Integritetspolicy för Playmobil Benelux B.V.

Senast uppdaterad: Oktober 2023


Välkommen till vår webbplats och tack för ditt intresse för vårt företag. Att skydda dina personuppgifter är något som vi tar på största allvar. Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med tillämpliga rättsliga bestämmelser för skydd av personuppgifter, i synnerhet EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU-GDPR) och de landspecifika implementeringslagar som gäller för oss. Med hjälp av denna integritetspolicy vill vi utförligt informera dig om hanteringen av dina personuppgifter från Playmobil Benelux B.V., samt om dina rättigheter.

Personuppgifter innebär den information som gör det möjligt att identifiera en fysisk person. Detta omfattar specifikt ditt namn, födelsedatum och telefonnummer, samt din adress och e-postadress, men även din IP-adress.

Uppgifter är anonyma om ingen personlig referens till användaren kan fastställas.Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsansvarig

Adress (företagets postadress):

Playmobil Benelux B.V.

Hogehilweg 18

1101 CD Amsterdam

Nederländerna


Kontaktuppgifter:

www.playmobil.com

E-post: service_nordic@playmobil.com


Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

dpo_ne@playmobil.comDina rättigheter som registrerad

Först och främst vill vi informera dig om dina rättigheter som den registrerade. Dessa rättigheter anges i artikel 15–22 i EU GDPR. Detta omfattar:


  • 1. Rätten till information (artikel 15 i EU GDPR),
  • 2. Rätten till borttagning (artikel 17 i EU GDPR),
  • 3. Rätten till korrigering (artikel 16 i EU GDPR),
  • 4. Rätten till dataportabilitet (artikel 20 i EU GDPR),
  • 5. Rätten att begränsa databehandling (artikel 18 i EU GDPR),
  • 6. Rätten att invända mot databehandling (artikel 21 i EU GDPR).


För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss på: dpo_ne@playmobil.com. Detsamma gäller om du har några frågor om databehandlingen i vårt företag, eller vill återkalla samtycket som du har gett. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd.Rättigheter för invändning

Observera följande i samband med din rätt till invändning:

Om vi behandlar dina personuppgifter i syftet direktreklam, har du rätt att när som helst invända mot denna databehandling utan att ange några skäl. Detta gäller även profilering, i den mån den är relaterad till direktreklam.

Om du motsätter dig hanteringen gällande direktreklam kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa syften. Invändningen är kostnadsfri och kan göras informellt, om möjligt, till: dpo_ne@playmobil.com.

I händelse av att vi behandlar dina uppgifter för att skydda legitima intressen kan du när som helst motsätta dig denna behandling av uppgifter när som helst på grund av orsaker relaterade till din specifika situation. Detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan bevisa övertygande skäl till behandling av data som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.Syften och juridiska grunder för behandling av data

Vid behandling av dina personuppgifter följs bestämmelserna i EU GDPR och alla andra tillämpliga dataskyddsförordningar. Den rättsliga grunden för behandling av data härrör i synnerhet från artikel 6 i EU GDPR

Vi använder dina uppgifter för att inleda affärssamarbeten, uppfylla avtalsenliga och juridiska förpliktelser, implementera avtalsförhållandet, tillhandahålla varor och tjänster samt för att stärka kundrelationen, vilket även kan inbegripa analyser i marknadsföringssyfte och direktreklam.

Ditt samtycke utgör också ett tillstånd enligt dataskyddsförordningen. Här informerar vi dig om ändamålen med databehandlingen och din ångerrätt. Om ditt samtycke även härrör till hanteringen av särskilda kategorier av personuppgifter, kommer vi uttryckligen att påpeka detta i samtyckesdeklarationen.

Behandlingen av särskilda kategorier av personuppgifter vad gäller artikel 9, paragraf 1 i EU GDPR utförs endast om detta är nödvändigt, på grund av rättsliga bestämmelser, och det finns ingen anledning att anta att ditt legitima intresse att utesluta din behandling överväger ditt legitima intresse för skydd.Överföring till tredje part

Vi kommer endast att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part inom ramen för de juridiska bestämmelserna eller med lämpligt samtycke. Annars kommer uppgifterna inte att vidarebefordras till tredje part, såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt obligatoriska rättsliga bestämmelser (som skickas till externa organ såsom tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande organ).Mottagare av uppgifterna/kategorier av mottagare

Inom företaget ser vi till att endast de personer som verkligen behöver det erhåller de uppgifter som krävs för att uppfylla avtalsförpliktelser och juridiska skyldigheter.

I många situationer får våra specialistavdelningar hjälp av tjänsteleverantörer för att utföra sina uppgifter. Dessa tjänsteleverantörer hjälper våra specialistavdelningar, till exempel vid kreditkontroller, dataanalyser och utskick av nyhetsbrev. Nödvändiga dataskyddsavtal har ingåtts med alla tjänsteleverantörer.

För att behandla leveransordrar med UPS registreras mottagarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Informationen skickas till UPS i syfte att skicka denna order. När uppgifterna har överförts får mottagaren ett e-postmeddelande med sändningsbekräftelsen och spårningsinformationen från UPS.


Överföring av uppgifter till tredjeländer/Avsikt att överföra uppgifter till tredjeländer

Uppgifter kommer endast att överföras till tredjeländer (utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) om det är tekniskt nödvändigt, krävs för att fullgöra avtalsenliga skyldigheter, krävs enligt lag eller om du har gett oss ditt samtycke.


Tredjelandsöverföring till Salesforce

Vi kommer att överföra dina personuppgifter till Salesforce (US States och Asia-Pacific), en tjänsteleverantör med koncernbolag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Denna överföring kommer att ske som en del av orderhantering baserad på standardklausuler för integritetsskydd och inom Salesforce-koncernen via Salesforce Processor Binding Corporate Rules (BCR). Detta är bindande företagsspecifika integritetsdirektiv som godkänts av EU:s dataskyddsmyndigheter och är föremål för kontinuerlig rapportering.

Salesforce datapolicy finns här: https://www.salesforce.com/company/privacy/


Tredjelandsöverföring till Cloudflare

För att skydda vår webbplats använder vi en tjänst från Cloudflare Inc. Mer information om datahantering hittar du här: Säkra vår webbplats genom Cloudflare (artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR). Tjänster av Cloudflare Inc. används som en del av orderhantering baserad på standardklausuler för integritetsskydd. Inom ramen för användningen av dessa tjänster säkerställer vi - när så krävs - att den europeiska dataskyddsnivån uppfylls och att uppgifter skyddas mot tillgång med hjälp av de garantier som gäller


Överföring till tredje land med Google

Om du har gett oss ditt samtycke till Googles tjänster (se Conversion tracking och remarketing med Google Ads (art. 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning ) Vi överför uppgifter till Google. Överföringen av uppgifter sker inom ramen för orderhantering på grundval av standardklausulerna för dataskydd (se även: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/).


