REGULAMIN SPRZEDAŻY sklepu internetowego Playmobil

§ 1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie otrzymują następujące znaczenie:


1. kc:

ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);


2. Klient:

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, będąca Konsumentem, która złoży Zamówienie za pośrednictwem Sklepu zgodnie z Regulaminem;


3. Konsument:

osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;


4. Newsletter lub usługa Newsletter:

biuletyn informacyjny sporządzony w formie wiadomości email służący do stałej komunikacji z Klientem, który zapisał się do listy mailingowej Sprzedawcy. Newsletter zazwyczaj informuje o nowościach jak i promocjach dotyczących Sklepu;


5. PrKons:

ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827 z późn. zm.);


6. Produkty:

przedmioty prezentowane na stronie internetowej Sklepu;


7. Regulamin:

niniejszy regulamin pod tytułem „REGULAMIN SPRZEDAŻY sklepu internetowego Playmobil”;


8. Sklep:

serwis internetowy dostępny na stronie internetowej www.playmobil.pl, za pośrednictwem, którego Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów na rzecz Klientów;


9. Sprzedawca:

Playmobil Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 641869, NIP: 779-244-81-96, REGON: 365662095, kapitał zakładowy: 220.000,00 PLN;


10. Strony:

łączne określenie Sprzedawcy i Klienta;


11. ŚwiadUsłElektU

ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)


12. Zamówienie:

oferta składana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu;


§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, sposób zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu, ich warunki jak i prawa i obowiązki Stron.


2. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy następującą usługę drogą elektroniczną – utrzymanie osobistego konta Klienta, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, zawierać umowy sprzedaży ze Sprzedawcą oraz kontaktować się ze Sprzedawcą.


3. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 kc. Regulamin może być swobodnie odtwarzany, kopiowany, drukowany oraz pobierany ze strony internetowej Sklepu jako plik PDF.


4. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klientów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów PrKons lub ŚwiadUsłElektU. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi ustawami, stosuje się odpowiednie przepisy danej ustawy.


5. Dane kontaktowe Sprzedawcy:


Playmobil Polska Sp. z o.o.

Ul. Górki 7, 60-204 Poznań

adres email: service@playmobil.pl

nr tel. +49 911 9666 0

Nadto istnieje mozliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy, który dostępny jest na stronie internetowej.§ 3 Korzystanie ze Sklepu

1. Na stronie internetowej Sklepu Sprzedawca publikuje informacje o Produktach, które mogą być przedmiotem sprzedaży. Prezentacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi oferty w rozumieniu kc, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży przez Klienta.


2. Ceny Produktów podawane są w walucie polskiej, tj. w PLN i zawierają podatek od towarów i usług.


3. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy (opłat pocztowych ani kosztów wysyłki). W przypadku Zamówień dotyczących wyłącznie części zamiennych, obowiązują specjalne opłaty pocztowe i koszty wysyłki.


4. Przeglądanie strony internetowej Sklepu nie wymaga rejestracji ani posiadania konta Klienta przez Klienta.


5. W celu założenia konta Klienta należy wejść w zakładkę „Mój PLAYMOBIL”, kliknąć w pole „Załóż konto” i postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej Sklepu, w szczególności należy podać niezbędne dane rejestracyjne, tj. informacje niezbędne dla założenia konta Klienta – imię, nazwisko, adres email, hasło.


6. Z chwilą założenia konta Klienta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na czas nieokreślony. Każda ze Stron może ją wypowiedzieć w każdej chwili bez podania powodu, wysyłając odpowiednie oświadczenie w formie wiadomości email na adres mailowy drugiej Strony lub w formie pisemnej na dany adres korespondencyjny. Nadto Klient ma możliwość do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez usunięcie konta Klienta. W celu usunięcia konta Klienta należy wejść w zakładkę „Moje konto” / „Mój PLAYMOBIL” i kliknąć w pole „Usuń konto”. Następnie należy potwierdzić usunięcie konta Klienta. Usunięcie konta Klienta jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.


7. W celu złożenia Zamówienia należy postępować zgodnie z poniższą procedurą oraz zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej Sklepu:

 • za pośrednictwem przeglądarki należy wejść na stronę internetową Sklepu,
 • następnie należy dokonać wyboru Produktu/ów poprzez dodanie go/ich do wirtualnego koszyka,
 • po czym należy zalogować się do konta Klienta, o ile tego nie dokonano przed wyborem Produktu/ów lub wybrać opcję „szybkie zamówienie z PayPal”,
 • w przypadku złożenia Zamówienia poprzez konto Klienta należy podać informacje jak i dane niezbędne dla zawarcia umowy sprzedaży: Produkt, ilość Produktów, dane odbiorcy, miejsce i sposób dostawy Produktów, sposób płatności / w przypadku złożenia Zamówienia poprzez opcję „szybkie zamówienie z PayPal” Klient zostanie przekierowany na stronę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. i powinien postępować zgodnie z komunikatami PayPal w celu złożenia Zamówienia; Sprzedawca zastrzega, że nie odpowiada za działania i zaniechania PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
 • przed złożeniem Zamówienia należy potwierdzić fakt, że zapoznano się z Regulaminem jak i zasadami ochrony danych osobowych;
 • złożenie Zamówienia finalizuje się poprzez kliknięcie pola „Kupuję”.


8. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą, pod warunkiem, że Sprzedawca wyraźnie potwierdził przyjęcie Zamówienia lub niezwłocznie wysłał Klientowi zamówiony Produkt. Sprzedawca podkreśla, że zawarcie umowy sprzedaży możliwe jest do wyczerpania zapasów Produktu.


9. Klient zostanie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 72 godzin od chwili otrzymania Zamówienia, powiadomiony o fakcie nieprzyjęcia Zamówienia (odrzucenia oferty).


10. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez Klienta i braku możliwości nawiązania z nim kontaktu lub nieuzupełnienia przedmiotowych braków przez Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w

terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przedmiotowych braków.


11. Klient uprawniony jest do korzystania wyłącznie z jednego konta. Niedozwolone jest założenie dalszego konta przez Klienta, kiedy aktywne jest inne konto Klienta. Klient zobowiązany jest do zachowania danych do logowania do konta w tajemnicy i do nieprzekazywania lub ujawnienia ich podmiotom trzecim.


12. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu, w szczególności z konta Klienta, zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa jak i z poszanowaniem dóbr osobistych i własności intelektualnej Sprzedawcy jak i podmiotów


13. W celu złożenia reklamacji w zakresie funkcjonowania konta Klienta należy wysłać odpowiedni opis awarii konta Klienta poprzez wiadomość email na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie pisemnej na jego adres korespondencyjny. Nadto Klient ma możliwość do zgłoszenia reklamacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej Sklepu https://www.playmobil.pl/kontakt - w tym przypadku należy umieścić w polu temat* następującą treść: „konto Klienta”, a w polu treść wiadomości* należy opisać przedmiotową awarie / problemy w zakresie funkcjonowania konta Klienta.§ 4 Warunki techniczne

1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest przy spełnieniu przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej,
 • Mozilla FireFox w wersji 30 lub nowszej,
 • Google Chrom w wersji 30 lub nowszej,
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,
 • zainstalowany JavaScript.

2. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu w celu:

 • utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do konta Klienta,
 • dostosowywania Sklepu do potrzeb Klientów,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu.§ 5 Dostawa Produktów

1. Dostawy realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


2. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie wydać Produkt Klientowi, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


3. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie danych do przesyłki przez Klienta lub niewłaściwy odbiór Produktów przez osobę trzecią obecną w miejscu wskazanym przez Klienta jako miejsce dostawy.


4. Koszty dostawy ponosi Klient.


5. Produkty wysyłane są z magazynu Sprzedawcy z terytorium Niemiec.


6. Sprzedawca zwraca się z uprzejmą prośbą o niezwłocznie poinformowanie go o uszkodzeniach opakowań transportowych Produktów. Powyższe ma na celu ewentualne dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Prawa Klienta nie zostają przez to ograniczone.§ 6 Sposoby płatności

1. Klient może wybrać następującą formę płatności w celu zapłacenia ceny:

 • za pobraniem,
 • PayPal
 • Karta Kredytowa,
 • BLIK.

2. Przejście prawa własności dostarczonego Produktu na Klienta następuje w chwili dokonania całkowitej zapłaty ceny przez Klienta.

3. Na wszystkie zamówione Produkty w Sklepie wystawiane są faktury VAT w formie elektronicznej. Faktury wysyłane są na adres email Klienta. W przypadku niewyrażenia zgody na wystawianie faktury w formie elektronicznej, należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres email Sprzedawcy:

service@playmobil.pl.§ 7 Kody rabatowe

1. Za rejestrację do usługi Newsletter Klient otrzymuje kupon powitalny w postaci elektronicznego kodu rabatowego, przyznającego Klientowi zniżkę procentową w wysokości 15 %, naliczaną od wartości Zamówienia (dalej zwanym „kodem rabatowym”) do zrealizowania w Sklepie.


2. Rejestracja do usługi Newsletter możliwa jest wyłącznie na stronie internetowej Sklepu. Rejestracja odbywa się dwuetapowo. Klient podaje swoje dane osobowe: imię, nazwisko, kod pocztowy oraz adres email. Na podany adres email wysyłane jest powiadomienie wraz z linkiem i prośbą o potwierdzenie zapisu do usługi Newsletter. Aktywacja usługi Newsletter następuje po kliknięciu na przesłany link potwierdzający zapis. Aktywacja usługi Newsletter oznacza dopisanie adresu email Klienta do listy mailingowej Sprzedawcy, na który wysyłany będzie Newsletter.


3. Kliknięcie w link przekierowuje na stronę zawierającą informacje o przyznanym kodzie rabatowym oraz sam kod rabatowy. Klient zobowiązany jest zanotować kod rabatowy. Kod rabatowy dostępny jest jedynie po przekierowaniu na stronę potwierdzającą zapis do usługi Newsletter. Nie jest on widoczny na koncie Klienta ani nie jest przesyłany do Klienta w oddzielnej wiadomości email.


4. Kod rabatowy jest powiązany z adresem email Klienta. Otrzymanie kodu rabatowego za zapis do usługi Newsletter dla danego adresu email możliwe jest tylko raz.


5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w pisowni adresu email, za utratę lub niewłaściwe użycie kodu rabatowego.


6. Kod rabatowy może być wykorzystany na zakup w Sklepie, obejmujący asortyment standardowy oraz Produkty z grupy Produktów uzupełniających i akcesoriów, o minimalnej wartości Zamówienia 120 PLN. Podkreśla się, że kod rabatowy nie może zostać wykorzystany przy zakupie Produktów przecenionych, Produktów serii FunPark, Skrzyni Skarbów jak i innych Produktów promocyjnych/ekskluzywnych oraz licencjonowanych (np. serii Naruto, Mercedes itp.). Wartość Zamówienia dotyczy wartości przed wykorzystaniem kodu rabatowego.


7. Nie jest możliwe łączenie kodu rabatowego z innymi promocjami. Kod rabatowy nie może być wykorzystany na zakup Produktów przecenionych, pakietów promocyjnych, hitów cenowych oraz podczas miesięcznych akcji promocyjnych. Kod rabatowy nie obejmuje kosztów przesyłki.


8. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą.


9. Kod rabatowy nie podlega wykorzystaniu podczas zakupów w sklepach stacjonarnych oferujących artykuły Playmobil.


10. Kod rabatowy może być wykorzystany wyłącznie raz.


11. Realizacja kodu rabatowego możliwa jest tylko z konta Klienta powiązanego z adresem email, z którego nastąpiło zapisanie się do usługi Newsletter.


12. Realizacja kodu rabatowego następuje poprzez jego wprowadzenie i potwierdzenie w wyznaczonym miejscu w koszyku Zamówienia. Potwierdzenie kodu rabatowego powoduje obniżenie wartości zamawianych Produktów o wartość procentową kodu rabatowego. Po potwierdzeniu kodu rabatowego i przejściu do dokonywania płatności, zostaje on uznany za wykorzystany. Wycofanie się z transakcji w momencie wyboru sposobu płatności nie powoduje przywrócenia kodu rabatowego.


13. Możliwość wykorzystania kodu rabatowego nie jest ograniczona czasowo i obowiązuje do odwołania.


14. Wartość kodu rabatowego nie może być wypłacona gotówką ani kompensowana z zaległymi należnościami.


15. Realizacja kodu rabatowego w Sklepie następuje na podstawie Regulaminu oraz zgodnie z Polityką Prywatności, które dostępne są na stronie internetowej Sklepu.§ 8 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia:

objęcia Produktów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

objęcia w posiadanie ostatniego z Produktów przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, jeżeli Produkty dostarczane są osobno,

objęcia w posiadanie ostatniej partii lub części przez Klienta lub wskazaną przez niego osobą trzecią inną niż przewoźnik, jeżeli Produkty dostarczane są partiami lub w częściach.


2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy złożyć Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.


3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć:

 • w formie papierowej, nadając oświadczenie na adres Sprzedawcy, o którym mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, lub
 • poprzez wiadomość email wysłaną na adres mailowy Sprzedawcy, o którym mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, lub

drogą elektroniczną na stronie internetowej Sklepu: https://www.playmobil.pl/kontakt - w tym przypadku należy umieścić w polu temat* następującą treść: „odstąpienie od umowy”, a w polu treść wiadomości*: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów:”. Następnie należy wymienić odpowiednie Produkty i podać datę doręczenia danych Produktów. W celu przyśpieszenia załatwienia sprawy można dobrowolnie podać numer faktury i / lub numer Zamówienia.


