ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ PLAYMOBIL Hellas Μονοπρόσωπη A.E.

Οκτώβριος 2023


Σας ευχαριστούμε θερμά που επισκεφθήκατε την επίσημη ιστοσελίδα μας καθώς και για το ενδιαφέρον που δείχνετε προς την εταιρεία μας. Αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και με τους εκτελεστικούς νόμους που ισχύουν συγκεκριμένα στη χώρα στην οποία λειτουργούμε, Ν. 4624/2019. Με τη βοήθεια της παρούσας πολιτικής απορρήτου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε εκτενώς και όπως ο νόμος ορίζει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την PLAYMOBIL Hellas Μονοπρόσωπη A.E. και σχετικά με τα δικαιώματά σας.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι οι πληροφορίες εκείνες που καθιστούν εφικτή την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. Σε αυτά περιλαμβάνονται ιδίως το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και η διεύθυνση IP.

Ανώνυμα θεωρούνται τα δεδομένα βάσει των οποίων δεν μπορεί να θεμελιωθεί καμία προσωπική σύνδεση με τον χρήστη.


Υπεύθυνος επεξεργασίας και υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Διεύθυνση εταιρίας

PLAYMOBIL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.

Αμαλιάδος 4 & Καλαβρύτων

145 64 Κηφισιά Αττικής, Ελλάδα

ΑΓΕΜΗ: 640201000


Στοιχεία επικοινωνίας

www.playmobil.gr

Τηλ.: 210-80.000.18

Φαξ: 210-80.79.249

E-Mail: info@playmobil.gr


Στοιχεία επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων:

GDPR_PMHellas@playmobil.grΤα Δικαιώματά σας ως Υποκείμενο δεδομένων

Αρχικά, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων. Τα δικαιώματα αυτά κατονομάζονται στα άρθρα 15 - 22 του ΓΚΠΔ. Περιλαμβάνουν τα εξής:


  • 1. Το δικαίωμα πρόσβασης (Άρθρο 15 ΓΚΠΔ)
  • 2. Το δικαίωμα διαγραφής (Άρθρο 17 ΓΚΠΔ)
  • 3. Το δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16 ΓΚΠΔ)
  • 4. Το δικαίωμα στη φορητότητα (Άρθρο 20 ΓΚΠΔ)
  • 5. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρο 18 ΓΚΠΔ)
  • 6. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων (Άρθρο 21 ΓΚΠΔ).


Για να επικαλεστείτε αυτά τα δικαιώματα, απευθυνθείτε στη διεύθυνση: GDPR_PMHellas@playmobil.gr. Το ίδιο ισχύει εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων στην εταιρεία μας ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεση που έχετε δώσει. Έχετε, επίσης, δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή προστασίας των δεδομένων. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15510&_dad=portal&_schema=PORTAL).Δικαιώματα εναντίωσης

Παρακαλούμε, λάβετε υπ’ όψιν τα εξής, όσον αφορά τα δικαιώματα εναντίωσης: Εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης διαφήμισης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων ανά πάσα στιγμή χωρίς να εξηγήσετε τους λόγους. Αυτό ισχύει και για τη δημιουργία προφίλ, εφόσον συνδέεται με την άμεση διαφήμιση.

Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσης διαφήμισης, δεν θα επεξεργαστούμε πλέον τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για αυτόν τον σκοπό. Η εναντίωση είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει άτυπα, εάν είναι δυνατόν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

GDPR_PMHellas@playmobil.gr.

Στην περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τη διαφύλαξη έννομων συμφερόντων, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε σε αυτή την επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Αυτό ισχύει και για τη δημιουργία προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.

Σε αυτή την περίπτωση, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία γίνεται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νόμιμων αξιώσεων.Σκοποί και νομικές βάσεις της επεξεργασίας δεδομένων

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται οι διατάξεις του ΓΚΠΔ και όλες οι υπόλοιπες ισχύουσες διατάξεις του δικαίου περί προστασίας των δεδομένων. Οι νομικές βάσεις της επεξεργασίας δεδομένων καταδεικνύονται συγκεκριμένα στο Άρθρο 6 του ΓΚΠΔ.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να εκκινήσουμε μια επιχειρηματική επαφή, για την εκτέλεση συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεων, για την εκτέλεση συμβατικής σχέσης, για την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για την ενδυνάμωση πελατειακών σχέσεων, που ενδέχεται να περιλαμβάνονται επίσης αναλύσεις για σκοπούς μάρκετινγκ και άμεσης διαφήμισης.

Η συγκατάθεσή σας επίσης συνιστά, βάσει του δικαίου περί προστασίας των δεδομένων, άδεια. Στην παρούσα, σας ενημερώνουμε για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων σας και το δικαίωμά σας για ανάκληση της συγκατάθεσης. Εάν η συγκατάθεσή σας αφορά επίσης την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα σας το επισημαίνουμε ρητά στη δήλωση συγκατάθεσης, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 9 ΓΚΠΔ.

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την έννοια που περιγράφεται στο άρθρο 9 παρ. 1 του ΓΚΠΔ γίνεται μόνο όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη λόγω νομικών διατάξεων και δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρηθεί ότι τα έννομα συμφέροντά σας υπερισχύουν της επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 88 εδάφιο 1 του ΓΚΠΔ, άρθρο 22 Ν. 4624/2019.Μεταβίβαση σε τρίτους

Θα μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους μόνο στο πλαίσιο των νομικών ρυθμίσεων ή κατάλληλης συγκατάθεσης. Διαφορετικά, δεν θα μεταβιβασθούν τα δεδομένα σε τρίτους, εκτός και εάν υποχρεωθούμε να πράξουμε αυτό λόγω διατάξεων αναγκαστικού δικαίου (μεταβίβαση σε εξωτερικούς φορείς, όπως για παράδειγμα εποπτικές αρχές ή αρχές επιβολής του νόμου).Αποδέκτης των δεδομένων / Κατηγορίες αποδεκτών

Στην εταιρεία μας διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα σας τα λαμβάνουν μόνο εκείνα τα άτομα, τα οποία χρειάζονται τα δεδομένα σας για την εκπλήρωση συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεων.

Σε πολλές περιπτώσεις, πάροχοι υπηρεσιών υποστηρίζουν τα επιμέρους τμήματά μας στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών υποστηρίζουν τα επιμέρους τμήματα μας, για παράδειγμα σε πιστωτικούς ελέγχους, ανάλυση δεδομένων, αποστολή ενημερωτικών δελτίων κ.λπ. Επίσης η Εταιρία ως υπεύθυνος επεξεργασίας ενδέχεται να χρησιμοποιεί άλλους προς εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Σε μία τέτοια περίπτωση, η Εταιρία θα σας ενημερώνει εάν έχει αναθέσει σε κάποιον τρίτο (εκτελούντες την επεξεργασία) την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων. Οι απαραίτητες συμφωνίες προστασίας δεδομένων έχουν συναφθεί με όλους τους παρόχους υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της PLAYMOBIL Hellas για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανέθεσε η ίδια η Εταιρία σαν υπεύθυνος επεξεργασίας.

Επίσης, είμαστε υποχρεωμένοι να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε διάφορους τρίτους αποδέκτες όπως: Τράπεζες, εταιρείες ή και οργανισμούς παροχής υπηρεσιών πληρωμών και επεξεργασίας πληρωμών (π.χ. PAYPAL, ARVATO, VISA, Μastercard) σε περίπτωση συναλλαγών σας με την Εταιρία.

Προκειμένου να επεξεργαστούμε παραγγελίες με αποστολή μέσω SPEEDEX, καταχωρούνται όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και email του παραλήπτη. Αυτές οι πληροφορίες παραδίδονται στη SPEEDEX με σκοπό την αποστολή της παραγγελίας. Αυτές οι πληροφορίες μεταβιβάζονται στη SPEEDEX προς τον σκοπό της παράδοσης της παραγγελίας σας. Μετά τη μετάδοση αυτών των δεδομένων, ο παραλήπτης λαμβάνει ένα επιβεβαιωτικό email από τη SPEEDEX, με πληροφορίες παρακολούθησης της παραγγελίας του.Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες / Πρόθεση διαβίβασης δεδομένων σε τρίτες χώρες

Δεδομένα θα διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) μόνο εάν αυτό είναι τεχνικά απαραίτητο, απαιτείται για την εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων ορίζεται από τον νόμο, ή εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας.


Διαβίβαση σε τρίτη χώρα στη Salesforce

Θα διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στη Salesforce (ΗΠΑ και Ασία-Ειρηνικός), έναν πάροχο υπηρεσιών με ομίλους εταιριών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αυτή η διαβίβαση θα λάβει χώρα ως μέρος της επεξεργασίας της παραγγελίας, που βασίζεται σε τυπικές ρήτρες απορρήτου και εντός του ομίλου Salesforce μέσω των Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων Εκτελούντος την Επεξεργασία της Salesforce (BCR) - Binding Corporate Rules. Πρόκειται για δεσμευτικές πολιτικές απορρήτου, συγκεκριμένες ανά Εταιρία, οι οποίες εγκρίθηκαν από τις Αρχές Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. και υπόκεινται σε συνεχή διαδικασία αναφοράς.

Mπορείτε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου της Saleforce στη διεύθυνση: https://www.salesforce.com/company/privacy/


Διαβίβαση σε τρίτη χώρα στη Cloudflare

Για να προστατέψουμε τη διαδικτυακή τοποθεσία μας, χρησιμοποιούμε μια υπηρεσία, η οποία παρέχεται από την εταιρεία Cloudflare Inc. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, παρακαλούμε δείτε: Διασφάλιση της διαδικτυακής τοποθεσίας μας μέσω της Cloudflare (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ). Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Cloudflare Inc. χρησιμοποιούνται ως μέρος της επεξεργασίας της παραγγελίας βάσει τυπικών ρητρών απορρήτου. Στο πλαίσιο της χρήσης αυτών των υπηρεσιών, διασφαλίζουμε - όπου απαιτείται - ότι τηρείται το ευρωπαϊκό επίπεδο προστασίας δεδομένων και ότι τα δεδομένα προστατεύονται από την πρόσβαση, χρησιμοποιώντας τις σχετικές εγγυήσεις.


Διαβίβαση σε τρίτη χώρα στην Google

Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τις υπηρεσίες της Google (βλ. Παρακολούθηση μετατροπών και επαναληπτικό μάρκετινγκ με τις Διαφημίσεις Google (άρ. 6 παρ. 1 στ. α’ του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία δεδομένων), διαβιβάζουμε δεδομένα στην Google. Η διαβίβαση δεδομένων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επεξεργασίας παραγγελιών βάσει των τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων (βλ. επίσης: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/).