Tredjelandsöverföring till Microsoft

Om du har gett oss ditt samtycke för Microsoft-tjänster (se Conversion Tracking och Remarketing med Google Ads och Google-Tag-Manager (art. 6 par. 1 EU-DSF)), kommer vi att överföra uppgifter till Microsoft Corporation. Överföring av uppgifter till Microsoft kommer att ske som en del av orderhantering baserad på standardklausuler för integritetsskydd.Varaktighet för lagring av uppgifter

Vi lagrar dina uppgifter så länge de behövs för respektive behandlingsändamål. Observera att flera lagringsperioder kräver att uppgifter måste kunna fortsätta att lagras. Detta gäller särskilt kommersiella eller skattemässiga lagringsskyldigheter (t.ex. den tyska handelskoden och skattekoden). Under förutsättning att det inte finns några ytterligare lagringsskyldigheter, raderas uppgifterna rutinmässigt efter att syftet har uppnåtts.

Dessutom kan vi lagra uppgifter om du har gett oss tillåtelse att göra detta, eller om juridiska tvister uppstår och vi använder bevis inom ramen för lagstadgade preskriptionstider, som kan vara upp till trettio år. Den vanliga preskriptionstiden är tre år.Säker överföring av dina data

För att på bästa möjliga sätt skydda de data som lagras hos oss mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer, använder vi lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Säkerhetsnivåerna granskas kontinuerligt i samarbete med säkerhetsexperter, och anpassas till nya säkerhetsstandarder.

Utbyte av data från och till vår webbplats är alltid krypterad. Vi har HTTPS som överföringsprotokoll för vår webbplats, som i varje enskilt fall använder de senaste krypteringsprotokollen.

Dessutom kan vi ge våra användare innehållskryptering som en del av kontaktformulären. Endast vi kan dekryptera dessa uppgifter. Det går även att använda alternativa kommunikationsmedel (t.ex. post).Skyldighet att tillhandahålla uppgifterna

Olika personuppgifter är nödvändiga för att upprätta, verkställa och upphöra med skuldrelationen, och för att fullgöra de avtalsenliga och rättsliga förpliktelser som är förknippade med dessa. Detsamma gäller för användningen av vår webbplats och de olika funktioner som den tillhandahåller.

Vi har sammanfattat informationen om detta för dig i ovanstående punkt. I vissa fall måste uppgifter även samlas in eller göras tillgängliga på grund av juridiska bestämmelser. Observera att det inte är möjligt att behandla din förfrågan eller utföra det underliggande avtalsförhållandet utan att lämna dessa uppgifter.Kategorier, källor och uppgifternas ursprung

Vilka uppgifter vi behandlar bestäms av respektive sammanhang: Detta beror på om du till exempel gör en beställning online, eller anger en förfrågan i vårt kontaktformulär.

Observera att vi även kan tillhandahålla information om särskilda behandlingssituationer separat på en lämplig plats, t.ex. vid en kontaktbegäran


När du besöker vår webbplats samlar vi in och behandlar följande uppgifter:

1. Namn på internetleverantören

2. Information om webbplatsen som du besöker oss från

3. Webbläsaren och operativsystemet som används

4. IP-adressen som tilldelats av din internetleverantör

5. Begärda filer, överförd datamängd och nedladdningar/filexport

6. Information om de webbsidor som du besöker på vår webbplats, inklusive datum och tid

7. Vi behandlar ytterligare uppgifter via cookies och verktyg, se här: Besök på vår webbplats (artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR)och följande punkter


När du etablerar kontakt samlar vi in och behandlar följande uppgifter:

1. För- och efternamn

2. Adress

3. E-postadress

4. Hälsningsfras

5. Information om frågor och intressen


Inom ramen för beställningsprocessen behandlar vi följande uppgifter:

1. Hälsningsfras

2. För- och efternamn

3. Företagsnamn

4. Födelsedatum

5. Leveransadress

6. Faktureringsadress

7. E-postadress

8. Telefonnummer

9. Uppgifter som legitimt kan behandlas från andra källor


För nyhetsbrev samlar vi in och behandlar följande uppgifter:

1. För- och efternamn

2. E-postadress

3. Hälsningsfras

4. Postnummer

5.Spåra uppgifter från utvärderingen av nyhetsbrev (vi analyserar bland annat nyhetsbrevets klickfrekvens och öppningsfrekvens, samt köpbeteendet hos prenumeranterna via vår tjänsteleverantör Salesforce Marketing Cloud)


För tävlingar samlar vi in och behandlar följande uppgifter:

1. För- och efternamn

2. Adress

3. E-postadress

4. Födelsedatum

5. Land


Vi behandlar följande uppgifter inom ramen för katalogsändningen:

1. Hälsningsfras

2. För- och efternamn

3. Gatuadress och husnummer

4. Postnummer

5. Stad

6. Land

7. E-postadress

8. TelefonnummerBesök på vår webbplats (artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR)

När vår webbplats anropas registreras följande uppgifter automatiskt av vår webbserver: Namnet på din internetleverantör, information om webbplatsen från vilken du besöker oss, vilken webbläsare och vilket operativsystem som används, IP-adressen som tilldelats av din internetleverantör, begärda filer, överförd datamängd, nedladdning/filexport samt information om de webbplatser du besöker från vår webbplats, inklusive datum och tid.

Denna uppgiftsbehandling är tekniskt nödvändig, så att innehållet på vår webbplats kan levereras till din slutenhet. Din IP-adress måste därför också nödvändigtvis samlas in och lagras under den aktuella sessionens varaktighet. Detsamma gäller för andra uppgifter vars hantering är nödvändig för korrekt visning av vår webbplats. Lagring av uppgifter i de så kallade loggfilerna bidrar också till att optimera webbplatsen ytterligare, för att säkerställa dess funktionalitet, för att garantera säkerheten för våra applikationer och för juridiskt skydd (t.ex. upptäcka och försvara mot attacker på vår webbplats).

Den rättsliga grunden för denna uppgiftsbehandling och tillfälliga uppgiftslagring är vårt legitima intresse som webbplatsoperatör (artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR).

Lagringsperioden för uppgifterna är begränsad, och radering sker så snart uppgifterna inte längre behöver förvaras i behandlingsändamål. När det gäller undersökningen för korrekt visning av vår webbplats inträffar detta efter sessionens slut. När uppgifter lagras i loggfiler raderas eller anonymiseras uppgifterna efter 37 dagar.Säkra vår webbplats genom Cloudflare (artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR)

På vår webbplats använder vi Cloudflare Inc. som innehållsleverantör för nätverkstjänster. (101 Townsend St San Francisco, CA 94107, USA). Tekniskt sett dirigeras anslutningen från din enhet till vår webbplats via Cloudflares nätverk. Med detta kan Cloudflare till exempel identifiera attacker på vår webbplats. Cloudflare har dock ingen tillgång till de uppgifter som du anger, tack vare TLS-krypteringen som alltid är aktiverad på vår webbplats. När du använder vår webbplats sparas Cloudflares cookies i din webbläsare. Cloudflare samlar in statistiska uppgifter om besöket på denna webbplats. Åtkomstuppgifterna är: namn på webbplatsen som besökts, filer, datum och tid för uppringningen, mängden data som överförts, meddelanden om lyckad hämtning, webbläsartyp och -version, användarens operativsystem, hänvisningsadress (den tidigare besökta webbplatsen), IP-adress och den begärande leverantören. Cloudflare använder loggdata för statistiska utvärderingar för drift, säkerhet och optimering av anbudet (t.ex. för att identifiera och försvara massmissbruk i samband med Denial of Service-attacker [DDoS], eller för att identifiera flera legitima åtkomster från olika enheter med en IP-adress). Läs även dataskyddsbestämmelserna för Cloudflare som finns och kan hämtas här https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/ Vi använder den här tjänsten för att säkerställa tillgängligheten för vår webbplats, för att skydda oss mot attacker och för att optimera laddningstiderna på vår webbplats.

Användningen av verktyget baseras på vårt legitima intresse enligt artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR.

Dina uppgifter kommer att överföras till Cloudflare för utvärdering och därmed till tredjeland. Se här: Tredjelandsöverföring/Avsikter med tredjelandsöverföring Vi har ingått ett motsvarande avtal med Cloudflare för orderhantering, baserat på EU GDPR. Cloudflare används av Salesforce för att säkerställa att onlinebutiken fungerar smidigt.Bedrägeridentifiering via ARVATOS Profilspårningslösning (artikel 6 paragraf 1 b) EU GDPR och artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR)

Vi använder bedrägeridentifieringsverktyg från Arvato Financial Solutions (Arvato infoscore GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland) för beställningsprocessen i vår onlinebutik. Verktyget profilspårningslösning använder en JavaScript-kod och en spårningspixel för att tilldela enheten ett unikt enhets-ID, baserat på den enhetsinformation som den fastställer. Spårningstaggen ställs in när betalningsprocessen startar, dvs. när adressuppgifter anges.

Följande uppgifter registreras: IP-adress, webbläsare som används, skärmupplösning, webbläsartillägg, operativsystem och språkinställningar. Dessa konverteras till ett hash-ID. Det är också möjligt att din slutenhet kommer att identifieras med en viss sannolikhet för ytterligare besök (genom att jämföra det genererade hash-ID:et). Dina personuppgifter (inköpt vara, namn, postadress, e-postadress, leveransadress, betalningsmetod och bankuppgifter osv.) registreras separat. Dessa uppgifter utgör grunden för en automatiserad analys, för att identifiera misstänkta åtgärder. Vi använder detta verktyg uteslutande för att skydda oss själva och våra kunder från bedrägerier och bedrägliga handlingar. Vi behandlar inte dessa uppgifter i något annat syfte. Om det finns misstanke om missbruk kontrollerar en av våra anställda resultatet av den automatiska utvärderingen och de bakomliggande indikationerna. Om ingåendet av ett avtal avslås kommer vi att informera dig om detta och, på begäran, om huvudorsakerna till beslutet. Du kommer då att få möjligheten att framföra din åsikt här: dpo_nl@playmobil.de, varpå vi kommer att ompröva beslutet via av våra anställda.

Användningen av verktyget baseras på vårt legitima intresse enligt artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR, och krävs även för att kontraktet ska kunna fullgöras i fråga om kontobetalningar.

Din enhet och dina inköpsuppgifter bearbetas via infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99 76532 Baden-Baden, Tyskland. Det sker ingen överföring till tredjeland. Vi har ingått motsvarande avtal om kontraktsberedning (AVV) med de inblandade företagen. Uppgifterna som erhållits via denna procedur raderas så snart de inte längre behövs för våra syften.

Se även: : Betalningssystem (artikel 6 paragraf 1 a), b) EU GDPR), kreditvärdering (artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR) och Automatiserade enskilda ärendebeslutOnlinebutiksfunktionen hos Salesforce (artikel 6 paragraf 1 b) EU GDPR)

Vår webbplats använder tjänster från Salesforce Commerce Cloud (tidigare Demandware) (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Tyskland). Dessa skyddar funktionaliteten i vår onlinebutik (visning av korrekt valuta, varukorg och funktionen för önskelistan). För detta ändamål är det nödvändigt att cookies ställs in i din webbläsare, som tilldelar ett enskilt ID till dig och sparar motsvarande åtgärder (när artiklar läggs i varukorgen och läggs till på önskelistan). Uppgifterna lagras endast i din webbläsare. En länk till dina kunduppgifter kommer endast att skapas efter att du har loggat in med ditt användarkonto.

Det är nödvändigt att använda denna procedur för att säkerställa onlinebutikens grundläggande tekniska funktioner, och krävs för att genomföra åtgärder före avtal, artikel 6 paragraf 1 b) EU GDPR.

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part inom ramen för tillhandahållandet av onlinebutikens grundläggande funktionalitet. En överföring till tredjeland utförs även i detta avseende (till skillnad från åtagandets utförande, se: (Intentie tot) doorgifte aan derde landen). Uppgifterna som erhållits via denna procedur raderas så snart de inte längre behövs för våra syften. Lagringsperioden för cookien med användarinformation, innehållet i kundvagnen och den e-handelsrelaterade informationen är sex månader.Marknadsföringsfunktionen Salesforce Einstein (artikel 6 paragraf 1 a) EU GDPR)

Vi använder marknadsföringsverktyget Salesforce-Einstein från Salesforce Commerce Cloud (tidigare Demandware) (salesforce.com GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Tyskland) på vår webbplats. Salesforce-Einstein samlar in, lagrar och utvärderar systematiskt uppgifter om kundens inköpsbeteende. Följande uppgifter registreras bland annat: Produkter som visas eller läggs till i varukorgen, och artiklar som har lästs. Vi spelar även in aktiviteter på sociala medier. Vi använder det här verktyget för att ge dig attraktiva och individuella shoppingupplevelser. Detta gör det möjligt för oss att till exempel ge dig individanpassade rekommendationer baserade på den insamlade informationen, och ge dig ännu bättre råd när du väljer produkter i vår onlinebutik.

Verktyget används på basis av ditt samtycke enligt artikel 6 paragraf 1 a) EU GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka här. Återkallelsen gäller endast för enheten och den webbläsare där den angavs. Upprepa processen på alla andra enheter om det behövs. Om du raderar den här cookien som används för att avböja, kommer du att bli tillfrågad igen om ditt samtycke till överföringen av uppgifter. Dina uppgifter överförs till Salesforce för analys. En överföring till tredjeland sker (se: Överföring till tredjeland/Avsikt för överföring till tredjeland). Uppgifterna som erhållits via denna procedur raderas så snart de inte längre behövs för våra syften. I vårt fall inträffar detta efter 13 månader.Marknadsföringsfunktion Salesforce Interaction Studio (Evergage) (art. 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning)

På vår webbplats använder vi verktyget Salesforce Interaction Studio (tidigare Evergage) (salesforce.com Germany GmbH*,* Erika-Mann-Str.31, 80636 München). Det gör det möjligt för oss att visa personligt innehåll baserat på användningen på webbplatsen (t.ex. klick, visningstid, inmatning av ett sökord, kundvagn) och att bättre förstå behoven hos våra webbplatsbesökare. På så sätt kan vi t.ex. visa dig produktrekommendationer som du kanske gillar eller skicka dig ett e-postmeddelande (om du har registrerat din e-postadress) om du har glömt produkter i din varukorg. Vi vidarebefordrar de insamlade uppgifterna för bearbetning till respektive interna avdelningar samt till externa tjänsteleverantörer, uppdragstagare (t.ex. plattform, hosting-, support- och analystjänstleverantörer) i enlighet med de nödvändiga syftena (för att utföra webbanalys). Överföringar till tredje land är möjliga. Standardavtalsklausuler avtalades med dessa tjänsteleverantörer som lämpliga garantier i enlighet med art. 46 i EU:s allmänna dataskyddsförordning, nedan: Överföring till tredje land/avsikt att överföra till ett tredje land


De cookies från Salesforce Interaction Studio som används på vår webbplats raderas efter 180 dagar. De personuppgifter som samlas in av cookies kommer att raderas efter att syftet har upphört eller senast efter 2 år.