4. W przypadku skorzystania przez Klienta z możliwości, o której mowa w ust. 3 lit. b. i c. Regulaminu, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie odbioru oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez wiadomość email.


5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.§ 9 Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta uznaje się ją za niezawartą, a Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę zwykły sposób dostarczenia). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


2. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


3. Produkty należy odesłać bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni na adres:


Playmobil Polska sp. z o.o.

Industriestr. 5-7

90599 Dietenhofen / Niemcy


4. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje nieopłaconych przesyłek wysłanych do Sprzedawcy za pobraniem.


5. Prawo odstąpienia nie przysługuje w wypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania.


6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania Produktów.§ 10 Odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgodność Produktu z umową

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z umową.


2. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

 • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
 • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.


3. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

 • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produkty tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy;
 • być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać.


4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.


5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.


6. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany.


7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.


8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.


9. Klient ma obowiązek udostępnić Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie.


10. Sprzedawca zwraca koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów Klientowi po stwierdzeniu, że Produkt jest niezgodny z umową.


11. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową lub nie doprowadził Produktu do zgodności z umową;
 • brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
 • brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania jego wymiany lub naprawy;
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

12. Klient może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy niezgodność Produktu z umową ma charakter istotny. Żądaniu obniżenia ceny powinno towarzyszyć określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości Produktu niezgodnego z umową i Produktu zgodnego z umową).


13. Sprzedawca zwraca Klientowi należne mu kwoty wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt na adres:


Playmobil Polska sp. z o.o.

Industriestr. 5-7

90599 Dietenhofen / Niemcy,


chyba że Sprzedawca oświadczy, że zwalnia Klienta z tego obowiązku.


14. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


15. Wszelkie roszczenia Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z umową należy zgłaszać:

- w formie pisemnej na adres: Playmobil Polska sp. z o.o., ul. Górki 7, 60-204 Poznań; lub

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: service@playmobil.pl; lub

- za pośrednictwem formularza reklamacyjnego umieszczonego na stronie: https://www.playmobil.pl/reklamacje;

- ze wskazaniem:

 • rodzaju niezgodności Produktu z umową (należy opisać niezgodność, tj. wadę lub brak lub inny problem),
 • terminu ujawnienia danej niezgodności,
 • żądania (naprawa / wymiana / obniżenie ceny / odstąpienie od umowy(*)).
 • dobrowolnie można podać numer faktury i/lub numer Zamówienia w celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji.

(*) Sprzedawca wskazuje, że w ramach naprawy dostarczane są Klientowi nowe części / elementy Produktu w miejsce części uszkodzonych / wadliwych / brakujących.

W przypadku braków uniemożliwiających Sprzedawcy rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zależności od sposobu złożenia przez Klienta reklamacji, z prośbą o ich uzupełnienie.


16. Roszczenia Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z umową będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę żądania.§ 11 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.


2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży jak i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom (np. dostawcom) w celu realizacji danej umowy.


3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.


4. Polityka prywatności firmy PLAYMOBIL Polska sp. z o. o. jest dostępna tutaj.§ 12 Postanowienia końcowe

1. Założenie konta Klienta oznacza akceptację postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu założenia konta Klienta. Niezależnie od zdania poprzedniego Klient każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną treścią Regulaminu przed złożeniem Zamówienia. Każdorazowe złożenie Zamówienia oznacza akceptację postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.


2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W takim przypadku Sprzedawca zamieści stosowną informację o zmianie Regulaminu jak i zmieniony Regulamin na stronie internetowej Sklepu nie później niż 14 dni przed datą wejścia w życie przedmiotowych zmian.

 • Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia danej umowy sprzedaży, chyba że postanowienia zmienionego Regulaminu są bardziej korzystne dla Klienta.
 • Do umów o świadczenie usług drogą elektroniczną stosuje się postanowienia zmienionego Regulaminu z chwilą ich wejścia w życie. Jeżeli po dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu Klient dalej korzysta z konta Klienta przyjmuje się, że Klient akceptuje postanowienia zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje zmienionego Regulaminu, wskazuje się, że jest on uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, zgodnie z § 3 ust. 6 Regulaminu.


3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się prawo polskie.§ 13 Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na tle zawartych umów, w szczególności poprzez zastosowanie mediacji. Wniosek o wszczęcie procedury mediacji należy złożyć do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Wykaz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej znajduje się na stronie uokik.gov.pl


2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Unia Europejska oddała do dyspozycji interaktywną stronę internetową dla pozasądowego rozstrzygania sporów z internetowych czynności prawnych (platforma OS). Na platformie OS Unii Europejskiej Klient może wejść za pomocą linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


3. Sprzedawca oświadcza, że zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823) nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.