lub do realizacji działań przedumownych, jeśli gościom zapewniono również dostęp.

Zasada oszczędności danych i unikania danych jest przestrzegana, ponieważ tylko dane wymagane do rejestracji są oznaczone gwiazdką (*) jako pole obowiązkowe. Są to np. adres e-mail i hasło wraz z powtórzeniem hasła.

Do złożenia zamówienia w naszym sklepie internetowym potrzebujemy również informacji o adresie rozliczeniowym (zwrot powitalny, imię, nazwisko, adres, numer telefonu) do dostawy. Jeśli adres dostawy różni się od adresu faktury, należy również podać wyżej wymienione informacje dotyczące adresu dostawy.


Podczas rejestracji na naszej stronie internetowej zapisywany jest również adres IP użytkownika, data i godzina rejestracji (dane techniczne). Klikając przycisk „Zarejestruj się teraz”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych.

Zwracamy uwagę na fakt, że: Przypisane przez Ciebie hasło jest przez nas przechowywane w formie zaszyfrowanej. Pracownicy naszej firmy nie mogą odczytać tego hasła. W związku z tym nie mogą udzielić Ci żadnych informacji, jeśli zapomniałeś swojego hasła.


W tym przypadku skorzystaj z funkcji „Zapomniałem hasła” – automatycznie zostanie wygenerowane nowe hasło wysłane pocztą elektroniczną. Żaden pracownik nie jest upoważniony do telefonicznego lub pisemnego żądania od Ciebie hasła. Dlatego nigdy nie podawaj swojego hasła, jeśli otrzymasz takie prośby.


Po zakończeniu procesu rejestracji Twoje dane zostają zdeponowane u nas w celu wykorzystania chronionej strefy klienta. Po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej za pomocą swojego adresu e-mail jako nazwy użytkownika i hasła, dane te są udostępniane na naszej stronie internetowej do działań, które wykonujesz (np. do zamówień w naszym sklepie internetowym). Zrealizowane zamówienia można śledzić w historii zamówień. Tutaj możesz zmienić adres faktury i adres dostawy.


Zarejestrowane osoby mogą samodzielnie dokonywać zmian/poprawek w zakresie adresu faktury lub adresu dostawy w historii zamówienia. Nasz dział obsługi klienta także z przyjemnością dokona zmian/korekty po nawiązaniu z nim kontaktu. Oczywiście można również anulować lub usunąć rejestrację lub swoje konto klienta (w zakładce „Moje konto klienta”, „Usuń konto klienta”).Systemy płatności (art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO), ocena zdolności kredytowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

W naszym sklepie internetowym można płacić za pomocą faktury, karty kredytowej, usługi PayPal, za pobraniem lub za pomocą polecenia zapłaty (polecenie zapłaty SEPA). W tym celu gromadzone są odpowiednie dane dotyczące płatności, aby umożliwić realizację zamówienia i płatności. Ponadto Twój adres IP jest przetwarzany z powodów technicznych i w celu ochrony prawnej.

Zasada oszczędności danych i unikania danych jest przestrzegana poprzez wymaganie przekazania nam tylko tych danych, które są nam absolutnie niezbędne do realizacji płatności, a tym samym do wykonania umowy lub które jesteśmy prawnie zobowiązani zebrać.

Bez tych danych będziemy niestety musieli odmówić zawarcia umowy, ponieważ nie będziemy w stanie jej wykonać.

Używany przez nas system płatności wykorzystuje szyfrowanie TLS do chronionego transferu danych.


Uwaga na temat płatności faktur:

Jeśli wybierzesz w naszym sklepie internetowym sposób płatności „faktura”, przeprowadzimy analizę kredytową. W tym celu dane dotyczące zdolności kredytowej są przekazywane do firmy Arvato w celu oceny zdolności kredytowej lub ryzyka kredytowego. Ocena zdolności kredytowej jest przeprowadzana tylko w tych krajach, w których możliwa jest płatność za pomocą faktury, tj. w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. 


Spółki Arvato różnią się od siebie w następujący sposób:

Niemcy: informa Solutions GmbH

Austria: Experian Austria GmbH

Szwajcaria: Credify Informationsdienstleistung GmbHUwaga na temat Polityki prywatności dla Arvato:

Przekazujemy Twoje dane (imię i nazwisko, adres i ewentualnie datę urodzenia) w celu oceny zdolności kredytowej, uzyskania informacji pozwalających na ocenę ryzyka braku płatności w oparciu o metody matematyczno-statystyczne z wykorzystaniem danych adresowych, jak również w celu weryfikacji Twojego adresu (sprawdzenie wykonalności dostawy) firmie infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Niemcy; jeśli zamówienie zostało złożone w Austrii lub Szwajcarii do Experian Austria GmbH/ Credify Informationsdienstleistung GmbH.


Podstawą prawną tego przekazania jest art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przekazywanie danych na podstawie tych przepisów może odbywać się wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zabezpieczenia uzasadnionych interesów naszej firmy lub osób trzecich i nie przeważa nad interesami podstawowych praw i wolności osób zainteresowanych, które wymagają ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat ICD w rozumieniu art. 14 europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), tj. informacje dotyczące celu działalności gospodarczej, celów przechowywania danych, odbiorców danych, prawa do udostępnienia własnych danych osobowych, prawa do usunięcia lub sprostowania itp. można znaleźć w załączniku lub pod następującym linkiem (https://finance.arvato.com/icdinfoblatt), https://www.experian.at/art-14-dsgvo-info oraz na stronie www.credify.at/datenschutz.


W przypadku odmowy zawarcia umowy poinformujemy Cię o tym, a na żądanie otrzymasz informacje o głównych powodach tej decyzji. Następnie będziesz mieć możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia tutaj: dsb@playmobil.de, po czym po raz kolejny nasz pracownik ponownie sprawdzi decyzję.


Podstawowe informacje techniczne można znaleźć tutaj: Wykrywanie oszustw za pomocą rozwiązania do śledzenia profilu ARVATO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)


Uwaga na temat płatności kartą kredytową:

Jak zwykle w przypadku płatności kartą kredytową, sprawdzane są dane karty kredytowej i przeprowadzana jest ocena kredytowa.


Uwaga na temat PayPal:

PayPal jest przedsiębiorstwem należącym do PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Jeśli podczas składania zamówienia osoba zainteresowana wybierze w naszym sklepie internetowym jako opcję płatności „PayPal”, dane tej osoby zostaną automatycznie przekazane do systemu PayPal.


Wybierając tę opcję płatności, zainteresowana osoba wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do przetwarzania płatności. Dane osobowe przekazywane do systemu PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu lub inne informacje niezbędne do realizacji płatności.


Do realizacji umowy sprzedaży niezbędne są również dane osobowe, które są związane z danym zamówieniem. Szczegóły dotyczące Polityki prywatności PayPal można znaleźć na stronie:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev


Uwaga na temat polecenia zapłaty:

Jak zwykle w przypadku polecenia zapłaty dane Twojego konta (IBAN, właściciel konta) są pobierane w celu obciążenia Twojego konta odpowiednią kwotą.Wysyłanie katalogów pocztą/e-mailem (art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO)

Dane podane w formularzu zamówienia przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji lub przetworzenia wysyłki katalogu, chyba że wyrazisz zgodę na ich dalsze wykorzystanie.

W tym przypadku przestrzegana jest zasada oszczędności danych i unikania danych, ponieważ wystarczy podać nam tylko te dane, które są nam absolutnie niezbędne do realizacji zamówienia (tzn. zwrot powitalny, imię, nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu).


Ponadto Twój adres IP jest przetwarzany z powodów technicznych i w celu ochrony prawnej.Cele reklamowe – dotychczasowi klienci (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Firma PLAYMOBIL Polska sp. z o. o. jest zainteresowana utrzymywaniem relacji z klientami oraz przesyłaniem klientom informacji i ofert dotyczących naszych produktów/usług (katalogi i newsletter). Dlatego też przetwarzamy dane w celu przesłania odpowiednich informacji i ofert drogą elektroniczną i pocztową.


Jeśli nie życzysz sobie tego, możesz w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z reklamą bezpośrednią. W przypadku sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych w tym celu.


Sprzeciw można zgłosić bezpłatnie i bez zachowania określonej formy. Należy go zgłosić pod numerem 0911/9666-0, przesłać pocztą elektroniczną na adresservice@playmobil.de lub pocztą na adres PLAYMOBIL Polska sp. z o. o., ul. Górki 7, 60-204 Poznan.Automatyczne podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach

ykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie danych wyłącznie do podejmowania decyzji w następujących przypadkach:

Jeśli wybierzesz w naszym sklepie internetowym sposób płatności „faktura”, przeprowadzimy analizę kredytową. W tym celu dane dotyczące zdolności kredytowej są przekazywane do firmy Arvato w celu oceny zdolności kredytowej lub ryzyka kredytowego. Więcej informacji można znaleźć tutaj: Wykrywanie oszustw za pomocą rozwiązania do śledzenia profilu ARVATO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

W przypadku odmowy zawarcia umowy poinformujemy Cię o tym, a na żądanie otrzymasz informacje o głównych powodach tej decyzji. Następnie będziesz mieć możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia tutaj: dsb@playmobil.de, po czym po raz kolejny nasz pracownik ponownie sprawdzi decyzję.

Politykę prywatności Arvato można przeczytać tutaj: https://finance.arvato.com/de/datenschutz/

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące procedury lub chcesz przedyskutować z nami jej wyniki, skontaktuj się z nami pod adresem dsb@playmobil.de.Uwagi dotyczące ochrony danych w mediach społecznościowych

Firma PLAYMOBIL Polska sp. z o. o. umieszcza różne wpisy w „mediach społecznościowych“ w celu komunikowania się z zarejestrowanymi tam użytkownikami i informowania ich o swoich ofertach.