Verktyget används på grundval av ditt samtycke i enlighet med art. 6.1 a EU-DS-GVO, § 25.1 i TTDSG. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka här. Invändningen gäller endast för den enhet och webbläsare som den ställdes in på, upprepa processen på alla enheter om det behövs. Om du tar bort opt-out-cookien kommer du att bli tillfrågad om ditt samtycke till dataöverföring på nytt.


Du hittar Salesforces integritetspolicy här: https://www.salesforce.com/company/privacy/Webbspårningsmetod Piwik PRO (art. 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning)

Denna webbplats använder personuppgifter baserat på ditt samtycke (art. 6.1 s. 1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning, 25 para. 1 TTDSG) Piwik PRO. Piwik PRO använder i denna konfiguration så kallade ”cookies”. Detta är textfiler som lagras på din enhet och gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen.

Med Piwik PRO utvärderar vi information om dina besök på vår webbplats (t.ex. onlineidentifierare, inklusive IP-adress, sessionsidentifierare, cookies, geografiskt ursprung,

Uppgifterna används för analysändamål, t.ex. besökets varaktighet, interaktion med webbplatsen eller, i förekommande fall, ursprung. Syftet är att analysera dina besökares beteende för att förbättra användarupplevelsen eller för att bättre förstå resultatet av marknadsföringskampanjer. Den information som Piwik PRO samlar in om användningen av denna webbplats lagras på leverantörens server (serverplats Frankrike). IP-adressen anonymiseras före lagring.

 

I samband med användningen av ett användarkonto utför Piwik PRO cross device tracking genom att överföra användar-ID och skapar därmed en användarprofil. Det innebär t.ex. att annat och mer lämpligt innehåll visas på mobila enheter än t.ex. på en stationär dator, beroende på användarens preferenser.

 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Gå till vår webbplats consent-banner och välj önskat samtycke. Observera att ändringen av inställningarna i consent-bannern måste göras individuellt för varje enhet. De insamlade uppgifterna kommer att lagras av oss i 12 månader som standard.

 

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Piwik PRO. Piwik PRO delar inte uppgifter om dig med andra underpersonuppgiftsbiträden eller tredje parter och använder dem inte för egna ändamål. För mer information, se Piwik PRO:s integritetspolicy på https://piwik.pro/privacy-security/Jentis tagmanager (art. 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning)

Vi använder JENTIS som tagmanager. JENTIS Tag Manger är ett verktyg från JENTIS GmbH (”JENTIS”) (Schönbrunner Straße 231, 1120 Wien). Den rättsliga grunden för användningen är ditt samtycke (art. 6.1 s. 1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning, § 25 para. 1 TTDSG). Verktyget används för att köra teknik från tredje part på webbplatsen. Med first-party-cookies är det möjligt för JENTIS att samla in och lagra data på sina egna servrar i EU. För detta ändamål överförs uppgifter till JENTIS, som JENTIS utvärderar för vår räkning i anonymiserad form på servern. Dessa uppgifter hjälper oss att analysera besökarnas beteende, att genomföra marknadsföringsanalyser och att optimera vår webbplats. JENTIS behandlar endast uppgifter som inte kan spåras tillbaka till en person av JENTIS. IP-adressen förkortas före lagring på ett sådant sätt att den inte längre är personligt identifierbar. Ytterligare uppgifter kommer vid behov att pseudonymiseras. Vi har fullständig kontroll över hela dataflödet. JENTIS-system hostas på EU-servrar av IONOS, en tysk ISO 27001-certifierad molnleverantör, för att säkerställa att uppgifter om webbplatsbesökare samlas in och behandlas i EU. JENTIS överför inga uppgifter till USA. Det nödvändiga dataskyddsavtalet har slutits med JENTIS.

 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Gå till vår webbplats consent-banner och välj önskat samtycke.

 

Vi har slutit det nödvändiga avtalet med JENTIS. Du kan läsa JENTIS sekretesspolicy och ytterligare information om JENTIS på följande länk: https://www.jentis.com/en/privacy-policy/


Konverteringsspårning med Google Ads (art. 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning)

Vi använder annonseringstjänsten Google Ads (tidigare Google AdWords) från Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) personuppgiftsansvarig för dina uppgifter som samlas in i dessa förfaranden. Våra aktiva typer av display-nätverk, shopping och search mäter interaktioner från dig med annonser som visas på Google. För detta ändamål lagras en cookie i din webbläsare när du klickar på en annons från Google. Detta används för att spåra din fortsatta aktivitet på den annonserade produkten (conversion-tracking). Med hjälp av dessa uppgifter kan vi mäta hur effektiva våra reklamkampanjer är. Följande uppgifter samlas in från dig: ett unikt ID, antalet/frekvensen av annonser som levereras till dig (annonsvisningar) och de åtgärder/klick du utför.

 

Dessutom använder vi remarketing-funktionen i tjänsten Google Ads. Med remarketing-funktionen kan vi erbjuda användare av vår webbplats på andra webbplatser inom Googles annonsnätverk (i Google Sök eller på YouTube, så kallad ”Google Ads” eller på andra webbplatser) visa annonser baserade på deras intressen. För detta ändamål analyseras användarnas interaktion på vår webbplats, t.ex. vilka erbjudanden användaren var intresserad av, för att kunna visa riktad reklam till användare på andra webbplatser även efter att de har besökt vår webbplats. För detta ändamål lagrar Google ett nummer i webbläsarna för användare som besöker vissa Google-tjänster eller webbplatser i Googles displaynätverk. Detta nummer, som kallas en ”cookie”, används för att registrera dessa användares besök. Detta nummer används för att unikt identifiera en webbläsare på en viss enhet och inte för att identifiera en person.

 

Användningen av Google-verktyg baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6.1 a EU-DS-GVO, § 25.1 i TTDSG. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka på https://adssettings.google.com. Återkallelsen gäller endast för den enhet och webbläsare som den ställdes in på, upprepa processen på alla enheter vid behov. Om du tar bort opt-out-cookien kommer du att bli tillfrågad om ditt samtycke till dataöverföring på nytt.

Du kan också konfigurera din webbläsare så att den förhindrar annonser från tredjepartsleverantörer. Det finns också en plug-in för de vanligaste webbläsarna, som du kan ladda ner här: https://support.google.com/ads/answer/7395996 kan du permanent förhindra Google från att spåra dina uppgifter, som kan överföras till Google för analys. Om du har ett konto hos Google kan Google också slå samman de uppgifter som erhållits från trackingen. En överföring till tredje land sker, se här: Överföring till tredje land/avsikt att överföra till ett tredje land. Vi har ingått ett motsvarande avtal om orderhantering med Google baserat på EU:s dataskyddsförordning.

De uppgifter som erhålls genom detta förfarande raderas så snart de inte längre behövs för våra ändamål. I vårt fall är detta efter 24 månader.

Mer information om Google och Googles integritetspolicy hittar du på: www.google.com/privacy/ads/Microsoft Bing-annonser (artikel 6 paragraf 1 a) EU GDPR)

Vi använder Bing-Ads, en annonseringstjänst från Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) på vår webbplats. För detta ändamål ställs tre cookies in i din webbläsare, som används för riktad annonsering till dig och mäter giltiga klick på annonser i Microsofts nätverk. Följande uppgifter samlas in: ett universellt ID för händelsespårning, ett Microsoft Bing Ads-ID för att mäta dina interaktioner med annonserna. Vi använder det här verktyget för att marknadsföra våra produkter och mäta effektiviteten i våra annonser .

Verktyget används på basis av ditt samtycke enligt artikel 6 paragraf 1 a) EU GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka här https://choice.microsoft.com/de/opt-out Återkallelsen gäller endast för enheten och den webbläsare där den angavs. Upprepa processen på alla andra enheter om det behövs. Om du raderar den här cookien som används för att avböja, kommer du att bli tillfrågad igen om ditt samtycke till överföringen av uppgifter. Dina uppgifter kommer att överföras till Microsoft för utvärdering (seÖverföring till tredjeland/Avsikt för överföring till tredjeland).Tillsammans med Microsoft ansvarar vi gemensamt för uppgiftsbehandlingen. Ett så kallat gemensamt kontrollavtal har ingåtts.

Uppgifterna som erhållits via denna procedur raderas så snart de inte längre behövs för våra syften. I vårt fall inträffar detta efter 180 dagar.Facebooks anpassade målgrupper (”Webbplatsactionpixlar”)

Den här webbplatsen använder den så kallade Facebook-pixeln för det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA eller, om du är bosatt i EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Datahanteringen baseras på den rättsliga grunden för ditt samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 a) i GDPR.

Vid behov kommer Facebook Inc. att överföra personuppgifter till USA. Facebook är dock certifierat enligt Privacy Shield-avtalet (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. Facebook åtar sig därmed att följa EU:s standarder för uppgiftsskydd.

Facebook-pixeln gör det möjligt för Facebook att fastställa vilka besökare som är intresserade av vårt onlineerbjudanden som en målgrupp för presentationen av annonser (så kallade Facebook-annonser). Följaktligen använder vi Facebook-pixeln för att visa de Facebook-annonser som vi endast placerar för de Facebook- eller Instagram-användare som också har visat intresse för vårt onlineerbjudande, eller som uppvisar vissa egenskaper (t.ex. intressen av vissa ämnen eller produkter som bestäms utifrån de besökta webbplatserna) som vi överför till Facebook (så kallade Anpassade målgrupper).

Facebook-pixeln är direkt integrerad av Facebook när du ansluter till våra webbplatser, och kan lagra en så kallad cookie på din enhet. Om du sedan loggar in på Facebook eller när du är inloggad, kommer ditt besök för vårt onlineerbjudanden att noteras i din profil. Denna information kan tilldelas till din person med hjälp av annan information som Facebook har lagrat om dig, t.ex. på grund av äganderätten till ett konto på det sociala nätverket Facebook.

Med Facebook-pixeln kan vi även spåra hur effektiva Facebook-annonser är för statistiska ändamål och marknadsundersökningar, genom att se om användare har omdirigerats till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad Konvertering).

Informationen som samlas in via pixeln eller cookien kan också aggregeras av Facebook, och den aggregerade informationen kan användas av Facebook för deras egna annonssyften samt för marknadsföringssyften från tredje part. Facebook kan till exempel dra nytta av vissa intressen från ditt onlinebeteende på den här webbplatsen och även använda denna information för att annonsera erbjudanden från tredje part. Facebook kan även kombinera pixel- eller cookieinformationen med annan information som Facebook har samlat in om dig från andra webbplatser och/eller i anknytning till din användning av det sociala nätverket Facebook, så att en profil om dig kan lagras hos Facebook Ireland Limited. Denna profil kan användas i annonseringssyfte.

Facebook-pixeln kan även användas för att spåra ditt beteende på flera andra webbsidor när du ser eller klickar på en Facebook-annons. Den här processen används för att utvärdera Facebook-annonsernas effektivitet för statistiska ändamål och i marknadsundersökningssyften, och kan bidra till att optimera framtida annonsresultat.

När du använder Facebook-pixeln använder vi dessutom den extra funktionen "utökad matchning". Här överförs uppgifter för bildandet av målgrupper (”Anpassade målgrupper" eller ”Liknande målgrupper") till Facebook i krypterad form.

Vi använder även proceduren ”Anpassad målgrupp från fil" från det sociala nätverket Facebook. I detta fall överförs e-postadresserna från mottagarna av nyhetsbrevet till Facebook. Uppladdningsprocessen är krypterad. Uppladdningen används endast för att fastställa mottagarna av våra Facebook-annonser. Vi gör detta för att säkerställa att annonserna endast visas för användare som är intresserade av vår information och våra tjänster.

Facebooks hantering av uppgifterna sker inom ramen för Facebooks dataskyddspolicy https://www.facebook.com/policy. Specifik information om Facebook-pixeln och hur den fungerar finns härhttps://www.facebook.com/business/help/651294705016616.


Du kan avanmäla dig från insamlingen av Facebook-pixeln och användningen av din information för att visa annonser. https://www.facebook.com/settings?tab=adsSamtyckesverktyg OneTrust (art. 6.1 f i EU:s allmänna dataskyddsförordning)

Vi använder verktyget för samtycke till cookies från OneTrust Technology Limited, 82 St John St, Farringdon, London EC1M 4JN, Storbritannien (UK) för att få effektivt användarsamtycke till cookies och cookiebaserade applikationer som kräver samtycke.

 

Genom integrationen visas en consent-banner för användarna när de öppnar sidan, där de kan ge sitt samtycke till vissa cookies och/eller cookiebaserade applikationer genom att kryssa i motsvarande ruta. I detta fall blockerar verktyget inställningen av alla cookies som kräver samtycke tills respektive användare ger motsvarande samtycke. Detta säkerställer att sådana cookies endast ställs in på din respektive enhet om du har gett ditt samtycke till detta. För att samtyckesverktyget för cookies tydligt ska kunna tilldela sidvisningar till enskilda användare och individuellt registrera, logga och lagra de samtyckesinställningar som du har gjort under en session, samlas viss användarinformation in av samtyckesverktyget för cookies när vår webbplats öppnas, överförs till leverantörens server och lagras där. Servern är i Tyskland. Överföring av data till USA har avaktiverats. Datum och tid för besöket, webbläsarinformation, samtyckesinformation, enhetsinformation och IP-adressen för den begärande enheten registreras och behandlas. Denna databehandling utförs i enlighet med art. 6.1 f i EU:s dataskyddsförordning, § 25 para. 2 TTDSG på grundval av vårt legitima intresse för en lagenlig, användarspecifik och användarvänlig samtyckeshantering för cookies och därmed för en lagenlig utformning av vår webbplats. Som ansvarig part omfattas vi av den rättsliga skyldigheten att göra användningen av tekniskt onödiga cookies beroende av respektive användares samtycke. Ytterligare information om leverantörens användning av uppgifter via cookie-consent-tools finns i leverantörens integritetspolicy, som du hittar på https://www.onetrust.com/privacy-notice/Kontaktformulär/kontakt via e-post (artikel 6 paragraf 1 a), b) EU GDPR)

Det finns ett kontaktformulär på vår webbplats som kan användas för elektronisk kontakt. Om du skriver till oss via kontaktformuläret behandlar vi de uppgifter som du lämnar i kontaktformuläret för att kontakta dig och besvara på dina frågor och ärenden.

Här följs principen om uppgiftsekonomi och uppgiftsundvikande, eftersom du bara behöver tillhandahålla de uppgifter som vi absolut behöver för att kontakta dig. Dessa är din e-postadress, hälsningsfras, förnamn, efternamn, ämne och själva meddelandefältet. Dessutom behandlas din IP-adress av tekniska skäl och för juridiskt skydd. Alla andra uppgifter är frivilliga fält och kan anges valfritt (t.ex. för att svara på dina frågor mer individuellt).

Om du kontaktar oss via e-post behandlar vi de personuppgifter som lämnas i e-postmeddelandet endast i syfte att behandla din begäran.Nyhetsbrev (Salesforce Marketing Cloud) (art. 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning)

På vår webbplats kan du kostnadsfritt prenumerera på vårt nyhetsbrev. Den e-postadress och det namn som du anger när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer att användas för att skicka det personliga nyhetsbrevet. Postnumret används för regionalt intressanta nyhetsbrev.


Principen om dataminimering och dataundvikande följs här, eftersom endast e-postadressen är ett obligatoriskt fält. Av tekniska skäl och för rättsligt skydd behandlas din IP-adress även när du beställer nyhetsbrevet.

Du kan naturligtvis när som helst avregistrera dig genom att använda avregistreringsalternativet som finns i nyhetsbrevet och därmed återkalla ditt samtycke.

Vi använder det så kallade dubbla opt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrev via e-post. Detta innebär att du endast kommer att få reklam via e-post om du tidigare uttryckligen har bekräftat att du vill att vi ska aktivera nyhetsbrevstjänsten. Vi gör detta genom att skicka ett e-postmeddelande till dig och be dig bekräfta att du vill få vårt nyhetsbrev till den e-postadressen genom att klicka på en länk i det e-postmeddelandet.

Genom integrerade tracking-pixlar mäter vi öppningsfrekvensen för våra nyhetsbrev och din interaktion med våra nyhetsbrevsutskick (t.ex. klick). Om du klickar på en av länkarna i nyhetsbreven registreras detta också av spårningsmekanismer i Salesforce Marketing Cloud (Erika-Mann-Str. 31, 80636 München). De uppgifter som samlas in på detta sätt lagras på servrar i Frankfurt och Paris. Överföringar till tredje land är möjliga. Standardavtalsklausuler avtalades med dessa tjänsteleverantörer som lämpliga garantier i enlighet med art. 46 i EU:s allmänna dataskyddsförordning, nedan: Överföring till tredje land/avsikt att överföra till ett tredje land. Användningen av denna funktion baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning, som du angav när du beställde nyhetsbrevet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För att göra detta behöver du bara avregistrera dig från nyhetsbrevet.

 Samtycke för tävlingar/annonsering (artikel 6 paragraf 1 a), b) EU GDPR)

På vår webbplats har du möjligheten att delta i vår tävling. Om du fyller i tävlingsblanketten behandlar vi uppgifterna som tillhandahålls i denna uteslutande i syfte att genomföra tävlingen.

Här följs principen om uppgiftsekonomi och uppgiftsundvikande, eftersom du bara behöver tillhandahålla de uppgifter som vi absolut behöver för att genomföra tävlingen och kontakta dig om du skulle vinna. Detta är t.ex. namn, e-postadress, titel, adress och hemland.

De obligatoriska fälten markeras med en (*). Av tekniska och juridiska skäl behandlas även din IP-adress. De återstående fälten är valfria och kan fyllas i om du vill. Utan de obligatoriska fälten kan vi tyvärr inte genomföra tävlingen. Då går det inte att delta.

Inom ramen för tävlingen har du även möjlighet att ge oss ditt samtycke till annonsering. Naturligtvis är det också möjligt att delta i lotteriet utan att ge samtycke till annonsering.

Om du ger oss ditt samtycke genom att markera respektive kryssruta, kommer vi även att behandla dina uppgifter för att förse dig med information och erbjudanden om våra produkter/tjänster (produkter och [exklusiva] erbjudanden från varumärket PLAYMOBIL från Playmobil Benelux B.V.) via post.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att uppge några skäl genom att meddela detta per e-post till service_nordic@playmobil.com eller per post till Playmobil Benelux B.V. Vlierwerf 5, 4704 SB Roosendaal, Nederländerna.Onlinebutik (artikel 6 paragraf 1 b) EU GDPR)

Vi behandlar de uppgifter som du lämnar i beställningsformuläret endast i syfte att implementera eller bearbeta avtalsförhållandet, såvida du inte samtycker till ytterligare användning.

Principen om dataekonomi och dataundvikande följs i och med att du bara behöver förse oss med de uppgifter som vi absolut har behov av för att verkställa avtalet eller uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser (dvs. ditt namn, din adress, din e-postadress och de betalningsuppgifter som krävs för den valda betalningsmetoden), eller som vi är juridiskt skyldiga att samla in.

Dessutom behandlas din IP-adress av tekniska skäl och för juridiskt skydd. Utan dessa uppgifter måste vi tyvärr neka att ingå avtalet, eftersom vi då inte kommer att kunna genomföra det, eller måste säga upp ett befintligt avtal. Naturligtvis kan du även tillhandahålla fler uppgifter om du så vill.

För vidare hantering i onlinebutiken, se: Bedrägeriidentifiering via ARVATOS Profilspårningslösning (artikel 6 paragraf 1 b) EU GDPR, Onlinebutiksfunktionen hos Salesforce (artikel 6 paragraf 1 b) EU GDPR)Anmälning/kundkonto (artikel 6 paragraf 1 a), b) EU GDPR)

På vår webbplats erbjuder vi användarna möjligheten att registrera sig genom att tillhandahålla personuppgifter. Fördelen är framförallt att du kan se din beställningshistorik och att uppgifterna du angav för beställningsformuläret har sparats. För din kommande beställning behöver du inte ange dessa igen.

Det är därför antingen nödvändigt eller möjligt med registrering för att uppfylla ett avtal (via vår onlinebutik) med dig, eller för att genomföra åtgärder före kontraktstillfället, om även gäståtkomst tillhandahålls.