Διαβίβαση σε τρίτη χώρα στη Microsoft

Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τις υπηρεσίες, που παρέχονται από την Microsoft (δείτε εδώ Διαφημίσεις Microsoft Bing (Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ)), θα μεταφέρουμε δεδομένα στη Microsoft Corporation. Η διαβίβαση των δεδομένων στη Microsoft θα λάβει χώρα ως μέρος της επεξεργασίας της παραγγελίας, βάσει των τυπικών ρητρών απορρήτου.Διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων

Ακολουθώντας την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης (άρθρο 5 (1δ) ΓΚΠΔ), αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας τους. Έχετε υπ’ όψιν ότι πολλές προθεσμίες διατήρησης απαιτούν τα δεδομένα να εξακολουθούν να (πρέπει να) αποθηκεύονται. Αυτό αφορά κυρίως εμπορική ή φορολογική υποχρέωση για διατήρηση των δεδομένων (π.χ. στον Εμπορικό Κώδικα, στον Φορολογικό Κώδικα κ.λπ.). Εφόσον δεν υπάρχουν περαιτέρω υποχρεώσεις αποθήκευσης, τα δεδομένα θα διαγράφονται ανά τακτά διαστήματα μετά την επίτευξη των σκοπών.

Επιπλέον, ενδέχεται να διατηρήσουμε δεδομένα εάν μας έχετε χορηγήσει την άδεια να το κάνουμε ή εάν ανακύπτουν νομικές διενέξεις και χρησιμοποιούμε αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής, η οποία μπορεί να ανέλθει σε είκοσι έτη. Η συνήθης προθεσμία παραγραφής δικαιωμάτων ανέρχεται σε πέντε έτη.Ασφαλής μετάδοση των δεδομένων σας

Προκειμένου να προστατεύσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει από τυχαία ή σκόπιμη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή από την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας. Τα επίπεδα ασφάλειας ελέγχονται συνεχώς σε συνεργασία με ειδικούς στον τομέα της ασφάλειας και προσαρμόζονται στα νέα πρότυπα ασφάλειας.

Η ανταλλαγή δεδομένων από και προς τη διαδικτυακή τοποθεσία μας πραγματοποιείται πάντα σε κρυπτογραφημένη μορφή. Για τη διαδικτυακή τοποθεσία μας, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο μετάδοσης HTTPS, πάντα σύμφωνα με τη χρήση των τελευταίων πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης.


Επιπλέον, προσφέρουμε στους χρήστες μας, όσον αφορά τις φόρμες επικοινωνίας, κρυπτογράφηση περιεχομένου. Αποκρυπτογράφηση των εν λόγω δεδομένων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μόνο εμείς. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης άλλων τρόπων επικοινωνίας (π. χ. το ταχυδρομείο). Εκτός και εάν εσείς έχετε προβεί σε ενέργειες κρυπτογράφησης ή ο πάροχός σας, σας ενημερώνουμε ότι κρυπτογράφηση δεν υπάρχει στην επικοινωνία που εσείς μας στέλνετε μέσω email. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μας αποστέλλετε και ως εκ τούτου παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί και να μην καταχωρείτε σε τέτοια επικοινωνία σας προς εμάς οποιοδήποτε προσωπικό σας δεδομένο που θέλετε να προστατεύσετε, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της Εταιρίας.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ - SSL

Η εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Για την εξασφάλιση της ασφαλούς και απόρρητης μεταφοράς δεδομένων, χρησιμοποιούμε πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-256bit.Υποχρέωση διάθεσης των δεδομένων

Διάφορα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για τη σύσταση, εκτέλεση και καταγγελία της ενοχικής σχέσης και της εκπλήρωσης των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεων που συνδέονται με αυτή. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τη χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας μας και των διαφόρων λειτουργιών που διαθέτει.

Σχετικές λεπτομέρειες αναφέρουμε συνοπτικά στην ως άνω ενότητα. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο, και λόγω νομικών διατάξεων, κάποια δεδομένα να συγκεντρωθούν ή και να καταστούν διαθέσιμα. Έχετε υπ’ όψιν ότι η επεξεργασία των ερωτημάτων σας ή η εκτέλεση της βασικής ενοχικής σχέσης δεν είναι εφικτές χωρίς τη διάθεση των εν λόγω δεδομένων.Κατηγορίες, πηγές και προέλευση των δεδομένων

Το ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε καθορίζεται από το εκάστοτε πλαίσιο: Εξαρτάται, για παράδειγμα, από το εάν έχετε κάνει ηλεκτρονική παραγγελία ή εάν έχετε υποβάλει κάποια ερώτηση στη φόρμα επικοινωνίας μας.

Έχετε υπ’ όψιν ότι μπορεί να παρέχουμε επίσης πληροφορίες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επεξεργασίας ξεχωριστά σε κατάλληλο μέρος π.χ. σε περίπτωση ενός αιτήματος επικοινωνίας.


Κατά την επίσκεψη στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα:

1. Όνομα της υπηρεσίας παροχής Internet

2. Πληροφορίες σχετικές με τη διαδικτυακή τοποθεσία από την οποία μας επισκέπτεστε

3. Πρόγραμμα περιήγησης ιστού και λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούνται

4. Διεύθυνση IP που έχει παραχωρηθεί από την υπηρεσία παροχής Internet που χρησιμοποιείτε

5. Αιτούμενα αρχεία, όγκο μεταδιδόμενων δεδομένων, Λήψεις/ Εξαγωγές αρχείων

6. Πληροφορίες σχετικές με τις διαδικτυακές τοποθεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας

7. Επεξεργαζόμαστε περαιτέρω δεδομένα μέσω cookies και tools (εργαλείων), δείτε εδώ: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ)και τα ακόλουθα σημεία


Στο πλαίσιο αιτήματος επικοινωνίας, συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα:

1. Επώνυμο, όνομα

2. Διεύθυνση

3. Διεύθυνση e-mail

4. Προσφώνηση

5. Πληροφορίες σχετικές με αιτήματα και ενδιαφέροντα


Στο πλαίσιο διαδικασίας παραγγελίας, επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα:

1. Προσφώνηση

2. Επώνυμο, όνομα

3. Όνομα εταιρείας

4. Ημερομηνία γέννησης

5. Διεύθυνση παράδοσης

6. Διεύθυνση τιμολόγησης

7. Διεύθυνση e-mail

8. Αριθμό τηλεφώνου

9. Μέθοδο Πληρωμής

10. Στοιχεία που μπορούν νομίμως να τύχουν επεξεργασίας από άλλες πηγές στο πλαίσιο της συναλλαγής (π.χ. ΙΒΑΝ, πάροχος, αριθμός κάρτας, στοιχεία πληρωμής κλπ)


Στο πλαίσιο ενημερωτικών δελτίων, συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα:

1. Επώνυμο, όνομα

2. Όνομα, φύλο και έτος γέννησης παιδιού

3. Διεύθυνση e-mail

4. Προσφώνηση

5. Ταχυδρομικός Κώδικας

6. Δεδομένα ανίχνευσης από την αξιολόγηση των ενημερωτικών δελτίων (αναλύουμε, μεταξύ άλλων, τον αριθμό των κλικς και τον ρυθμό με τον οποίο ανοίγει το ενημερωτικό δελτίο, καθώς και την αγοραστική συμπεριφορά των συνδρομητών του ενημερωτικού δελτίου μέσω του παρόχου υπηρεσιών μας PRC Group Α.Ε.)


Στο πλαίσιο διαγωνισμών, συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα:

1. Επώνυμο, όνομα

2. Όνομα και έτος γέννησης παιδιού

3. Διεύθυνση

4. Διεύθυνση e-mail

5. Ημερομηνία Γέννησης

6. Αριθμό τηλεφώνου

7. Περιοχή, νομός


Στο πλαίσιο της αποστολής καταλόγων PLAYMOBIL, συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα:

1. Προσφώνηση

2. Επώνυμο, όνομα

3. Διεύθυνση

4. Ταχυδρομικός Κώδικας

5. Πόλη

6. Χώρα

7. Διεύθυνση e-mail

8. Αριθμό τηλεφώνουΕπίσκεψη στην ιστοσελίδα μας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ)

Όταν επισκέπτεστε τη διαδικτυακή τοποθεσία μας, τα ακόλουθα δεδομένα καταγράφονται αυτόματα στον διακομιστή ιστού μας: Όνομα του παρόχου σας υπηρεσιών διαδικτύου, πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο από τον οποίο μας επισκέπτεστε, το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης ιστού και το λειτουργικό σύστημα, η διεύθυνση IP που εκχωρείται από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου, αιτηθέντα αρχεία, μεταφερόμενος όγκος δεδομένων, λήψεις / εξαγωγές αρχείων και πληροφορίες σχετικά με τους ιστότοπους που επισκέπτεστε από τον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και ώρας.

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι τεχνικά απαραίτητη, ώστε το περιεχόμενο του ιστότοπού μας να μπορεί να παραδοθεί στην τελική σας συσκευή. Συνεπώς, η διεύθυνση IP σας πρέπει επίσης αναγκαστικά να συλλέγεται και να αποθηκεύεται κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου σύνδεσης. Το ίδιο ισχύει και για άλλα δεδομένα των οποίων η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη σωστή εμφάνιση της ιστοσελίδας μας. Η αποθήκευση δεδομένων στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής επίσης αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτιστοποίηση του ιστότοπου, στη διασφάλιση της λειτουργικότητάς του, στην εγγύηση της ασφάλειας των εφαρμογών μας και στη νόμιμη προστασία (π.χ. αναγνώριση και άμυνα έναντι επιθέσεων στον ιστότοπό μας).

Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων και την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων είναι το νόμιμο συμφέρον μας ως διαχειριστής ιστοσελίδας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΕΕ ΓΚΠΔ).

Η περίοδος αποθήκευσης των δεδομένων είναι περιορισμένη και η διαγραφή πραγματοποιείται μόλις τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον να διατηρούνται για σκοπούς επεξεργασίας. Στην περίπτωση της έρευνας για τη σωστή εμφάνιση της ιστοσελίδας μας, αυτό συμβαίνει μετά το τέλος της συνεδρίας. Όταν τα δεδομένα αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής, τα δεδομένα διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται μετά από 37 ημέρες.Διασφάλιση της διαδικτυακής τοποθεσίας μας μέσω του Cloudflare (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ)

Στη διαδικτυακή τοποθεσία μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία δικτύου διανομής περιεχομένου της εταιρείας Cloudflare Inc. (101 Townsend St San Francisco, CA 94107). Από τεχνικής απόψεως, η σύνδεση από τη συσκευή σας στον ιστότοπό μας δρομολογείται μέσω του δικτύου του Cloudflare. Με αυτό, το Cloudflare μπορεί, για παράδειγμα, να αναγνωρίζει επιθέσεις στον ιστότοπό μας. Ωστόσο, το Cloudflare δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα που εισάγετε λόγω της κρυπτογράφησης TLS, η οποία είναι πάντα ενεργοποιημένη στον ιστότοπό μας. Όταν αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, τα cookies του Cloudflare έχουν ρυθμιστεί στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας. Το Cloudflare συλλέγει στατιστικά δεδομένα σχετικά με την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα δεδομένα πρόσβασης περιλαμβάνουν: όνομα του ιστότοπου στον οποίο έχει αποκτήσει πρόσβαση, αρχείο, ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης, όγκος μεταφερόμενων δεδομένων, ειδοποίηση επιτυχούς ανάκτησης, τύπο και έκδοση προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα του χρήστη, διεύθυνση URL παραπομπής (ο ιστότοπος που επισκεφτήκατε προηγουμένως) IP διεύθυνση και τον αιτούμενο πάροχο. Το Cloudflare χρησιμοποιεί τα δεδομένα καταγραφής για στατιστικές αξιολογήσεις με σκοπό τη λειτουργία, την ασφάλεια και τη βελτιστοποίηση της προσφοράς (π.χ. για τον αναγνώριση και άμυνα κατά μαζικής καταχρηστικής πρόσβασης στο πλαίσιο επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας (DDoS) ή για τον εντοπισμό πολλών νόμιμων προσβάσεων διαφορετικών συσκευών που χρησιμοποιούν μία διεύθυνση IP). Παρακαλούμε διαβάστε επίσης τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων του Cloudflare που μπορείτε να βρείτε εδώ https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/.

