Juridisk information

Copyright

Copyright 2024 Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, Zirndorf, Tyskland

Alla rättigheter förbehålls. För all text och alla bilder, diagram, ljud, animationer och videofiler samt deras arrangemang gäller upphovsrättslagstiftningen och alla övriga lagar som rör skydd av intellektuell egendom. Innehållet på den här webbplatsen får inte kopieras, ändras, distribueras eller på annat sätt göras tillgängligt för tredje part, varken för handel eller distribution. Användning av vårt material på andra webbplatser är likaledes förbjudet. Du får endast hämta innehållet på den här webbplatsen för personlig, icke-kommersiell privat användning i enlighet med våra internetriktlinjer förutsatt att du tar hänsyn till alla lagar rörande upphovsrätt, varumärken och annan skyddslagstiftning. I synnerhet får du inte ta bort information som är relaterad till detta eller på annat sätt göra den otillgänglig eller oläsbar. Alla ändringar eller användning av innehåll på vår webbplats för andra syften är ett brott mot våra rättigheter och är uttryckligen förbjudet.Varumärken

Om inte annat anges är alla varumärken som nämns på webbplatsen PLAYMOBIL® varumärken som skyddas av lag tillhörande geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG. Detta gäller särskilt märkena PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® System X, PLAYMOBIL® RC Train och PLAYMOBIL® Funpark. Dessa varumärken skyddas nationell och internationellt och får inte reproduceras eller kopieras, ändras eller på annat sätt användas utan uttryckligt föregående tillstånd från geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG.


Garanti

Vår webbplats har skapats med största möjliga omsorg. Även om vi eftersträvar att all information som vi ger ska vara korrekt, kan den innehålla misstag eller felaktigheter. Därför tillhandahåller vi denna information utan försäkringar eller garantier, varken uttryckliga eller underförstådda. Vi ger heller inga underförstådda garantier om affärsmöjligheter, lämplighet för vissa syften eller undvikande av lagöverträdelser och patentbrott. Vi avsäger oss ansvar för direkta eller indirekta förluster som är ett resultat av besök på denna webbplats förutsatt att de inte var avsiktliga eller orsakades av vårdslöshet från vår sida. Vi ger inga som helst garantier om att vår webbplats, dess innehåll och/eller servern som den ligger på är fria från virus. Därutöver betonar vi att vi inte kontrollerar andra webbplatser som länkar till vår webbplats och inte kan ställas till svars för deras innehåll.


Licensrättigheter

PLAYMOBIL® vill ge sina kunder ett innovativt och informativt gränssnitt på internet. Vi hoppas att du kommer att uppskatta ditt besök på vår webbplats. Den intellektuella egendom som den innehåller, som patent, varumärken och äganderätt, är skyddade och webbplatsen ger inte licens till att använda den intellektuella egendomen tillhörande PLAYMOBIL® eller övriga tredje parter.Din åsikt

Vi vill veta var du tycker om våra produkter och vår webbplats. Vi vill dock betona att vi inte betraktar meddelanden från dig som konfidentiella. Vidare har vi rätt att använda din information på alla sätt vi anser vara lämpliga utan några skyldigheter gentemot dig. Informationen vi emottar blir egendom tillhörande PLAYMOBIL® vid mottagandet och vi har rätt att använda förslag, koncept, kunskaper och teknisk information för utvecklande, produktion och distribution av produkter utan förpliktelser om ekonomisk kompensation till dig.

Internetriktlinjer för icke-kommersiella webbplatser