Α. Πολιτική Επιστροφών για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να σας παραδώσει το προϊόν που παραγγείλατε το οποίο θα φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με το άρθρο 534 ΑΚ. Ωστόσο, στην σπάνια περίπτωση που παραλάβετε προϊόν με ελαττώματα ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών είτε τηλεφωνικά στο 210-8000018 είτε με e-mail στο info@playmobil.gr, προκειμένου να συνεννοηθείτε για το ζήτημα αυτό και να ασκήσετε τυχόν δικαιώματά σας βάσει του Αστικού Κώδικα (άρθρα 534 επ.) ή/και του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει, περί προστασίας των καταναλωτών.


Σε κάθε περίπτωση τα παρακάτω ισχύουν αναφορικά με την επιστροφή των προϊόντων:Ι. Επιστροφή λόγω λανθασμένης παράδοσης προϊόντων ή παράδοση ελαττωματικών προϊόντων για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα


1.i. Εάν τα προϊόντα που παραλάβατε δεν είναι αυτά που παραγγείλατε ή είναι ελαττωματικά ή η παράδοση είναι εσφαλμένης ποσότητας, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε γραπτώς(email) στη διεύθυνση επικοινωνίας μας για το πρόβλημα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων. Εάν παρέλθει αυτή η περίοδος δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας.


ii. Εάν μας ειδοποιήσετε για το πρόβλημα, η υποχρέωση μας θα είναι, κατά την επιλογή σας: (α) να καλύψουμε οποιαδήποτε έλλειψη ή μη παράδοση. (β) να αντικαταστήσουμε ή να επισκευάσουμε εξαρτήματα που είναι ελαττωματικά ή (γ) να επιστρέψουμε το ποσό που πληρώθηκε για τα εν λόγω προϊόντα.


1.1. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες που από λάθος της Εταιρίας παραδίδονται άλλα προϊόντα από αυτά έχετε αγοράσει, κατά είδος ή ποσότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την Εταιρία ή το προϊόν είναι ελαττωματικό, πρέπει να επιστρέψετε τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επαναπροώθησης των προϊόντων βαρύνουν την Εταιρία αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής. Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές μη-Ελαττωματικών (Υγιών) προϊόντων σε ανοιγμένες συσκευασίες.


2. Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του μαζί με τα εξαρτήματα και τα συνοδευτικά του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει, δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος, θα πρέπει όμως αυτό να μην έχει υποστεί άλλες φθορές. Διαφορετικά θα ισχύουν τα όσα παρακάτω αναφέρονται στην παράγραφο 7.


3. Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται στην έδρα της Εταιρίας από τον πελάτη ή με courier κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρία. Στις περιπτώσεις επιστροφής η Εταιρία βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.


4. Μετά την επιστροφή των προϊόντων από τον πελάτη γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στη συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

4.1. Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, έχετε δικαίωμα κατ’ επιλογή σας να ζητήσετε α) διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, χωρίς επιβάρυνσή σας, εκτός και εάν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εκτός κι εάν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.


5. Εκτός και εάν άλλως ορίζεται στον νόμο, η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια, ζημία ή έξοδα (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών, βλάβης ή άλλως), που προκύπτει από οποιοδήποτε πρόβλημα που μας ενημερώνετε και δεν υποχρεούται στην καταβολή άλλης πρόσθετης αποζημίωσης ή ικανοποίησης, παρά μόνο στην επιστροφή του ποσού που έχετε καταβάλλει για το προϊόν, εφόσον υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.


6. Σε περίπτωση που επιλέξετε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 534 επ. ΑΚ, η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την Εταιρία. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας η Εταιρία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η Εταιρία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση μεταξύ πελάτη και τραπεζικής εταιρίας του. Η διαδικασία του αντιλογισμού (ολικού ή μερικού) στις χρεώσεις πιστωτικών καρτών, γίνεται όπως ακριβώς έχει γίνει η χρέωση της κάρτας.


7. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα, από υπαιτιότητα ή αμέλεια του πελάτη, ή ελλιπή, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων λόγω της μείωσης της αξίας που θα έχουν υποστεί και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία θα σας ενημερώνει σχετικά.ΙΙ. Ακύρωση Παραγγελίας/Αλλαγή υγιών προϊόντων για αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος


1. Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας ανά πάσα στιγμή πριν σας αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους της Εταιρίας με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς εσάς. Για να ακυρώσετε την παραγγελία σας, πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς μέσω email στη διεύθυνση info@playmobil.gr και να μας δηλώσετε τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας σας.


2. Η Εταιρία επιφυλάσσεται να ενημερώσει τους πελάτες σε περίπτωση επιγενόμενης (μετά την υποβολή παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη) μη διαθεσιμότητας κάποιου είδους, για τον πιθανό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον πελάτη, ο πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) η οποία γίνεται αζημίως για τον πελάτη.