Pragniemy zwrócić uwagę, że korzystanie z tych platform z udostępnionymi przez nie funkcjami odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika. Dotyczy to w szczególności konkretnego zachowania użytkownika na tych platformach. Obejmuje to w szczególności korzystanie z funkcji interaktywnych (np. komentowanie, udostępnianie, ocenianie).


W odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych ponosimy jednak odpowiedzialność wspólnie z Facebookiem wobec wszystkich klientów, zainteresowanych stron i użytkowników. Jesteśmy w pełni świadomi tej odpowiedzialności i ochrona Twoich danych jest dla nas bardzo ważna. Niestety nie możemy w pełnym zakresie wykonywać naszej odpowiedzialności, ponieważ Facebook nie zapewnia nam przejrzystości, której potrzebujemy, aby należycie wypełniać nasze obowiązki informacyjne. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby podjąć wszystkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych.


Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że podczas korzystania z platform Twoje dane mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Dzięki certyfikacji zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA (EU-US Privacy Shield) dostawcy amerykańscy gwarantują, że wymagania UE w zakresie ochrony danych są przestrzegane również podczas przetwarzania danych w USA.


Ponadto informacje dotyczące użytkowania i użytkownika mogą być przetwarzane do celów badań rynku i reklamy. Przykładowo na podstawie zachowania użytkownika w sieci mogą być tworzone profile użytkowników i powiązanych z nim zainteresowań. Oznacza to na przykład, że reklamy mogą się wyświetlać zarówno na platformach, jak i poza nimi. Pliki cookie są zazwyczaj przechowywane w tym celu na urządzeniu końcowym. Niezależnie od tego dane, które nie są pobierane bezpośrednio z Twoich urządzeń końcowych, mogą być również przechowywane w profilach użytkowników (zwłaszcza jeśli jesteś członkiem odpowiednich platform i pozostajesz na nich zalogowany).


Jako dostawca tej usługi informacyjnej nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych innych danych otrzymywanych podczas korzystania z naszych usług.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w kwestii skutecznego informowania użytkowników i komunikacji z użytkownikami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli dany dostawca prosi o zgodę na przetwarzanie danych (np. poprzez zaznaczenie pola wyboru lub potwierdzenie wyboru), podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 RODO.


Możliwość zgłoszenia sprzeciwu

Jeśli jesteś członkiem sieci społecznościowej i nie chcesz, aby sieć zbierała dane o Tobie za pośrednictwem naszej strony internetowej i łączyła je z Twoimi danymi członkowskimi w danej sieci, musisz

wylogować się z danej sieci, zanim odwiedzisz naszą stronę internetową,

usunąć pliki cookie znajdujące się na urządzeniu oraz

zamknąć i ponownie uruchomić przeglądarkę.

Po ponownym zalogowaniu się będziesz jednak ponownie rozpoznawalny w sieci jako konkretny użytkownik.


W celu szczegółowego przedstawienia zakresu przetwarzania danych i możliwości sprzeciwu (opt-out) odnosimy się do następujących powiązanych informacji o dostawcach.

Również w przypadku próśb o informacje i dochodzenia praw użytkownika zwracamy uwagę na to, że można ich najskuteczniej dochodzić u dostawców. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkownika i dlatego mogą bezpośrednio odpowiadać na Twoje zapytanie oraz udzielać informacji. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.


Facebook (Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) – Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/,opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads i https://www.youronlinechoices.com, Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.


Google/YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated, Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.


Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Polityka prywatności / opt-out: https://instagram.com/about/legal/privacy/.


Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Polityka prywatności: https://twitter.com/de/privacy, opt-out https://twitter.com/personalization, Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.


Uwagi dotyczące praw autorskich i własności twórczej

Jeśli chcesz opublikować na naszej stronie internetowej zdjęcia, teksty, projekty, filmy wideo, muzykę itp., musisz wiedzieć, że możesz przenieść do sieci wszystkie prawa do korzystania, co może mieć dla Ciebie konsekwencje prawne, jeśli nie jesteś autorem lub właścicielem takich praw.Oferty online dla dzieci

Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać nam żadnych danych osobowych ani składać oświadczenia o zgodzie bez zgody rodzica lub opiekuna. Zachęcamy rodziców i opiekunów do aktywnego udziału w działaniach i zainteresowaniach swoich dzieci w Internecie.Linki do innych dostawców

Nasza strona zawiera również – wyraźnie widoczne – linki do stron internetowych innych firm. O ile dostępne są linki do stron internetowych innych dostawców, nie mamy żadnego wpływu na ich treść. W związku z tym nie możemy przejąć żadnej gwarancji i odpowiedzialności za te treści. Za treść tych stron odpowiedzialny jest zawsze ich dostawca lub operator.


W momencie podlinkowania strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa i rozpoznawalnych naruszeń. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie podlinkowania. Stała kontrola treści podlinkowanych stron nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, takie linki zostaną natychmiast usunięte.


Aby zresetować wszystkie pliki cookie na tej stronie, należy kliknąć tutaj