Χρησιμοποιούμε αυτήν την υπηρεσία για να διασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα του ιστότοπού μας, για να προστατευθούμε από επιθέσεις και να βελτιστοποιήσουμε τους χρόνους φόρτωσης του ιστότοπού μας.

Η χρήση του εργαλείου βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) ΕΕ ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα σας θα μεταφερθούν στο Cloudflare για αξιολόγηση και συνεπώς σε τρίτη χώρα. Δείτε εδώ: Μεταφορά σε τρίτες χώρες / Πρόθεση για μεταφορά σε τρίτες χώρες Έχουμε συνάψει μια αντίστοιχη συμφωνία με την Cloudflare βάσει του EΕ ΓΚΠΔ για την επεξεργασία των παραγγελιών. Το Cloudflare χρησιμοποιείται από την Salesforce για να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του διαδικτυακού καταστήματος.Εντοπισμός απάτης μέσω της ARVATO' πίλυση Παρακολούθησης Προφίλ (Profile Tracking Solution) (Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχεία β και στ του ΓΚΠΔ)

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο ανίχνευσης απάτης της Arvato Financial Solutions (Arvato infoscore GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Γερμανία) για τη διαδικασία παραγγελίας που χρησιμοποιείται στο διαδικτυακό μας κατάστημα. Το εργαλείο επίλυσης παρακολούθησης προφίλ χρησιμοποιεί έναν κώδικα JavaScript και ένα εικονοστοιχείο (pixel) παρακολούθησης για να αποδώσει ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής (ID) στη συσκευή σας με βάση τις προσδιοριζόμενες πληροφορίες της συσκευής σας. Η ετικέτα παρακολούθησης ορίζεται κατά την έναρξη της διαδικασίας ελέγχου, δηλαδή κατά την εισαγωγή των δεδομένων διεύθυνσης.

Καταγράφονται τα ακόλουθα δεδομένα: Διεύθυνση IP, χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης, ανάλυση οθόνης, πρόσθετα προγράμματος περιήγησης, χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα και ρυθμίσεις γλώσσας. Αυτά μετατρέπονται σε ένα κατακερματισμένο αναγνωριστικό (hash ID). Ενδέχεται επίσης ότι η τελική συσκευή σας θα αναγνωριστεί με συγκεκριμένη πιθανότητα για περαιτέρω επισκέψεις (συγκρίνοντας το παραγόμενο κατακερματισμένο αναγνωριστικό - Hash-ID). Ξεχωριστά, καταγράφονται τα προσωπικά σας δεδομένα (αντικείμενο αγοράς, όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email, διεύθυνση παράδοσης, τρόπος πληρωμής και τραπεζικά στοιχεία κ.λπ.). Αυτά τα δεδομένα αποτελούν τη βάση για μια αυτοματοποιημένη ανάλυση για τον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων. Χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο αποκλειστικά για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους πελάτες μας από δόλιες δραστηριότητες και δόλιες πράξεις. Δεν επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για κανέναν άλλο σκοπό. Εάν υπάρχει υποψία λανθασμένης χρήσης, ένας από τους υπαλλήλους μας ελέγχει τα αποτελέσματα της αυτοματοποιημένης αξιολόγησης και τις υποκείμενες ενδείξεις. Εάν απορριφθεί η σύναψη της σύμβασης, θα σας ενημερώσουμε για αυτό και, κατόπιν αιτήματος, για τους κύριους λόγους της απόφασης. Στη συνέχεια, θα σας δοθεί η ευκαιρία να γνωστοποιήσετε την άποψή σας εδώ GDPR_PMHellas@playmobil.gr, οπότε θα επανεξεταστεί η απόφαση από ένα μέλος του προσωπικού.

Η χρήση του εργαλείου βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ και απαιτείται επίσης για την εκπλήρωση της σύμβασης σε περίπτωση πληρωμής έναντι λογαριασμού.

Τα δεδομένα της συσκευής και των αγορών σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από την infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99 76532 Baden-Baden. Δεν μεταφέρονται σε τρίτες χώρες. Έχουμε συνάψει αντίστοιχες συμφωνίες για την επεξεργασία των συμβάσεων (AVV) με τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της διαδικασίας διαγράφονται μόλις δεν απαιτούνται πλέον για τους σκοπούς μας.

Δείτε επίσης: Τρόπος πληρωμής (Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχεία α, β του ΓΚΠΔ), έλεγχος φερεγγυότητας (Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ) και Αυτοματοποιημένες κατά περίπτωση αποφάσειςΛειτουργίες ηλεκτρονικού καταστήματος της Salesforce (Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ)

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί υπηρεσίες από την Salesforce Commerce Cloud (πρώην Demandware) (salesforce.com Γερμανία GmbH, Erika-Mann-Str.31, 80636 Μόναχο). Αυτό διασφαλίζει τη λειτουργικότητα του διαδικτυακού μας καταστήματος (εμφάνιση του σωστού νομίσματος, λειτουργία καλαθιού αγορών, λειτουργία λίστας επιθυμιών). Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να οριστούν cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, τα οποία αποδίδουν ένα μεμονωμένο αναγνωριστικό σε εσάς και αποθηκεύουν αντίστοιχες ενέργειες (τοποθέτηση προϊόντων στο καλάθι αγορών, τοποθέτηση προϊόντων στη λίστα επιθυμιών). Τα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μία σύνδεση με τα πελατειακά δεδομένα σας θα γίνεται μόνο αφού συνδεθείτε με τον λογαριασμό χρήστη σας.

Η χρήση αυτής της διαδικασίας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση των βασικών τεχνικών λειτουργιών του διαδικτυακού καταστήματος και απαιτείται για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα δεν θα μεταφερθούν σε τρίτους εντός του πεδίου παροχής της βασικής λειτουργικότητας του διαδικτυακού καταστήματος. Μια μεταφορά σε τρίτη χώρα πραγματοποιείται επίσης από αυτή την άποψη (σε αντίθεση με την εκπλήρωση της υποχρέωσης, δείτε: Μεταφορά σε τρίτες χώρες / Πρόθεση για μεταφορά σε τρίτες χώρες). Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της διαδικασίας διαγράφονται μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς μας. Η περίοδος αποθήκευσης του cookie για πληροφορίες χρήστη, περιεχόμενα καλαθιού αγορών και πληροφορίες σχετικές με το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι 6 μήνες.Λειτουργία Μάρκετινγκ του Salesforce Einstein (Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ)

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο μάρκετινγκ Salesforce-Einstein από το Salesforce Commerce Cloud (πρώην Demandware) (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str.31, 80636 Μόναχο, Γερμανία) στον ιστότοπό μας. Το Salesforce-Einstein συλλέγει, αποθηκεύει και αξιολογεί συστηματικά δεδομένα σχετικά με την αγοραστική συμπεριφορά του πελάτη. Καταγράφονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα δεδομένα: Προϊόντα που προβάλλονται ή προστίθενται στο καλάθι αγορών και άρθρα που διαβάζονται. Επίσης καταγράφουμε δραστηριότητες κοινωνικών μέσων. Χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο για να σας προσφέρουμε ελκυστικές και εξατομικευμένες εμπειρίες αγορών. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να σας παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις (προϊόν) βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται και να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερες συμβουλές κατά την επιλογή προϊόντων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ εδώ. Η ανάκληση ισχύει μόνο για τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στο οποίο έχει ρυθμιστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία σε όλες τις συσκευές, εάν είναι απαραίτητο. Εάν διαγράψετε το cookie εξαίρεσης, θα σας ζητηθεί ξανά η συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά των δεδομένων. Τα δεδομένα σας μεταφέρονται στο Salesforce για ανάλυση. Πραγματοποιείται μεταφορά σε τρίτη χώρα (δείτε: Μεταφορά σε τρίτες χώρες / Πρόθεση για μεταφορά σε τρίτες χώρες). Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της διαδικασίας διαγράφονται μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς μας. Στην περίπτωσή μας αυτό συμβαίνει μετά από 13 μήνες.Λειτουργία μάρκετινγκ Salesforce Interaction Studio (Evergage) (άρ. 6 παρ. 1 στ. α’ του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία δεδομένων)

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε το εργαλείο Salesforce Interaction Studio (πρώην Evergage) (salesforce.com Germany GmbH*,* Erika-Mann-Str. 31, 80636 Μόναχο). Το εργαλείο αυτό μας επιτρέπει να προβάλλουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο με βάση τις ενέργειες του ιστοτόπου (π.χ. κλικ, διάρκεια προβολής, εισαγωγή όρου αναζήτησης, καλάθι αγορών) και να κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες των επισκεπτών του ιστότοπού μας. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να σας εμφανίζουμε προτάσεις προϊόντων που μπορεί να σας αρέσουν ή να σας στέλνουμε μια υπενθύμιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εάν έχετε καταχωρήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει προϊόντα στο καλάθι αγορών σας. Παραδίδουμε τα συλλεχθέντα δεδομένα για επεξεργασία στα αντίστοιχα εσωτερικά τμήματα, καθώς και σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών και υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. παρόχους υπηρεσιών πλατφόρμας, φιλοξενίας, υποστήριξης και ανάλυσης) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για τη διενέργεια ανάλυσης ιστού). Υπάρχει το ενδεχόμενο διαβίβασης δεδομένων σε τρίτες χώρες. Με τους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών συμφωνήθηκαν τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες ως κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρ. 46 του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, βλ. εδώ: Διαβίβαση σε τρίτη χώρα / πρόθεση διαβίβασης σε τρίτη χώρα


Τα cookie του Salesforce Interaction Studio που έχουν οριστεί στον ιστότοπό μας διαγράφονται μετά από 180 ημέρες. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τα cookie θα διαγράφονται μετά το πέρας του σκοπού ή το αργότερο μετά από 2 χρόνια.


Το εργαλείο χρησιμοποιείται βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 στ. α’ του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία δεδομένων και την § 25 παρ. 1 του γερμανικού νόμου περί προστασίας δεδομένων τηλεπικοινωνιών-τηλεμέσων (TTDSG). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ εδώ . Η ένσταση ισχύει μόνο για τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο οποίο έχει οριστεί. Αν χρειαστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία σε όλες τις συσκευές. Αν διαγράψετε το cookie εξαίρεσης, θα σας ζητηθεί εκ νέου η συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση δεδομένων.


Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση περί απορρήτου της Salesforce (στα αγγλικά) εδώ: https://www.salesforce.com/company/privacy/
Μέθοδος παρακολούθησης ιστού Piwik PRO (άρ. 6 παρ. 1 στ. α’ του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία δεδομένων)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Piwik PRO βάσει της συγκατάθεσής σας (άρ. 6 παρ. 1 στ. α’ του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, § 1 παρ. 25 του γερμανικού νόμου περί προστασίας δεδομένων τηλεπικοινωνιών-τηλεμέσων (TTDSG). Το Piwik PRO χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookie» σε αυτήν τη διαμόρφωση. Πρόκειται για αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου από εσάς.

Με το Piwik PRO αξιολογούμε πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας (π.χ. διαδικτυακά αναγνωριστικά, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, αναγνωριστικά περιόδου λειτουργίας, cookie, γεωγραφική προέλευση,

διάρκεια παραμονής στον ιστότοπο, αλληλεπίδραση με τον ιστότοπο ή, κατά περίπτωση, προέλευση) για σκοπούς ανάλυσης. Σκοπός είναι η ανάλυση της συμπεριφοράς των επισκεπτών σας, προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία χρήστη ή να κατανοηθεί καλύτερα η απόδοση των εκστρατειών μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το Piwik PRO σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου αποθηκεύονται στον διακομιστή του παρόχου (τοποθεσία διακομιστή: Γαλλία). Η διεύθυνση IP ανωνυμοποιείται πριν την αποθήκευση.

 

Στο πλαίσιο της χρήσης ενός λογαριασμού χρήστη, το Piwik PRO διενεργεί παρακολούθηση σε πολλές συσκευές με τη διαβίβαση του αναγνωριστικού χρήστη και δημιουργεί έτσι ένα προφίλ χρήστη. Αυτό σημαίνει, π.χ., ότι στις κινητές συσκευές εμφανίζεται διαφορετικό και καταλληλότερο περιεχόμενο από ό,τι, π.χ., σε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή, ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

 

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς αναδρομική ισχύ. Για να το κάνετε αυτό, απλώς μεταβείτε στο banner συγκατάθεσης και επιλέξτε την αντίστοιχη συγκατάθεση. Λάβετε υπόψη ότι η αλλαγή στις ρυθμίσεις του banner συγκατάθεσης πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε τελική συσκευή. Τα δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται από εμάς συνήθως για 12 μήνες.

 

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών με την Piwik PRO. Η Piwik PRO δεν κοινοποιεί δεδομένα σχετικά με εσάς με άλλους υπεργολάβους επεξεργασίας ή τρίτους και δεν τα χρησιμοποιεί για δικούς της σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Piwik PRO (στα αγγλικά) στη διεύθυνση https://piwik.pro/privacy-security/


Jentis Tag Manager (άρ. 6 παρ. 1 στ. α’ του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία δεδομένων)

Χρησιμοποιούμε το JENTIS για τη διαχείριση ετικετών. Το JENTIS Tag Manager είναι ένα εργαλείο της JENTIS GmbH («JENTIS») (Schönbrunner Straße 231, 1120 Βιέννη). Η νομική βάση για τη χρήση είναι η συγκατάθεσή σας (άρ. 6 παρ. 1 στ. α’ του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, § 25 παρ. 1 του γερμανικού νόμου περί προστασίας δεδομένων τηλεπικοινωνιών-τηλεμέσων (TTDSG). Το εργαλείο χρησιμοποιείται για την υλοποίηση τεχνολογιών τρίτων στον ιστότοπο. Τα cookie πρώτου μέρους επιτρέπουν στη JENTIS να συλλέγει και να αποθηκεύει δεδομένα στους δικούς της διακομιστές στην ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, τα δεδομένα διαβιβάζονται στη JENTIS, η οποία τα αξιολογεί για λογαριασμό μας σε ανώνυμη μορφή στο διακομιστή. Αυτά τα δεδομένα μάς βοηθούν να αναλύουμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών, να πραγματοποιούμε αναλύσεις μάρκετινγκ και να βελτιστοποιούμε τον ιστότοπό μας. Η JENTIS επεξεργάζεται μόνο δεδομένα που δεν μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός προσώπου μέσω της JENTIS. Η διεύθυνση IP αποκόπτεται πριν από την αποθήκευση κατά τρόπο ώστε να μην έχει πλέον προσωπικό χαρακτήρα. Τυχόν άλλα δεδομένα θα ψευδωνυμοποιηθούν, εάν είναι απαραίτητο. Ο έλεγχος της ροής των δεδομένων πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου από εμάς. Τα συστήματα της JENTIS φιλοξενούνται σε διακομιστές της ΕΕ από την IONOS, έναν γερμανικό πάροχο υπηρεσιών νέφους με πιστοποίηση ISO 27001, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα των επισκεπτών του ιστοτόπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στην ΕΕ. Η JENTIS δεν διαβιβάζει κανένα δεδομένο στις ΗΠΑ. Η απαραίτητη σύμβαση προστασίας δεδομένων συνήφθη με τη JENTIS.

 

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς αναδρομική ισχύ. Για να το κάνετε αυτό, απλώς μεταβείτε στο banner συγκατάθεσης και επιλέξτε την αντίστοιχη συγκατάθεση.

 

Έχουμε συνάψει την απαραίτητη σύμβαση με τη JENTIS. Μπορείτε να δείτε την πολιτική απορρήτου της JENTIS και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη JENTIS στον ακόλουθο σύνδεσμο (στα αγγλικά): https://www.jentis.com/en/privacy-policy/Παρακολούθηση μετατροπών με τις Διαφημίσεις Google (άρ. 6 παρ. 1 στ. α’ του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία δεδομένων)

Χρησιμοποιούμε τη διαφημιστική υπηρεσία Google Ads (πρώην Google AdWords) που παρέχεται από την Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας, η Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τα δεδομένα σας που συλλέγονται σε αυτές τις διαδικασίες. Τα ενεργά είδη μας Δίκτυο εμφάνισης, Αγορές και Αναζήτηση χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των αλληλεπιδράσεών σας με διαφημίσεις που τοποθετούνται στο Google. Για το σκοπό αυτό, ένα cookie αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας όταν κάνετε κλικ σε μία από τις διαφημίσεις ιστού μας που τοποθετήθηκε από την Google. Αυτό χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της περαιτέρω δραστηριότητάς σας στο προϊόν που διαφημίζεται στη διαφήμιση (ιχνηλάτηση μετατροπής). Αυτά τα δεδομένα μας επιτρέπουν να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών μας εκστρατειών. Τα ακόλουθα δεδομένα συλλέγονται από εσάς: ένα μοναδικό αναγνωριστικό (ID), ο αριθμός / η συχνότητα των διαφημίσεων που σας παραδόθηκαν (εμφανίσεις διαφημίσεων) και οι ενέργειες / κλικς που εκτελείτε.

Χρησιμοποιούμε επίσης τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ μέσω της υπηρεσίας Google Ads. Με τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ, μπορούμε να παρουσιάσουμε στους χρήστες του ιστότοπού μας διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά τους σε άλλους ιστότοπους εντός του διαφημιστικού δικτύου της Google (στην αναζήτηση Google ή στο YouTube, τις λεγόμενες "διαφημίσεις Google" ή σε άλλους ιστότοπους). Για το σκοπό αυτό, αναλύεται η αλληλεπίδραση των χρηστών στον ιστότοπό μας, π.χ. ποιες προσφορές ενδιέφεραν τον χρήστη, προκειμένου να είναι σε θέση να εμφανίζει στοχευμένη διαφήμιση στους χρήστες σε άλλες σελίδες ακόμα και αφού έχουν επισκεφτεί τον ιστότοπό μας. Η Google το κάνει αυτό αποθηκεύοντας έναν αριθμό στα προγράμματα περιήγησης των χρηστών που επισκέπτονται συγκεκριμένες υπηρεσίες της Google ή ιστοσελίδες στο Δίκτυο εμφάνισης της Google. Αυτός ο αριθμός, γνωστός ως "cookie", χρησιμοποιείται για την καταγραφή των επισκέψεων αυτών των χρηστών. Αυτός ο αριθμός χρησιμοποιείται για τον μοναδικό προσδιορισμό ενός προγράμματος περιήγησης ιστού σε μια συγκεκριμένη συσκευή και όχι για την αναγνώριση ενός ατόμου.

Η υπηρεσία Google Tag Manager (Διαχειριστής ετικετών Google) χρησιμοποιείται για τη διαχείριση και τον έλεγχο διαφόρων ετικετών. Για το σκοπό αυτό δημιουργείται ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ο Διαχειριστής ετικετών διαχειρίζεται μόνο άλλες ετικέτες και δεν συλλέγει από μόνος του δεδομένα.

Η χρήση των εργαλείων Google βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ εδώ https://adssettings.google.com/t Η ανάκληση ισχύει μόνο για τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στο οποίο έχει ρυθμιστεί. Παρακαλώ επαναλάβετε τη διαδικασία σε όλες τις συσκευές, εάν είναι απαραίτητο. Εάν διαγράψετε το cookie εξαίρεσης, θα σας ζητηθεί ξανά η συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά δεδομένων.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να αποτρέπει διαφημίσεις τρίτων. Επίσης μέσω μιας αντίστοιχης προσθήκης για τα κοινά προγράμματα περιήγησης ιστού, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε εδώ: https://support.google.com/ads/answer/7395996 Εγκαθιστώντας αυτό, μπορείτε να απενεργοποιήσετε μόνιμα την παρακολούθηση της Google

Τα δεδομένα σας θα μεταφερθούν στην Google για αξιολόγηση. Εάν έχετε λογαριασμό στην Google, η Google μπορεί επίσης να συγχωνεύσει τα δεδομένα που λαμβάνονται από την παρακολούθηση. Πραγματοποιείται μεταφορά σε τρίτη χώρα, δείτε : Μεταφορά σε τρίτες χώρες / Πρόθεση για μεταφορά σε τρίτες χώρεςd).

. Έχουμε συνάψει μια αντίστοιχη συμφωνία με την Google βάσει του ΓΚΠΔ για την επεξεργασία παραγγελιών.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της διαδικασίας διαγράφονται μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς μας. Στην περίπτωσή μας αυτό συμβαίνει μετά από 24 μήνες.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google και την πολιτική απορρήτου της Google στη διεύθυνση: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=deΔιαφημίσεις Microsoft Bing (Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ)

Χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας το Bing-Ads, μια διαφημιστική υπηρεσία της Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Για το σκοπό αυτό, στο πρόγραμμα περιήγησής σας ορίζονται τρία cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται για στοχευμένη διαφήμιση σε εσάς και μετρoύν τα έγκυρα κλικς σε διαφημίσεις του δικτύου της Microsoft. Συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα: ένα καθολικό αναγνωριστικό (ID) για παρακολούθηση συμβάντων, ένα αναγνωριστικό (ID) διαφημίσεων Microsoft Bing για τη μέτρηση των αλληλεπιδράσεών σας με τις διαφημίσεις. Χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο για την προώθηση των προϊόντων μας και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεών μας.

Το εργαλείο χρησιμοποιείται βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ εδώ https://choice.microsoft.com/de/opt-out. Η ανάκληση ισχύει μόνο για τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στο οποίο έχει ρυθμιστεί. Παρακαλώ επαναλάβετε τη διαδικασία σε όλες τις συσκευές, εάν είναι απαραίτητο. Εάν διαγράψετε το cookie εξαίρεσης, θα σας ζητηθεί ξανά η συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά δεδομένων. Τα δεδομένα σας θα μεταφερθούν στη Microsoft για αξιολόγηση (δείτε Μεταφορά σε τρίτες χώρες / Πρόθεση για μεταφορά σε τρίτες χώρες. Μαζί με τη Microsoft είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων. Έχει συναφθεί η λεγόμενη κοινή συμφωνία ελέγχου.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της διαδικασίας διαγράφονται μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς μας. Στην περίπτωσή μας αυτό συμβαίνει μετά από 180 ημέρες.Προσαρμοσμένα είδη κοινού στο Facebook ("Visitor Action Pixels")

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το λεγόμενο "Facebook pixel" του κοινωνικού δικτύου Facebook, το οποίο διαχειρίζεται η Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Η.Π.Α. ή εάν διαμένετε στην Ε.Ε., η Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη νομική βάση της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Το Facebook δεσμεύεται έτσι να συμμορφώνεται με τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της ΕΕ.

Από τη μία πλευρά, το Facebook εικονοστοιχείο (pixel) επιτρέπει στο Facebook να καθορίσει τους επισκέπτες της διαδικτυακής μας προσφοράς ως ομάδα στόχου για την παρουσίαση των διαφημίσεων (οι λεγόμενες "διαφημίσεις Facebook"). Κατά συνέπεια, χρησιμοποιούμε το Facebook pixel για να εμφανίζουμε τις διαφημίσεις Facebook που τοποθετούνται από εμάς μόνο σε εκείνους τους χρήστες Facebook ή Instagram που έχουν εξίσου δείξει ενδιαφέρον για την online προσφορά μας ή που εμφανίζουν ορισμένα χαρακτηριστικά (π.χ. ενδιαφέροντα σε συγκεκριμένα θέματα ή προϊόντα που καθορίζονται βάσει των επισκεφθεισών ιστοτόπων) που μεταφέρουμε στο Facebook (το λεγόμενο "Προσαρμοσμένο κοινό").

Το Facebook pixel ενσωματώνεται απευθείας από το Facebook όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας και μπορεί να αποθηκεύσει ένα επονομαζόμενο cookie στη συσκευή σας. Εάν στη συνέχεια συνδεθείτε στο Facebook ή όταν παραμείνετε συνδεδεμένος, η επίσκεψή σας στην ηλεκτρονική προσφορά μας θα σημειωθεί στο προφίλ σας. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αποδοθούν στο άτομο σας με τη βοήθεια άλλων πληροφοριών που έχει αποθηκεύσει το Facebook για εσάς, π.χ. λόγω της ιδιοκτησίας ενός λογαριασμού στο κοινωνικό δίκτυο "Facebook".

Το Facebook pixel μας επιτρέπει επίσης να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων Facebook για σκοπούς στατιστικής και έρευνας αγοράς, βλέποντας αν οι χρήστες έχουν ανακατευθυνθεί στον ιστότοπό μας αφού έχουν κάνει κλικ σε μια διαφήμιση στο Facebook (η λεγόμενη "Μετατροπή").

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του pixel ή του cookie μπορούν επίσης να συγκεντρωθούν από το Facebook και οι συγκεντρωτικές πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Facebook για δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και για διαφημιστικούς σκοπούς τρίτων. Για παράδειγμα, το Facebook μπορεί να συνάγει ορισμένα ενδιαφέροντα από τη διαδικτυακή σας συμπεριφορά σε αυτόν τον ιστότοπο και επίσης να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να διαφημίσει προσφορές από τρίτα μέρη. Το Facebook μπορεί επίσης να συνδυάσει τις πληροφορίες pixel ή cookie με άλλες πληροφορίες που έχει συλλέξει το Facebook για εσάς από άλλους ιστότοπους και/ή σε σχέση με τη χρήση του κοινωνικού δικτύου "Facebook", έτσι ώστε ένα προφίλ για εσάς να μπορεί να αποθηκευτεί στην Facebook Ireland Limited . Αυτό το προφίλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφημιστικούς σκοπούς.

Το Facebook pixel μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς σας σε πολλές ιστοσελίδες αφού δείτε ή κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση στο Facebook. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων Facebook για σκοπούς στατιστικής και έρευνας αγοράς και μπορεί να βοηθήσει στη βελτιστοποίηση μελλοντικών διαφημιστικών προσπαθειών.

Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείται το Facebook pixel, χρησιμοποιούμε την πρόσθετη λειτουργία "εκτεταμένη αντιστοίχιση". Εδώ, τα δεδομένα για τη δημιουργία ομάδων στόχων ("Προσαρμοσμένα είδη κοινού" ή "Παρόμοια είδη κοινού") μεταφέρονται στο Facebook σε κρυπτογραφημένη μορφή.

Χρησιμοποιούμε επίσης τη διαδικασία "Προσαρμοσμένο κοινό από αρχείο" του κοινωνικού δικτύου Facebook. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των παραληπτών του ενημερωτικού δελτίου ανεβαίνουν στο Facebook. Η διαδικασία μεταφόρτωσης είναι κρυπτογραφημένη. Η μεταφόρτωση χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον προσδιορισμό παραληπτών των διαφημίσεων μας στο Facebook. Αυτό το κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις εμφανίζονται μόνο σε χρήστες που ενδιαφέρονται για τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες μας.

Η επεξεργασία των δεδομένων από το Facebook πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πολιτικής Χρήσης Δεδομένων του Facebook https://www.facebook.com/policy Μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το Facebook pixel και τον τρόπο λειτουργίας του εδώ https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη συλλογή δεδομένων μέσω του Facebook pixel και τη χρήση των πληροφοριών σας για την προβολή διαφημίσεων. https://www.facebook.com/settings?tab=adsΕργαλείο συγκατάθεσης OneTrust (άρ. 6 παρ. 1 στ. στ’ του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία δεδομένων)

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο συγκατάθεσης cookie της OneTrust Technology Limited, 82 St John St, Farringdon, London EC1M 4JN, Ηνωμένο Βασίλειο, για να λάβουμε την ουσιαστική συγκατάθεση του χρήστη για τα cookie και τις εφαρμογές που βασίζονται σε cookie και απαιτούν συγκατάθεση.

 

Με τη ενσωμάτωση του εργαλείου, στους χρήστες εμφανίζεται ένα banner συγκατάθεσης κατά την είσοδό τους στη σελίδα, στο οποίο μπορούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για ορισμένα cookie ή/και εφαρμογές που βασίζονται σε cookie, επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση, το εργαλείο μπλοκάρει την αποθήκευση όλων των cookie που απαιτούν συγκατάθεση έως ότου ο εκάστοτε χρήστης δώσει την αντίστοιχη συγκατάθεση. Αυτό διασφαλίζει ότι τα εν λόγω cookie αποθηκεύονται στην αντίστοιχη τελική συσκευή σας μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Προκειμένου το εργαλείο συγκατάθεσης cookie να είναι σε θέση να αντιστοιχίσει με σαφήνεια τις προβολές σελίδων σε μεμονωμένους χρήστες και να καταγράφει και να αποθηκεύει μεμονωμένα τις ρυθμίσεις συγκατάθεσης που έχετε επιλέξει για τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης, ορισμένες πληροφορίες χρήστη συλλέγονται από το εργαλείο συγκατάθεσης cookie κατά την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας, μεταδίδονται στον διακομιστή του παρόχου και αποθηκεύονται εκεί. Ο διακομιστής βρίσκεται στη Γερμανία. Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ έχει απενεργοποιηθεί. Καταγράφονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία: η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης, οι πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης, οι πληροφορίες συγκατάθεσης, οι πληροφορίες της συσκευής και η διεύθυνση IP της συσκευής που υπέβαλε το αίτημα. Οι εν λόγω ενέργειες επεξεργασίας δεδομένων πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 στ. στ’ του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία δεδομένων και την § 25 παρ. 2 του γερμανικού νόμου περί προστασίας δεδομένων τηλεπικοινωνιών-τηλεμέσων (TTDSG) βάσει του έννομου συμφέροντός μας για μια νομικά συμβατή, ειδική και φιλική προς τον χρήστη διαχείριση της συγκατάθεσης για τα cookie και, συνεπώς, για έναν νομικά συμβατό σχεδιασμό του ιστοτόπου μας. Ως υπεύθυνο μέρος, έχουμε τη νομική υποχρέωση να φροντίζουμε, ώστε η χρήση τεχνικά περιττών cookie να εξαρτάται από τη συγκατάθεση του εκάστοτε χρήστη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων από τον πάροχο του εργαλείου συγκατάθεσης cookie μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του, η οποία είναι διαθέσιμη (στα γερμανικά) στη διεύθυνση https://www.onetrust.com/privacy-notice/Φόρμα επικοινωνίας / επικοινωνία μέσω e-mail (Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχεία α, β του ΓΚΠΔ)

Στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, υπάρχει μια φόρμα επικοινωνίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρονική επικοινωνία. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που παρέχετε στη φόρμα επικοινωνίας, για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να ανταποκριθούμε στις ερωτήσεις και στα αιτήματά σας.

Σε αυτή την περίπτωση, τηρούμε την αρχή της οικονομίας και της αποφυγής στην επεξεργασία των δεδομένων, σύμφωνα με την οποία πρέπει να παραχωρηθούν μόνο εκείνα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε απαραιτήτως για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Αυτά είναι η διεύθυνση e-mail, η προσφώνηση, το όνομα, το επώνυμο, το θέμα επικοινωνίας, και το ίδιο το πεδίο μηνύματος. Επιπλέον, είναι απαραίτητη για τεχνικούς λόγους, αλλά και για λόγους νομικής διασφάλισης, η επεξεργασία της διεύθυνσης IP. Όλα τα υπόλοιπα δεδομένα είναι προαιρετικά πεδία και μπορείτε να τα συμπληρώσετε ανάλογα με το αίτημά σας (για παράδειγμα, για πιο εξατομικευμένη απάντηση στην ερώτησή σας).