Αν η μη διαθεσιμότητα αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων ειδών μίας παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά, και θα επιβαρυνθείτε μόνο για το κόστος των αποσταλέντων προϊόντων, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο και έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία και να επιστρέψει το ποσό που καταβάλλατε.


3. Κατά τον ίδιο τρόπο η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί είτε από εσάς είτε από την Εταιρία σε περίπτωση που η αναγραφόμενη στον ιστοχώρο ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα τιμή ήταν λανθασμένη για οποιονδήποτε λόγο. Σε αυτήν την περίπτωση η Εταιρία οφείλει να σας ενημερώσει πρώτα πριν την ακύρωση της παραγγελίας σας.


4. Στις παραπάνω περιπτώσεις ακύρωσης της παραγγελίας, το ποσό που καταβάλλατε για την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας (μαζί με τα έξοδα αποστολής, εφόσον δεν έχετε παραλάβει το προϊόν) θα πιστωθεί με τον ίδιο τρόπο που εισπράχθηκε από την Εταιρία άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών. Σε περίπτωση που έχει δοθεί εντολή πληρωμής εκ μέρους του πελάτη αλλά τα χρήματα δεν έχουν εισπραχθεί από την Εταιρία (όπως πχ. στην περίπτωση εντολής χρέωσης πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας όταν όμως η Τράπεζα δεν έχει ακόμα καταβάλει το τίμημα στην Εταιρία), τότε η Εταιρία υποχρεούται εντός της ως άνω προθεσμίας να επισπεύσει κάθε απαραίτητη ενέργεια και δήλωση προς κάθε αρμόδιο φορέα (Τράπεζα κλπ) για τη γνωστοποίηση της ακύρωσης της παραγγελίας και την υποχρέωση απόδοσης κάθε χρεωθέντος σε βάρος του πελάτη ποσού. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει σύννομα τις υποχρεώσεις της, και η αναίρεση κάθε χρέωσης θα γίνει με βάση τους όρους της σύμβασης που έχετε με τον τρίτο αυτό φορέα (Τράπεζα κλπ) και η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το χρόνο επιστροφής ή αντιλογισμού κάθε σχετικής χρέωσης. Πέρα από την επιστροφή του ποσού που καταβάλατε, ουδεμία άλλη ευθύνη φέρει η Εταιρία μετά την ακύρωση της παραγγελίας σας.


5. Εάν ακυρώσετε την παραγγελία σας, αλλά έχουμε ήδη επεξεργαστεί τα προϊόντα και τα έχουμε αποστείλει προς παράδοση, δεν πρέπει να αποσυσκευάσετε τα προϊόντα όταν θα τα παραλάβετε και πρέπει να μας στείλετε τα προϊόντα πίσω στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω με δικά σας έξοδα και ευθύνη το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών. Η Εταιρία δύναται να μην σας αποδώσει το ποσό που καταβάλλατε παρά μόνο αφού λάβει τα προϊόντα από εσάς ή αφού παράσχετε βέβαιες αποδείξεις ότι αυτά έχουν αποσταλεί από εσάς προς την εταιρία. Τυχόν έξοδα ανάκτησης των προϊόντων, σε περίπτωση που αρνηθείτε να καταβάλλετε τα έξοδα επιστροφής τους, μπορούν να αφαιρεθούν από το ποσό που θα σας πιστώσουμε. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή ή με φθορές ή έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

6. Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποιο υγιές προϊόν που παραγγείλατε ή/και σας αποστείλαμε, θα πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν άθικτο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της PLAYMOBIL Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. στην παρακάτω διεύθυνση. Εάν δεν επιστρέψετε τα προϊόντα που παραδόθηκαν σε εσάς ή δεν πληρώσετε τα έξοδα παράδοσης, θα έχουμε το δικαίωμα να αφαιρούμε τα έξοδα ανάκτησης των προϊόντων από το ποσό που θα σας πιστώσουμε. Τα προϊόντα επιστρέφονται σε εμάς στην ίδια άρτια κατάσταση (συμπεριλαμβανομένης της αρχικής συσκευασίας και του παραστατικού αγοράς του) που έχουν παραληφθεί, πλήρη, χωρίς φθορές, με όλα τα συνοδευτικά και εξαρτήματά τους και η συσκευασία τους να είναι άρτια και σε μεταπωλήσιμη κατάσταση όπως ήταν όταν τα παραλάβατε. Εάν δεν διαθέτετε απόδειξη αγοράς τότε, με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση (συμπεριλαμβανομένης της αρχικής συσκευασίας) με την παραλαβή τους, μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αντικαταστήσουμε τα προϊόντα με άλλα προϊόντα στην ίδια αξία.