Principen med dataekonomi och dataundvikande följs, eftersom endast de uppgifter som krävs för anmälan markeras med en asterisk (*) som ett obligatoriskt fält. Dessa är t.ex. e-postadressen och lösenordet, inklusive lösenordsupprepning.

För beställning i vår onlinebutik behöver vi även information om faktureringsadressen (titel, förnamn, efternamn, adress och telefonnummer) för leverans. Om leveransadressen skiljer sig från fakturaadressen måste även den ovan nämnda informationen för leveransadressen tillhandahållas.

Genom att registrera dig på vår webbplats sparas även användarens IP-adress samt datumet och tidpunkten för registreringen (tekniska bakgrundsuppgifter). Genom att klicka på knappen ”Registrera dig nu” ger du ditt samtycke till hanteringen av dina uppgifter.

Observera: Lösenordet som du har tilldelats lagras av oss i krypterad form. Medarbetare i vårt företag kan inte läsa detta lösenord. Därför kan de inte ge dig någon information om du har glömt ditt lösenord. Om detta sker ska du använda funktionen ”Glömt lösenord”, som automatiskt skickar ett nytt lösenord via e-post. Ingen medarbetare har behörighet att begära ditt lösenord via telefon eller skriftligen. Lämna därför aldrig ut ditt lösenord om du får sådana uppmaningar.

När registreringsprocessen är slutförd lagras dina uppgifter hos oss för användning i det skyddade kundområdet. Så snart du loggar in på vår webbplats med din e-postadress som användarnamn och lösenord görs dessa uppgifter tillgängliga på vår webbplats för åtgärder som du utför (t.ex. för beställningar i vår onlinebutik). Slutförda beställningar kan spåras i beställningshistoriken. Du kan ändra fakturerings- eller leveransadressen här.

Registrerade personer kan själva göra ändringar eller korrigeringar av fakturerings- eller leveransadressen i beställningshistoriken. Vår kundtjänst hjälper gärna till att göra ändringar och korrigeringar om du kontaktar dem. Självklart kan du även avbryta eller ta bort registreringen av ditt kundkonto (under ”Mitt kundkonto", ”Ta bort kundkonto").

Het staat ingeschreven personen vrij om het factuur- of bezorgadres in de bestelgeschiedenis zelf te wijzigen/corrigeren. Onze afdeling Klantenservice zal deze wijzigingen/correcties echter ook graag voor u aanbrengen. U kunt uw aanmelding of klantenaccount natuurlijk ook opzeggen of verwijderen (onder 'Mijn klantenaccount', 'Verwijder klantenaccount').Betalningssystem (artikel 6 paragraf 1 a), b) EU GDPR), kreditvärdering (artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR)

I vår onlinebutik kan du betala via faktura, kreditkort, PayPal, kontant vid leverans eller autogiro (SEPA-autogiro). För detta ändamål samlas respektive betalningsrelevanta uppgifter in, för att kunna behandla din beställning och betalningen. Dessutom behandlas din IP-adress av tekniska skäl och för juridiskt skydd.

Principen om dataekonomi och dataundvikande följs, i och med att du endast förser oss med de uppgifter som vi absolut behöver för att utföra betalningshanteringen och därmed verkställa avtalet, eller som vi enligt lag är skyldiga att samla in.

Utan dessa uppgifter måste vi tyvärr neka att ingå avtalet, eftersom vi då inte kommer att kunna genomföra det.

Betalningssystemet som vi använder oss av använder TLS-kryptering för skyddad överföring av dina uppgifter.


Om betalning på kontot:

Om du väljer betalningsmetod ”på kredit” via telefon eller i vår onlinebutik kommer vi att göra en kreditupplysning. För detta ändamål erhåller Arvato relevant information som är nödvändig för att fastställa din kreditvärdighet och risken för utebliven betalning. Kreditkontrollen utförs endast i de länder där det är möjligt att betala på kredit, dvs. Tyskland, Österrike och Schweiz.


Arvatos företag skiljer sig åt enligt följande:

Tyskland: informa Solutions GmbH

Österrike: Experian Austria GmbH

Schweiz: Credify Information Services GmbHArvatos integritetspolicy:

Vi överför dina uppgifter (namn, adress och, i förekommande fall, födelsedatum) för kreditbedömning och erhållande av information för att bedöma risken för att betalningen inte sker, baserat på matematiska statistiska metoder som använder adressuppgifter, och för att verifiera din adress (kontrollera leveransen), till infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland. Om din beställning gjordes från Österrike Experian Austria GmbH eller Schweiz överför vi till Credify Informationsdienstleistung GmbH.

Den rättsliga grunden för dessa överföringar är artikel 6 paragraf 1 b) och artikel 6 paragraf 1 f) GDPR. Överföringar på grundval av dessa bestämmelser får endast ske i den utsträckning detta är nödvändigt för att skydda vårt företags eller tredje parters legitima intressen, och inte överväger intressena hos de berörda personernas grundläggande rättigheter, som kräver skydd av personuppgifter. Detaljerad information om ICD i form av artikel 14 Europeiska dataskyddsförordning ("EU GDPR"), dvs. information om verksamhetens syfte, uppgiftslagringsändamål, uppgiftsmottagarna, rätten till självutlämnande, rätten till radering eller korrigering osv., finns i Bilagan eller under följande länk (https://finance.arvato.com/icdinfoblatt), https://www.experian.at/art-14-dsgvo-info och under www.credify.at/datenschutz.

Om ingåendet av ett avtal avslås kommer vi att informera dig om detta och, på begäran, om huvudorsakerna till beslutet. Du kommer då att få möjligheten att framföra din åsikt här: dpo_nl@playmobil.de, varpå vi kommer att ompröva beslutet via av våra anställda.

Teknisk bakgrundsinformation finns här: Bedrägeriidentifiering via ARVATOS Profilspårningslösning (artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR)


Om kreditkortsbetalning:

Som vanligt när det gäller kreditkortsbetalningar kontrolleras kreditkortsinformationen och en kreditvärdering utförs.


Om PayPal:

PayPal är ett företag som ingår i PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Om den registrerade väljer ”PayPal” som betalningsalternativ i vår onlinebutik under beställningsprocessen, överförs personuppgifterna om den registrerade automatiskt till PayPal.

Genom att välja det här betalningsalternativet samtycker den registrerade personen till överföringen av personuppgifterna som krävs för hanteringen av betalningarna. Personuppgifter som skickas till PayPal är vanligtvis förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller annan information som krävs för att behandla betalningen.

För hantering av köpekontraktet är även personuppgifter som rör respektive beställning nödvändiga. Mer information om PayPals integritetspolicy finns på:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev


Om autogireringsprocedurer:

Precis som vanligt när det gäller autogiro samlas dina kontouppgifter (IBAN och kontoinnehavare) in för att debitera motsvarande belopp från ditt konto.Postning av kataloger per post/e-post (artikel 6 paragraf 1 a), b) EU GDPR)

Vi behandlar de uppgifter som du lämnar i beställningsformuläret endast i syfte att utföra eller bearbeta sändningen av katalogen, såvida du inte samtycker till ytterligare användning.

