ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KUNDBESTÄLLNINGAR SOM GÖRS VIA INTERNET FRÅN SVERIGE

Definitioner

De termer som används i dessa allmänna villkor (nedan benämnda ”villkoren”) definieras som följer:

1. Vi (samt oss och vår): bolaget Playmobil Benelux B.V., med registrerat säte i Amsterdam och huvudsakliga verksamhetsort Hogehilweg 18, 1101 CD Amsterdam (e-postadress: service_nordic@playmobil.com) och upptaget i bolagsregistret under nummer 23053624 och med momsnummer NL 007591020 B01.

2. Du (samt dig och din): alla fysiska personer med vilka vi ingår ett avtal eller som vi presenterar ett erbjudande till eller med avseende på vilken vi utför någon (juridisk) handling.

3. Avtal: alla avtal som ingås mellan dig och oss.

4. Produkter: alla varor som omfattas av ett avtal.Tillämpningsområde

1. Dessa villkor utgör en integrerad del av alla avtal.

2. Ändringar av dessa villkor eller avvikelser från specifika delar av avtalet är inte bindande för oss om vi inte har bekräftat skriftligen att vi godkänner dessa ändringar eller avvikelser.Erbjudande och avtal

1. Alla erbjudanden kan leda till avtal om inte erbjudandet uttryckligen innehåller ett påstående om motsatsen.

2. Ett avtal ingås när vi uttryckligen har bekräftat beställningen eller om vi har expedierat beställningen.

3. De levererade produkterna kan avvika på mindre punkter från de bilder och specifikationer som finns på webbplatsen. Du har inte rätt att häva avtalet om bristen på överensstämmelse med bilder och specifikationer på webbplatsen är av mindre art.


Priser och betalning

1. Alla priser på webbplatsen kan ändras. Alla priser anges i svenska kronor och är inklusive moms, men exklusive fraktavgifter eller kostnader för eventuell retur.

2. Din betalning måste alltid göras med kort och PayPal.

3. Vi behåller äganderätten till alla produkter som levereras till dig tills du till fullo har fullgjort dina betalningsskyldigheter enligt det avtal under vilket vi har levererat produkter till dig.Leveranser

1. Leverans sker normalt inom 6 till 8 arbetsdagar efter att din beställning har godkänts och under alla omständigheter inom 30 dagar efter att din beställning har godkänts.

2. Produkterna levereras enbart inom Sverige.Ångerrätt

1. Du är skyldig att noggrant kontrollera att produkterna inte är defekta när du mottar dem. Du har rätt att häva avtalet, utan att uppge någon anledning, till fullo eller delvis, inom två veckor efter att duhar mottagit de beställda produkterna. Avtalet kan hävas genom att skicka ett meddelande eller ett e-postmeddelande till Playmobil Northern Europe, attn. Consumer Service Nordic, Hogehilweg 18, 1101 CD Amsterdam, Nederländerna, eller service_nordic@playmobil.com. Du kan sedan skicka de beställda produkterna till den adress som meddelas dig för det syftet. Belopp som du redan har betalat för returnerade produkter återbetalas till dig inom 30 dagar efter att avtalet hävs. Vi förbehåller oss rätten att vägra att ta emot returnerade produkter eller enbart kreditera delar av det redan inbetalade beloppet om produkterna inte returneras i det skick som du mottog dem om detta faktum beror på dig.Garanti

1. Om inte annat anges omfattas alla produkter av en garantiperiod om tre år från leveransdatumet. Den här garantin gäller enbart produkter som levereras i Sverige. Garantin gäller byte eller – efter ditt gottfinnande – reparation, utan kostnad, till vår bästa förmåga, av alla material- eller tillverkningsfel i de levererade produkterna under garantiperioden, under förutsättning att dessa fel rapporteras till oss skriftligen eller via e-post med en detaljerad beskrivning under den nämnda garantiperioden. Alla utbytta komponenter blir vår egendom. Istället för att reparera eller byta ut den levererade produkten kan vi välja att återbetala köpesumman. Dessa garantibestämmelser påverkar inte dina lagstadgade rättigheter, som rätten att häva avtal och rätten till ersättning för skador. Alla klagomål måste åtföljas av en tydlig skriftlig specifikation av klagomålet och en kopia av inköpsfakturan.Ansvar

1. Vårt ansvar gentemot dig för skador är begränsade till enbart det som fastställs i denna punkt.

2. I händelse av vår underlåtenhet att följa avtalet är vi enbart ansvariga för de direkta skador som uppstår ur avtalsbrottet, under förutsättning att vi först omedelbart och korrekt ställs till svars och ges en rimlig period under vilken vi kan fullgöra våra skyldigheter. ”Direkta skador” definieras exklusivt som: skador på de levererade produkterna, skada på annan egendom som tillhör dig och personskada.

3. Vårt totala ansvar vid vår underlåtenhet att efterleva avtalet är begränsat för varje händelse till betalning för de direkta skadorna upp till maximalt det belopp som du har betalat till oss för den relevanta produkten, exklusive moms och andra kostnader, och där en serie händelser bedöms vara en enda händelse om inte annat avtalas efter ömsesidigt samråd. Ersättningen ska inte under några omständigheter överstiga 250 EUR, utom om den försäkring vi har tecknat betalar ut ett högre belopp för händelsen i fråga.

4. Vi kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för indirekta skador, inklusive dataförluster eller följdskador.

5. Bestämmelserna i föregående punkter påverkar inte våra skyldigheter vad gäller produktansvar.

6. Vi kommer inte att hävda ansvarsbegränsning om skadan i fråga orsakades av vårt uppsåtliga agerande eller vår underlåtenhet eller vår grova oaktsamhet eller av uppsåtligt agerande, underlåtenhet eller grov oaktsamhet från våra medarbetare i den högre ledningen, det vill säga styrelsen och företagets ledning.Händelser utom vår kontroll

1. Vårt ansvar gentemot dig för skador är begränsade till enbart det som fastställs i denna punkt Ansvar.


Force majeure

1. Force majeure från vår sida definieras som (bland annat): arbetsstrejker, sit-ins och lock-outs på företaget, upplopp, finansiella kriser eller andra produktionsproblem eller problem med våra leverantörer och/eller vår transport som tillhandahålls av oss eller av tredje part och/eller devalvering, höjda importskatter och/eller punktskatter och/eller skatter och/eller lagstiftningsåtgärder, liksom avsaknad av eventuella tillstånd som ska införskaffas från staten samt sjukdom eller personalfrånvaro av alla andra anledningar.

2. I händelse av force majeure ska skyldigheterna för den part som hävdar force majeure upphävas under force majeure-perioden.Personuppgifter

1. Vi kommer att bearbeta dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning för skydd av personuppgifter och vår integritetspolicy.Tillämplig lag och behörig domstol

1. Villkoren och avtalet regleras av lagarna i Nederländerna. Internationella köplagen (Wienkonventionen, CISG) är inte tillämplig.

2. Alla tvister som uppstår ur avtalet eller dessa villkor ska i första hand hänvisas exklusivt till den domstol som är behörig i din valda hemvist eller faktiska bostadsort.Plattform för utomrättslig tvistlösning online

1. I enlighet med EU-förordning nr. 524/2013 har Europeiska kommissionen inrättat en interaktiv webbplats för utomrättslig tvistlösning av juridiska onlinetransaktioner. Här hittar du Europeiska kommissionens plattform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/Övrigt

1. Våra produkter är avsedda för konsumenter, om inget annat anges i ett leveransavtal. Vi förbehåller oss därför rätten att annullera beställningar som strider mot våra allmänna villkor, inte leverera dem, ange maximalt tillåtna orderkvantiteter för vissa varor, eller blockera kundkonton.