Εάν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κοινοποιούνται στο e-mail αποκλειστικά για την επεξεργασία του αιτήματός σας.Ενημερωτικό δελτίο (Salesforce Marketing Cloud) (άρ. 6 παρ. 1 στ. α’ του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία δεδομένων)

Μπορείτε να εγγραφείτε σε ένα δωρεάν ενημερωτικό δελτίο στον ιστότοπό μας. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το όνομά σας που καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή του εξατομικευμένου ενημερωτικού δελτίου. Ο ταχυδρομικός κώδικας χρησιμοποιείται για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων περιφερειακού ενδιαφέροντος.


Εδώ τηρείται η αρχή της ελαχιστοποίησης και της κατάργησης των δεδομένων, καθώς μόνο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτικό πεδίο. Για λόγους τεχνικής αναγκαιότητας και νομικής προστασίας, η διεύθυνση IP σας υποβάλλεται, επίσης, σε επεξεργασία όταν παραγγέλνετε το ενημερωτικό δελτίο.

Φυσικά, μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας την επιλογή διαγραφής που παρέχεται στο ενημερωτικό δελτίο και έτσι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη διαδικασία «διπλής επιλογής» για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό σημαίνει ότι θα λαμβάνετε διαφημίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο εάν έχετε προηγουμένως επιβεβαιώσει ρητά ότι θέλετε να ενεργοποιήσουμε την υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων. Αυτό το κάνουμε στέλνοντάς σας ένα ενημερωτικό email και ζητώντας σας να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μας στην εν λόγω διεύθυνση email κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο που περιέχεται στο εν λόγω email.

Μέσω ενσωματωμένων εικονοστοιχείων παρακολούθησης, μετράμε το ποσοστό ανοίγματος των ενημερωτικών δελτίων μας και την αλληλεπίδρασή σας με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ενημερωτικών δελτίων μας (π.χ. κλικ). Αν κάνετε κλικ σε έναν από τους συνδέσμους που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία, αυτό καταγράφεται επίσης από τους μηχανισμούς παρακολούθησης του Salesforce Marketing Cloud (Erika-Mann-Str. 31, 80636 Μόναχο). Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύονται σε διακομιστές που βρίσκονται στη Φρανκφούρτη και στο Παρίσι. Υπάρχει το ενδεχόμενο διαβίβασης δεδομένων σε τρίτες χώρες. Με τους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών συμφωνήθηκαν τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες ως κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρ. 46 του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, βλ. εδώ: Διαβίβαση σε τρίτη χώρα / πρόθεση διαβίβασης σε τρίτη χώρα. Η χρήση αυτής της λειτουργίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 στ. α’ του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, την οποία δηλώσατε κατά την παραγγελία του ενημερωτικού δελτίου. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, αρκεί να καταργήσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο.

 


Διαγωνισμός / Συγκατάθεση για διαφημίσεις (Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχεία α, β του ΓΚΠΔ)

Στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, έχετε την επιλογή να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό μας. Όταν συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που έχουν παρασχεθεί σε αυτή αποκλειστικά για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.


Τηρούμε την αρχή της οικονομίας και της αποφυγής στην επεξεργασία των δεδομένων, σύμφωνα με την οποία πρέπει να παράσχετε μόνο εκείνα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε απαραιτήτως για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και για την ενημέρωσή σας σε περίπτωση που είστε νικητής. Αυτά είναι, για παράδειγμα, το όνομα, η διεύθυνση e-mail, ο τίτλος, η διεύθυνση και η χώρα.

Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με αστερίσκο (*). Για τεχνικούς λόγους, αλλά και για νομικούς λόγους, υποβάλλεται σε επεξεργασία και η διεύθυνση IP. Τα υπόλοιπα πεδία είναι προαιρετικά και μπορείτε να τα συμπληρώσετε, εάν το επιθυμείτε. Χωρίς τα υποχρεωτικά πεδία δυστυχώς δεν μπορούμε να διεξαγάγουμε τον διαγωνισμό. Η συμμετοχή σας σε αυτή την περίπτωση δεν θα είναι δυνατή.

Στο πλαίσιο της οθόνης συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχετε επίσης την επιλογή να μας παρέχετε συγκατάθεση για διαφημίσεις. Μπορείτε, φυσικά, να συμμετέχετε στην κλήρωση και χωρίς να παρέχετε τη συγκατάθεση για διαφημίσεις.

Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας με το να επιλέξετε το αντίστοιχο κουτάκι, θα επεξεργαστούμε επίσης τα δεδομένα σας για να σας παράσχουμε πληροφορίες και προσφορές σχετικά με τα προϊόντα / τις υπηρεσίες μας [προϊόντα και (αποκλειστικές) της μάρκας PLAYMOBIL μέσω ταχυδρομείου.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να εξηγήσετε τους λόγους, στο τηλέφωνο 210-8000018, μέσω e-mail στη διεύθυνση GDPR_PMHellas@playmobil.gr ή μέσω ταχυδρομείου, στη διεύθυνση PLAYMOBIL Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε., Αμαλιάδος 4 & Καλαβρύτων, Τ.Κ. 14564, Κηφισιά.Ηλεκτρονικό κατάστημα (Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ)

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που παρέχετε στη φόρμα παραγγελίας αποκλειστικά για την εκτέλεση ή διεκπεραίωση της συμβατικής σχέσης, εκτός εάν συμφωνείτε σε περαιτέρω χρήση.

Τηρούμε την αρχή της οικονομίας και της αποφυγής στην επεξεργασία των δεδομένων, σύμφωνα με την οποία πρέπει να παρασχεθούν μόνο εκείνα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε απαραιτήτως για την εκτέλεση της σύμβασης ή για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας (δηλαδή, το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση e-mail σας, και τα απαραίτητα στοιχεία πληρωμής για τον εκάστοτε επιλεχθέντα τρόπο πληρωμής) ή η συγκέντρωση των οποίων συνιστά για εμάς νομική υποχρέωση.

Επιπλέον, είναι απαραίτητη για τεχνικούς λόγους, και για νομικούς λόγους η επεξεργασία της διεύθυνσης IP. Χωρίς αυτά τα δεδομένα θα πρέπει δυστυχώς να απορρίψουμε τη σύναψη της σύμβασης, καθώς δεν θα μπορούμε σε αυτή την περίπτωση να την εκτελέσουμε ή μπορεί να πρέπει να καταγγείλουμε μια υφιστάμενη σύμβαση. Φυσικά, μπορείτε να παρέχετε περισσότερα δεδομένα οικειοθελώς, εφόσον το επιθυμείτε.

Για περαιτέρω επεξεργασία εντός του ηλεκτρονικού καταστήματος δείτε: Εντοπισμός απάτης μέσω του ARVATO's Profile Tracking Solution (Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχεία στ του ΓΚΠΔ), Λειτουργίες ηλεκτρονικού καταστήματος του Salesforce (Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ).Εγγραφή / Λογαριασμός πελάτη (Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχεία α, β του ΓΚΠΔ)

Στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, προσφέρουμε στους χρήστες την επιλογή να εγγραφούν με την παροχή προσωπικών δεδομένων. Το πλεονέκτημα έγκειται ιδίως στο γεγονός ότι μπορούν να προβάλλουν το ιστορικό των παραγγελιών και ότι τα δεδομένα που έχουν καταχωρίσει για τη φόρμα παραγγελίας αποθηκεύονται. Σε μια νέα παραγγελία, δεν θα χρειαστεί, ως εκ τούτου, να συμπληρώσετε πάλι τα στοιχεία σας.

Η εγγραφή είναι, επομένως, είτε απαραίτητη ή πιθανή για την εκτέλεση μιας σύμβασης (μέσω του διαδικτυακού καταστήματός μας) με εσάς ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων εάν παρέχετε επίσης η δυνατότητα πρόσβασης ως επισκέπτης.

Σε αυτή την περίπτωση, τηρούμε την αρχή της οικονομίας και της αποφυγής στην επεξεργασία των δεδομένων, καθώς μόνο τα απαραίτητα για την εγγραφή δεδομένα επισημαίνονται ως υποχρεωτικά πεδία με αστερίσκο (*). Αυτά είναι, για παράδειγμα, η διεύθυνση e-mail και ο κωδικός πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της επανάληψης του κωδικού πρόσβασης.

Για παραγγελία στο διαδικτυακό κατάστημά μας, χρειαζόμαστε για την παράδοση επιπλέον πληροφορίες της διεύθυνσης χρέωσης (προσφώνηση, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου). Εάν η διεύθυνση παράδοσης διαφέρει από τη διεύθυνση χρέωσης, οι ως άνω πληροφορίες για την διεύθυνση παράδοσης πρέπει επίσης να δοθούν.

Με την εγγραφή στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, αποθηκεύονται επίσης η διεύθυνση IP του χρήστη, η ημερομηνία και η ώρα της εγγραφής (τεχνικά δεδομένα παρασκηνίου). Με το πάτημα του κουμπιού «Εγγραφή τώρα», δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Παρακαλώ έχετε υπ’ όψιν: Ο κωδικός πρόσβασης που έχετε δηλώσει αποθηκεύεται από εμάς σε κρυπτογραφημένη μορφή. Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία μας δεν μπορούν να διαβάσουν αυτόν τον κωδικό πρόσβασης. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να σας δώσουν οποιαδήποτε πληροφορίας εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης », μέσω της οποίας σας αποστέλλεται μέσω e-mail ένας νέος κωδικός πρόσβασης που δημιουργείται αυτόματα. Κανένας εργαζόμενος δεν έχει το δικαίωμα να σας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασής σας τηλεφωνικά ή γραπτά. Παρακαλούμε να μην δώσετε ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας, εάν λάβετε τέτοια αιτήματα.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται από εμάς για σκοπούς χρήσης του προστατευμένου χώρου πελατών. Μόλις συνδεθείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία μας με διεύθυνση e-mail ως όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, τα δεδομένα αυτά καθίστανται διαθέσιμα στον ιστότοπο μας για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνετε (για παράδειγμα, για παραγγελίες στο διαδικτυακό κατάστημά μας). Οι ολοκληρωμένες παραγγελίες μπορούν να εντοπισθούν στο ιστορικό παραγγελιών. Σε αυτή την ενότητα, μπορείτε να καταχωρίσετε αλλαγές στη διεύθυνση χρέωσης ή παράδοσης.

Τα εγγεγραμμένα άτομα μπορούν οι ίδιοι ελεύθερα να κάνουν αλλαγές/διορθώσεις στη διεύθυνση χρέωσης ή παράδοσης στο ιστορικό παραγγελιών. Η υπηρεσία μας εξυπηρέτησης πελατών επίσης θα χαρεί να κάνει αλλαγές/διορθώσεις εάν επικοινωνήσετε μαζί της. Φυσικά, μπορείτε επίσης να ακυρώσετε ή/και να διαγράψετε την εγγραφή σας ή τον λογαριασμό πελάτη (από την επιλογή «Ο λογαριασμός μου», «Διαγραφή λογαριασμού»).Τρόπος πληρωμής (Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχεία α, β του ΓΚΠΔ), έλεγχος φερεγγυότητας (Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ)

Στο διαδικτυακό κατάστημά μας, μπορείτε να πληρώσετε μέσω PayPal και με πιστωτική και χρεωστική κάρτα. Για τον σκοπό αυτό, τα αντίστοιχα δεδομένα που αφορούν την πληρωμή συλλέγονται προκειμένου να είναι εφικτή η διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και της πληρωμής. Επιπλέον, είναι απαραίτητη για τεχνικούς λόγους και για λόγους νομικής διασφάλισης, η επεξεργασία της διεύθυνσης IP.

Τηρούμε την αρχή της οικονομίας και της αποφυγής στην επεξεργασία των δεδομένων, σύμφωνα με την οποία σας ζητείτε να παρέχετε μόνο εκείνα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε απαραιτήτως για τη διεκπεραίωση της πληρωμής και, παράλληλα, της σύμβασης ή που εκ του νόμου υποχρεούμαστε να συλλέγουμε.

Χωρίς αυτά τα δεδομένα θα πρέπει δυστυχώς να απορρίψουμε τη σύναψη της σύμβασης, καθώς δεν θα μπορούμε σε αυτή την περίπτωση να την εκτελέσουμε.

Το σύστημα πληρωμών που εφαρμόζουμε χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS, για την ασφαλή μετάδοση των δεδομένων σας.


Πολιτική απορρήτου για την Arvato:

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας (όνομα, διεύθυνση και, εάν απαιτείται, ημερομηνία γέννησης) για σκοπούς ελέγχου φερεγγυότητας, λήψης πληροφοριών για την εκτίμηση κινδύνου μη πληρωμής, βάσει μαθηματικών/στατιστικών μεθόδων με τη χρήση δεδομένων διεύθυνσης, καθώς και για σκοπούς επαλήθευσης της διεύθυνσής σας (έλεγχος δυνατότητας παράδοσης) στην εταιρεία infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden.

Νομικές βάσεις των εν λόγω διαβιβάσεων συνιστούν το Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β και το Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ. Οι διαβιβάσεις βάσει των εν λόγω διατάξεων επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνον εφόσον είναι απαραίτητες για τη διαφύλαξη έννομων συμφερόντων της εταιρείας μας ή τρίτων, τα οποία δεν υπερισχύουν των συμφερόντων, των βασικών δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων που απαιτούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο της ICD με την έννοια που περιγράφεται στο Άρθρο 14 του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ («ΓΚΠΔ»), δηλαδή πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό της επιχείρησης, τους σκοπούς της αποθήκευσης των δεδομένων, τους αποδέκτες των δεδομένων, το δικαίωμα αυτόβουλης υποβολής αίτησης, την αξίωση για διαγραφή ή διόρθωση κ.λπ., θα βρείτε στο Παράρτημα ή στην ακόλουθη σύνδεση: (https://finance.arvato.com/icdinfoblatt και https://www.experian.at/art-14-dsgvo-info

Εάν απορριφθεί η σύναψη σύμβασης, θα σας ενημερώσουμε για αυτό και, κατόπιν αιτήματος, για τους κύριους λόγους της απόφασης. Στη συνέχεια, θα σας δοθεί η ευκαιρία να γνωστοποιήσετε την άποψή σας εδώ GDPR_PMHellas@playmobil.gr, οπότε θα επανεξεταστεί η απόφαση από ένα μέλος του προσωπικού.

Πληροφορίες τεχνικού υποβάθρου μπορείτε να βρείτε εδώ: Εντοπισμός απάτης μέσω του ARVATO's Profile Tracking Solution (Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχεία β, στ του ΓΚΠΔ)


Σημείωση για την πληρωμή με πιστωτική κάρτα:

Όπως συνηθίζεται στις πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας ελέγχονται, ενώ πραγματοποιείται και έλεγχος φερεγγυότητας.

Λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της PayPal μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-prev


Σημείωση για το PayPal:

Το PayPal είναι μια εταιρεία της PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιλέξει τον τρόπο πληρωμής «PayPal» κατά τη διαδικασία παραγγελίας στο διαδικτυακό κατάστημά μας, τα δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων διαβιβάζονται αυτόματα στο PayPal.

Με την επιλογή αυτού του τρόπου πληρωμής, το υποκείμενο των δεδομένων παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι υποχρεωτικά για τη διεκπεραίωση της πληρωμής. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται στο PayPal είναι κατά κανόνα το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση, η διεύθυνση e-mail, η διεύθυνση IP, ο αριθμός σταθερού τηλεφώνου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου ή άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση της πληρωμής.

Για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης είναι, επίσης, απαραίτητα εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συνδέονται με την εκάστοτε παραγγελία.

Λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της PayPal μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-prev


Σημείωση για την άμεση χρέωση:

Όπως συνηθίζεται στην άμεση χρέωση, συγκεντρώνονται τα στοιχεία του λογαριασμού σας (IBAN, δικαιούχος λογαριασμού), προκειμένου να χρεωθεί το αντίστοιχο ποσό από τον λογαριασμό σας.


Αποστολή καταλόγου μέσω ταχυδρομείου / e-mail (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχεία α, β ΕΕ ΓΚΠΔ)

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς στη φόρμα παραγγελίας μόνο για να πραγματοποιήσουμε την αποστολή του καταλόγου, εκτός εάν συμφωνείτε να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω.

Εδώ τηρείται η αρχή της οικονομίας των δεδομένων και της αποφυγής δεδομένων, με την έννοια ότι πρέπει να μας δώσετε μόνο τα δεδομένα που χρειαζόμαστε απαραιτήτως για την εκτέλεση της παραγγελίας (π.χ. προσφώνηση, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση αποστολής, διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου).

Επιπλέον, η διεύθυνση IP σας υποβάλλεται σε επεξεργασία για τεχνικούς λόγους και για νομική προστασία.Διαφημιστικοί σκοποί – υφιστάμενοι πελάτες (Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ)

Η PLAYMOBIL Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. θεωρεί σημαντικό να διατηρήσει την πελατειακή σχέση της μαζί σας και να σας αποστέλλει πληροφορίες και προσφορές σχετικά με τα προϊόντα / τις υπηρεσίες μας (καταλόγους και ενημερωτικό δελτίο). Κατά συνέπεια, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, προκειμένου να σας αποστέλλουμε κατάλληλες πληροφορίες και προσφορές μέσω e-mail και ταχυδρομείου.

Εάν δεν το επιθυμείτε, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στη χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης διαφήμισης. Αυτό ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ, εφόσον συνδέεται με την άμεση διαφήμιση. Εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης δεν θα επεξεργαστούμε περαιτέρω τα δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό.

Η εναντίωση μπορεί να γίνει χωρίς να εξηγήσετε τους λόγους, δωρεάν και άτυπα και τηλεφωνικά στον αριθμό 210-8000018, μέσω e-mail στη διεύθυνση GDPR_PMHellas@playmobil.grr(Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: κα. Μάτα Ευθυμίου και κα. Γεωργία Σερέτη) ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση PLAYMOBIL Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε., Αμαλιάδος 4 & Καλαβρύτων, 14564, Κηφισιά.Αυτοματοποιημένες κατά περίπτωση αποφάσεις

Χρησιμοποιούμε πλήρως αυτοματοποιημένη επεξεργασία για τη λήψη μιας απόφασης στις εξής περιπτώσεις:

Όταν επιλέγετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα την επιλογή «επί πιστώσει» ως τρόπο πληρωμής, διεξάγουμε έναν έλεγχο φερεγγυότητας. Για τον σκοπό αυτό, η Arvato λαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να διαπιστώσει την πιστοληπτική σας ικανότητα και τον κίνδυνο αθέτησης, Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ Εντοπισμός απάτης μέσω του ARVATO's Profile Tracking Solution (Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχεία στ του ΓΚΠΔ)

Εάν απορριφθεί η σύναψη σύμβασης, θα σας ενημερώσουμε για αυτό και, κατόπιν αιτήματος, για τους κύριους λόγους της απόφασης. Στη συνέχεια θα σας δοθεί η ευκαιρία να γνωστοποιήσετε την άποψή σας στη διεύθυνση GDPR_PMHellas@playmobil.grrοπότε θα επανεξεταστεί η απόφαση από ένα μέλος του προσωπικού.

Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου της Arvato εδώ: https://finance.arvato.com/de/datenschutz/

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία ή επιθυμείτε να συζητήσετε μαζί μας τα αποτελέσματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση GDPR_PMHellas@playmobil.grr.

Περισσότερα για την καταγραφή κατά την περιήγησή σας στην σελίδα μας μπορείτε να διαβάσετε στην Πολιτική CookiesCookies

Για τα cookies που χρησιμοποιούμε και τις επιλογές των χρηστών παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική CookiesΠροφίλ χρήστη / Μέθοδος Webtracking

Σημείωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων για την Econda:

Για τη διαμόρφωση της διαδικτυακής τοποθεσίας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, καθώς και για τη βελτιστοποίησή της, συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται ανώνυμα δεδομένα μέσω λύσεων και τεχνολογιών της econda GmbH, καθώς και για τη δημιουργία προφίλ χρήσης μέσω αυτών των δεδομένων, με τη χρήση ψευδωνύμου. Για αυτόν τον σκοπό, εγκαθίστανται Cookies τα οποία επιτρέπουν την αναγνώριση ενός προγράμματος περιήγησης. Τα προφίλ χρήσης δεν δημιουργούνται, ωστόσο, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη με δεδομένα που αφορούν τον χρήστη του ψευδωνύμου. Συγκεκριμένα, οι διευθύνσεις IP καθίστανται μη αναγνωρίσιμες, άμεσα με την είσοδο, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη σύνδεση του προφίλ χρήσης με τη διεύθυνση IP. Η χρήση των δεδομένων με ψευδώνυμο πραγματοποιείται βάσει του κανονισμού που προβλέπει η παράγραφος 15 εδάφιο 3 του γερμανικού Νόμου περί Τηλεμέσων (Telemediengesetz -TMG). Οι επισκέπτες αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας μπορούν να αντιταχθούν εδώ στη μελλοντική συγκέντρωση και αποθήκευση των δεδομένων, ανά πάσα στιγμή. Η εναντίωση ισχύει μόνο για τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης μέσω των οποίων υποβάλλεται. Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν είναι απαραίτητο σε όλες τις συσκευές. Εάν διαγράψετε το Opt-out-Cookie, θα αποσταλλούν και πάλι ερωτήματα στην econda.Πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η PLAYMOBIL Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. διατηρεί παρουσία σε διάφορα «μέσα κοινωνικής δικτύωσης», προκειμένου να επικοινωνεί με τους εγγεγραμμένους χρήστες και να τους ενημερώνει εκεί σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των εν λόγω πλατφορμών μαζί με τις λειτουργίες που αυτές διαθέτουν. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τη συμπεριφορά σας ως χρήστη στις εν λόγω πλατφόρμες. Αυτό ισχύει ειδικά εάν χρησιμοποιείτε διαδραστικές λειτουργίες (π.χ. σχολιασμός, κοινοποίηση, αξιολόγηση).

Όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ωστόσο, είμαστε από κοινού υπεύθυνοι με το Facebook έναντι όλων των υφιστάμενων πελατών, μελλοντικών και χρηστών. Γνωρίζουμε αυτήν την ευθύνη μας και η προστασία των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς. Δυστυχώς, όμως, δεν είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε πλήρως σε αυτήν την ευθύνη μας στο ως άνω πλαίσιο, καθώς το Facebook δεν μας παρέχει την απαραίτητη διαφάνεια και τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση της ανωτέρω υποχρέωσης παροχής πληροφοριών από μέρους μας. Παρόλα αυτά, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.

Επιπλέον, τονίζουμε ότι όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις πλατφόρμες, τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποστούν επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, να σημειωθεί ότι σε περίπτωση μεταφοράς των δεδομένων στις λεγόμενες τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. ΗΠΑ), ενδέχεται να μην υπάρχει εκεί επίπεδο προστασίας που να συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Επομένως, ενδέχεται οι αρχές ασφαλείας να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας χωρίς να έχετε κάποια νομική προστασία εναντίον αυτού.

Επιπλέον, οι πληροφορίες χρήσης σας και οι σχετικές με τον χρήστη πληροφορίες ενδέχεται να υποστούν επεξεργασία για σκοπούς έρευνας αγοράς και διαφήμισης. Για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργηθούν προφίλ χρηστών βάσει της συμπεριφοράς χρήσης και των συνδεόμενων με αυτήν ενδιαφερόντων σας. Έτσι, μπορούν να ενεργοποιηθούν διαφημίσεις εντός και εκτός αυτών των πλατφορμών. Ως γενικός κανόνας, τα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας για τον σκοπό αυτό. Ανεξαρτήτως αυτού, τα προφίλ χρήσης ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να αποθηκεύονται δεδομένα τα οποία δεν συλλέγονται απευθείας από τη συσκευή σας (ειδικά αν είστε μέλος των εκάστοτε πλατφορμών και είστε συνδεδεμένος/η σε αυτές).

Επιπλέον, ως πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληροφοριών, εμείς δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε δεδομένα που απορρέουν από την χρήση της υπηρεσίας μας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας πραγματοποιείται με βάση τα έννομα συμφέροντά μας για την αποτελεσματική ενημέρωση και επικοινωνία με χρήστες σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ της ΕΕ. Εάν σας ζητηθεί από τους εκάστοτε παρόχους να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας (π.χ. με επιλογή ενός πλαισίου ή με το πάτημα ενός κουμπιού), τότε η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) και το άρθρο 7 του ΓΚΠΔ της ΕΕ.Δικαίωμα εναντίωσης

Εάν είστε μέλος ενός κοινωνικού δικτύου και δεν επιθυμείτε το δίκτυο να συλλέγει δεδομένα για εσάς μέσω του ιστοτόπου μας ή να συνδέεται στα αποθηκευμένα δεδομένα μέλους στο αντίστοιχο δίκτυο, , πρέπει

• να αποσυνδεθείτε από το εκάστοτε δίκτυο προτού επισκεφθείτε τον ιστότοπο μας,

• να διαγράψετε τα cookies που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας και

• να κλείσετε και να ανοίξετε εκ νέου το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε ωστόσο, το δίκτυο θα σάς αναγνωρίζει και πάλι ως συγκεκριμένο χρήστη.

Για μια λεπτομερή περιγραφή των διαφόρων μορφών επεξεργασίας και του δικαιώματος εναντίωσης (εξαίρεση ή opt-out), παρακαλούμε ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους των παρόχων με τις σχετικές πληροφορίες.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε αιτήματα για πληροφορίες ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων, θέλουμε να επισημάνουμε ότι θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τους παρόχους. Αυτό συμβαίνει γιατί μόνο οι πάροχοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα χρηστών και μπορούν να απαντήσουν απευθείας στα αιτήματά σας και να παράσχουν πληροφορίες. Ωστόσο, εάν ακόμη χρειάζεστε βοήθεια, τότε παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας


FacebookFacebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία) – Δήλωση περί απορρήτου https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads και https://www.youronlinechoices.com.


Google / YouTube(Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ) – Δήλωση περί απορρήτου: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Instagram(Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ΗΠΑ) – Δήλωση περί απορρήτου / opt-out: https://instagram.com/about/legal/privacy/.


Twitter(Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, Σαν Φρανσίσκο, CA 94103, ΗΠΑ) – Δήλωση περί απορρήτου: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.Προειδοποίηση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εάν επιθυμείτε να δημοσιεύσετε στη διαδικτυακή τοποθεσία μας εικόνες, κείμενα, σχέδια, βίντεο, μουσική κ.λπ., παρακαλούμε έχετε υπ’ οψιν σας ότι μπορεί να απαιτηθεί να παραχωρήσείτε όλα τα συνδεδεμένα δικαιώματα χρήσης στο δίκτυο, κάτι το οποίο θα μπορούσε τελικά να έχει για εσάς έννομες συνέπειες, αν δεν είστε εσείς ο δημιουργός ή ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του περιεχομένου που δημοσιεύετε από εμάς παρακαλούμε ανατρέξτε στις Νομικές Πληροφορίες.Διαδικτυακές προσφορές σε παιδιά

Δεν επιτρέπεται σε άτομα ηλικίας μικρότερης των 16 ετών να διαβιβάζουν σε εμάς οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή να μας υποβάλλουν δήλωση συγκατάθεσης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των γονέων ή κηδεμόνων τους. Ενθαρρύνουμε τους γονείς και κηδεμόνες να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικτυακές δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών τους.Συνδέσεις προς άλλους παρόχους

Η διαδικτυακή τοποθεσία μας περιλαμβάνει επίσης –σαφώς αναγνωρίσιμες– συνδέσεις προς τις διαδικτυακές παρουσίες άλλων εταιρειών. Στον βαθμό που υπάρχουν διαθέσιμες συνδέσεις προς διαδικτυακές τοποθεσίες άλλων παρόχων, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε καθόλου το περιεχόμενό τους. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε να αναλάβουμε ευθύνη για το εν λόγω περιεχόμενο. Ο εκάστοτε πάροχος ή υπεύθυνος λειτουργίας αυτών των ιστοτόπων ευθύνεται πάντα για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων.

Οι συνδεδεμένες σελίδες είχαν ελεγχθεί τη στιγμή που είχε παρατεθεί η σύνδεση για πιθανές νομικές παραβάσεις και αναγνωρίσμες παραβιάσεις. Παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν αναγνωρίσιμο τη στιγμή της παράθεσης της σύνδεσης. Μόνιμος έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι εύλογος χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία περί παράβασης της νομοθεσίας. Εάν αντιληφθούμε τυχόν παραβάσεις, αυτοί οι σύνδεσμοι θα καταργηθούν αμέσως.Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την παραγγελία από την PLAYMOBIL Hellas Μονοπρόσωπη A.E.

Η παραγγελία κωδικών PLAYMOBIL συνεπάγεται τη συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία από την PLAYMOBIL Ελλάς Μονοπρόσωπη A.E. (εφεξής Playmobil), είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της, των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που δηλώνει ο υποψήφιος αγοραστής κατά την παραγγελία, σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων τηρούμενο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΚ679/2016) και του εφαρμοστικού Νόμου αυτού (N. 4623/2019).

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, είναι η εξυπηρέτηση και εκτέλεση της παραγγελίας που δίνεται, δηλαδή η καταχώρηση των στοιχείων της παραγγελίας, του ονοματεπωνύμου του αγοραστή, της διεύθυνσής του, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επιβεβαίωση της παραγγελίας και του τηλεφώνου του, η επαλήθευση της παραγγελίας και των στοιχείων, η αποστολή των ανταλλακτικών εξαρτημάτων στη δηλωθείσα διεύθυνση, η έκδοση του σχετικού φορολογικού παραστατικού για την αγορά των ανταλλακτικών εξαρτημάτων καθώς και η επικοινωνία και ενημέρωση των πελατών σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής αυτών ή σε περίπτωση που ανακύψει κάποιο πρόβλημα. Τα δεδομένα αυτά, εκτός της διαβίβασής τους στην εταιρία Speedex Courier (www.speedex.gr) για να πραγματοποιηθεί η αποστολή στη διεύθυνση του αγοραστή, δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες ούτε σε χώρες εκτός Ε.Ε..

Μετά την αποστολή της παραγγελίας τα στοιχεία αυτά θα διατηρούνται από την Playmobil, εφόσον είναι αναγκαίο να διατηρηθούν βάσει νόμου (π.χ. αντίγραφο φορολογικού παραστατικού κλπ.) ή για την ικανοποίηση έννομων συμφερόντων της εταιρίας και για το χρονικό διάστημα που ο νόμος ορίζει (άρθρο 73 παρ. 4 Ν. 4624/2019) και θα διαγράφονται εφόσον τα προσωπικά δεδομένα δεν θα είναι πλέον αναγκαία για τους ανωτέρω σκοπούς, ή εάν ο αγοραστής δηλώσει εγγράφως ότι επιθυμεί να διατηρηθούν τα στοιχεία αυτά από την εταιρία για την προώθηση διαφημιστικού υλικού, νέων, εκδηλώσεων κλπ. της εταιρίας ή για τη δημιουργία ιστορικού παραγγελιών προς διευκόλυνση μελλοντικής παραγγελίας του. Το υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση:

1) την ενημέρωση (Άρθρο 12 ΓΚΠΔ),

2) διόρθωση (Άρθρο 16 ΓΚΠΔ),

3) διαγραφή των στοιχείων του (Άρθρο 17 ΓΚΠΔ) που τηρούνται σε Αρχείο

4) τον περιορισμό της επεξεργασίας τους (Άρθρο 18 ΓΚΠΔ),

5) τη φορητότητα τους (Άρθρο 20 ΓΚΠΔ)

6) την εναντίωση στην επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης και της εναντίωσής του στην τυχόν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ (Άρθρο 21 ΓΚΠΔ), κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, υποβάλλοντας γραπτό ή ηλεκτρονικό αίτημα στην Εταιρεία που θα απευθύνει στις ακόλουθες διευθύνσεις:

i. Με ταχυδρομείο στη διεύθυνση: PLAYMOBIL Ελλάς Μονοπρόσωπη A.E., Αμαλιάδος 4 και Καλαβρύτων, Κηφισιά, Τ.Κ. 14564

ii. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση GDPR_PMHellas@playmobil.gr

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: κα. Μάτα Ευθυμίου και κα. Γεωργία Σερέτη

7) Ή να υποβάλλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)


Η PLAYMOBIL δηλώνει ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης, όπως ορίζει το άρθρο 6(1β) του ΓΚΠΔ. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών.


Για να επαναφέρετε όλα τα cookie σε αυτόν τον ιστότοπο, κάντε κλικ εδώ