Här följs principen om uppgiftsekonomi och uppgiftsundvikande, eftersom du bara behöver förse oss med de uppgifter som vi absolut måste ha för att utföra beställningen (t.ex. hälsningsfras, förnamn, efternamn, leveransadress, e-postadress och telefonnummer).

Dessutom behandlas din IP-adress av tekniska skäl och för juridiskt skydd.Annonseringssyften – befintliga kunder (artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR)

Playmobil Benelux B.V. är intresserade av att upprätthålla kundrelationen med dig, samt att skicka dig information och erbjudanden om våra produkter/tjänster (kataloger och nyhetsbrev). Därför behandlar vi dina uppgifter för att skicka dig motsvarande information och erbjudanden via e-post och post.

Om du inte vill ha detta kan du när som helst invända mot användningen av dina personuppgifter i syfte att få direktreklam. Detta gäller även profilering, i den mån den är relaterad till direktreklam. Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter i detta syfte.

Invändningar kan göras gratis och utan formulär och motivering, och ska skickas via e-post till service_nordic@playmobil.com eller via post till Playmobil Benelux B.V., Vlierwerf 5, 4704 SB Roosendaal, Nederländerna.Automatiska beslut från fall till fall

Vi använder helt automatiserad hantering för att fatta beslut i följande fall:

Om du väljer betalningsmetod ”på kredit” via telefon eller i vår onlinebutik kommer vi att göra en kreditupplysning. För detta ändamål erhåller Arvato relevant information som är nödvändig för att fastställa din kreditvärdighet och risken för utebliven betalning. Mer information finns här: Bedrägeriidentifiering via ARVATOS Profilspårningslösning (artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR)

Om ingåendet av ett avtal avslås kommer vi att informera dig om detta och, på begäran, om huvudorsakerna till beslutet. Du kommer då att få möjligheten att framföra din åsikt här: dpo_ne@playmobil.com,varpå vi kommer att ompröva beslutet via av våra anställda. Du kan läsa Arvatos integritetspolicy här: https://finance.arvato.com/de/datenschutz/

Om du har några frågor om den här processen, eller vill prata med oss om resultaten, kontaktar du oss på dpo_ne@playmobil.com.Information om integritetsskydd i sociala medier

Företaget Playmobil Benelux B.V. upprätthåller olika framträdanden i "sociala medier" för att kommunicera med de användare som är registrerade där och för att informera dem om våra tjänster.

Vi vill påpeka att du är ansvarig för din användning av dessa plattformar och deras medföljande funktioner. Detta gäller särskilt för ditt specifika användningsbeteende på dessa plattformar. Detta gäller särskilt om du använder interaktiva funktioner (t.ex. kommentarer, delning och betyg).

När det gäller hanteringen av dina personuppgifter har vi dock ett delat ansvar med Facebook gentemot alla befintliga kunder, potentiella kunder och användare. Vi är medvetna om detta ansvar och det är viktigt för oss att skydda dina uppgifter. Tyvärr kan vi inte till fullo uppfylla vårt ansvar i detta avseende, eftersom Facebook inte förser oss med nödvändig transparens och den information som krävs för att uppfylla ovan nämnda informationsskyldigheter. Vi strävar dock efter att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina uppgifter.

Vi påpekar vidare att när du använder dessa plattformar kan dina uppgifter behandlas utanför EU. Som ett resultat av att certifieras inom ramen för EU-US Privacy Shield, säkerställer amerikanska leverantörer att EU:s dataskyddsstandarder respekteras, inklusive när data behandlas i USA.

Dessutom kan din användning och användarrelaterad information behandlas för marknadsundersökningar och i reklamsyften. Användarprofiler kan till exempel genereras baserat på ditt användningsbeteende och associerade intressen. Detta gör det möjligt att aktivera annonser både inom och utanför dessa plattformar. Som en allmän regel lagras cookies på din enhet i detta syfte. Oavsett detta kan användningsprofilerna även användas för att lagra uppgifter som inte samlas in direkt från din enhet (särskilt om du är medlem i respektive plattform och är inloggad på dem).

Som leverantör av denna informationsservice samlar vi dessutom inte in och behandlar data som härrör från din användning av vår tjänst.

Vår hantering av användares personuppgifter baseras på vårt legitima intresse av att effektivt informera och kommunicera med användare i enlighet med denna. Artikel 6 (1f) GDPR. Om du ombeds att samtycka till databehandling av respektive leverantör (t.ex. genom att markera en ruta eller klicka på en knapp) är den rättsliga grunden för hanteringen artikel 6 (1a) och artikel 7 GDPR.


Rätt till invändning

Om du är medlem i ett socialt nätverk och inte vill att nätverket ska samla in information om dig via vår webbplats eller länka den till dina lagrade medlemsuppgifter på respektive nätverk, måste du

logga ut från respektive nätverk innan du besöker vår webbplats

ta bort de befintliga cookies som lagras på din enhet och

stänga och öppna webbläsaren igen.

Nästa gång du loggar in kommer du dock att bli igenkänd av nätverket igen som en specifik användare. En detaljerad beskrivning av respektive hantering och din invändning (opt-out) finns i leverantörens information via länkarna nedan.

Om du vill skicka in begäran om information eller hävda dina rättigheter som registrerad, vill vi påpeka att du bör kontakta leverantörerna direkt. Detta beror på att endast leverantörerna har tillgång till användarnas uppgifter och kan svara direkt på dina frågor och tillhandahålla information. Om du ändå behöver hjälp är du välkommen att kontakta oss.


Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und https://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.


Google / YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.


Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Datenschutzerklärung/ Opt-Out: https://instagram.com/about/legal/privacy/.


Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Datenschutzerklärung: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.Om upphovsrättslagstiftning och artisters rättigheter

Om du vill publicera bilder, texter, planer, videor, musik osv. på vår webbplats ska du vara medveten om att du kan bli tvungen att tilldela alla tillhörande användningsrättigheter till nätverket, vilket i slutändan kan få juridiska följder för dig om du inte är upphovsman eller rättighetsinnehavare.Onlineerbjudanden för barn

Personer under 16 år får inte överföra personuppgifter till oss eller lämna in en försäkran om samtycke utan samtycke från en förälder eller vårdnadshavare. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att aktivt delta i barnens onlineaktivitet och intressen.Länkar till andra leverantörer

Vår webbplats innehåller också – tydligt synliga – länkar till andra företags webbplatser. Vi har ingen inverkan på innehållet när det gäller länkar till andra leverantörernas webbplatser. Därför kan ingen säkerhet och ansvarsskyldighet antas för dessa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av dessa webbplatser ansvarar alltid för innehållet på dessa webbplatser.

Länkade sidor kontrollerades för eventuella juridiska överträdelser och igenkännbara överträdelser vid tidpunkten för länkning. Olagligt innehåll var inte igenkännligt vid länkningstillfället. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är inte rimligt utan konkreta bevis för brott mot lagen. Om vi blir medvetna om eventuella överträdelser kommer sådana länkar omedelbart att tas bort.


För att återställa alla cookies på denna webbplats, klicka här