Όλα τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν στην παρακάτω διεύθυνση:

PLAYMOBIL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Αμαλιάδος 4 & Καλαβρύτων

145 64 Κηφισιά Αττικής

Τηλ: 210-8000018

Fax: 210-8079249

email: info@playmobil.grΒ. Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του πελάτη για εξ αποστάσεως αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος


1. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, ακέραιο και πλήρες με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν, συμπεριλαμβανομένου και του παραστατικού αγοράς του, και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση χωρίς φθορές, σκισίματα ή αλλοιώσεις με όλα τα περιεχόμενα και συνοδεύοντα αυτό οδηγίες, καρτέλες κλπ.


2. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά με απλή επιστολή στην οποία θα πρέπει να περιέχεται σαφής και ρητή δήλωση του πελάτη για αναιτιολόγητη υπαναχώρηση από τη σύμβαση βάσει του Ν. 2251/1994 και να αναφέρονται τα στοιχεία του παραστατικού (αριθμός, ημερομηνία, όνομα), η περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ασκείται η υπαναχώρηση καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του υπαναχωρούντος. Εναλλακτικά, ο πελάτης δύναται να αποστείλει με συμπληρωμένα τα αναγκαία στοιχεία που ζητούνται το υπόδειγμα του Εντύπου Υπαναχώρησης το οποίο και μπορεί να αποστείλει ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση


PLAYMOBIL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Αμαλιάδος 4 & Καλαβρύτων

145 64 Κηφισιά Αττικής

Τηλ.: 210.80.00.018

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@playmobil.gr


Σε περίπτωση αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησης με e-mail η Εταιρία θα σας στείλει επιβεβαίωση της λήψης της υπαναχώρησής σας. Ωστόσο, βάσει του νόμου φέρετε ο ίδιος την υποχρέωση απόδειξης της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων κατά τα οριζόμενα στην παρούσα ενότητα


3. Με την άσκηση της υπαναχώρησης οφείλετε άμεσα και πάντως το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της φόρμας Δήλωσης Υπαναχώρησης, να μας επιστρέψετε (στη διεύθυνση PLAYMOBIL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, Αμαλιάδος 4 & Καλαβρύτων, Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά Αττικής) το προϊόν.

Το κόστος επιστροφής των προϊόντων, επιβαρύνεται ο αποστολέας - υπαναχωρών καταναλωτής.


4. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω σχετικά με το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, δεν θα παραλαμβάνουμε τα προϊόντα και θα αποστέλλονται πίσω σε εσάς με χρέωση παραλήπτη.


5. Στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Εταιρεία αφού ελέγξει τα επιστραφέντα προϊόντα θα προβεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής της φόρμας Δήλωσης Υπαναχώρησης, σε επιστροφή των ποσών που έχετε καταβάλλει (αξία προϊόντος και τυχόν έξοδα παράδοσης με τα οποία έχετε επιβαρυνθεί αφαιρουμένων τυχόν εξόδων επιστροφής ή απομείωσης αξίας προϊόντων, όπως ορίζεται παρακάτω υπό παρ. 6-8 της παρούσας ενότητας). Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνον εάν είχατε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρία.


5.1. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη και όπως διεξοδικώς αναφέρεται και στην ενότητα ΙΔ.ΙΙ.4. ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση δεν θα επιβαρυνθείτε με τυχόν έξοδα επιστροφής των χρημάτων σας. Η Εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή των χρημάτων, μέχρις ότου λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε βέβαιες αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα προϊόντα, όποιο από τα δυο συμβεί πρώτο. Σε περίπτωση που η παραγγελία αφορούσε περισσότερα προϊόντα και μέρος μόνον αυτών επιστραφεί ή μέρος μόνον πληροί της προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, εξυπακούεται ότι τα χρήματα που θα επιστραφούν θα αναλογούν στο μέρος των προϊόντων που επιστράφηκε προσηκόντως.


6. Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την Εταιρία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η Εταιρία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων. Η Εταιρία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο.


7. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.


8. Το στην παρούσα ενότητα δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης δεν πρέπει να συγχέεται και δεν αφορά σε αποδεδειγμένα ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα στα οποία υπάρχει αποδεδειγμένα έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τα οποία καλύπτονται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί πώλησης (Αστικός Κώδικας άρθρο 534επ) και τα εκεί περιγραφόμενα δικαιώματα του αγοραστή, όπως αναφέρονται και υπό ΙΕ. Ι. 4.1.9. Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση


Βάσει νόμου δεν χωρεί υπαναχώρηση, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:


i) συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή

ii) την προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης

iii) την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων

iv) την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση

v) την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση

vi) την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμά του